2 jaar geleden

Geestelijke wapenrusting (23)

“Daar nu de kinderen aan bloed en vlees deel hebben, heeft ook Hij op gelijke wijze daaraan deelgenomen1, opdat Hij door de dood teniet zou doen hem die de macht over de dood had, dat is de duivel, en allen zou verlossen die uit vrees voor [de] dood hun hele leven door aan de slavernij onderworpen waren” (Hebr. 2:14-15)

Geestelijke strijd (deel drieëntwintig)

 

Een van de belangrijkste sleutels tot geestelijke overwinning is, dat wij als christenen strijden vanuit de overwinning en niet voor de overwinning! Paulus herinnert ons eraan dat u, als volgelingen van Jezus Christus, “en bent voleindigd2 in Hem, die het hoofd is van alle overheid en gezag” (Kol. 2:10). Wij zijn gered uit het domein van de duisternis en overgebracht naar het koninkrijk van het licht, “… die ons gered heeft uit de macht van de duisternis en overgebracht naar het koninkrijk van de Zoon van Zijn liefde, in Wie wij de verlossing hebben, de vergeving van zonden” (Kol. 1:13-14).

Het vers van vandaag herinnert ons eraan, dat we in Christus zijn bevrijd van de angst die de mensheid ooit in zijn greep hield, toen de zonde de wereld binnendrong. We genieten de overwinning die geworteld is in Hem, die ons volledig gemaakt heeft (voleindigd) en die “als hoofd over alles gegeven aan de gemeente, die Zijn lichaam is, de volheid van Hem die alles in allen vervult” (Ef. 1:22-23). Hij is de Overwinnaar!

Overwinning in geestelijke strijd gaat niet alleen over het verslaan van de tegenstander. Het gaat erom ons toe te eigenen waar Christus ons heeft gebracht en te genieten van onze gemeenschap met de Vader en de Zoon. De brief van 1 Johannes begint met ons eraan te herinneren, dat onze gemeenschap met de Vader en de Zoon is (1 Joh. 1:1-4), en eindigt met ons eraan te herinneren, dat wij overwinnaars zijn in Christus, die de Grote Overwinnaar is! 1 Joh. 5:4-5 luidt: “Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld; en dit is de overwinning die de wereld overwonnen heeft: ons geloof. Wie is het <nu> die de wereld overwint, dan wie gelooft dat Jezus is de Zoon van God?” In het tweede hoofdstuk lezen we: “Ik schrijf u, kinderen, omdat de zonden u vergeven zijn terwille van Zijn naam. Ik schrijf u, vaders, omdat u Hem kent die van [het] begin af is. Ik schrijf u, jongelingen, omdat u de boze overwonnen hebt. Ik schrijf u, kind3, omdat u de Vader kent. Ik heb u geschreven, vaders, omdat u Hem kent die van het begin af is. Ik heb u geschreven, jongelingen, omdat u sterk bent en het Woord van God in u blijft en u de boze overwonnen hebt” (1 Joh. 2:12-14). Overwinning wordt gevonden in Christus en wordt genoten door een levende gemeenschap met de Vader door de Zoon als we in het Woord zijn!

 

NOOT:
1. ‘Deel hebben’ houdt in: van nature in die toestand verkeren (verg. de afgeleide woorden ‘deelgenoot’ en ‘gemeenschap’); ‘deelnemen’ betekent van buitenaf een (aan)deel in een zaak nemen of krijgen (‘gebruiken’ in 5:13, ‘deel ontvangen’ in 1 Kor. 9:10; verg. het afgeleide woord ‘metgezel’ in 1:9; 3:14 dat hetzelfde is als ‘deelgenoot’ in 3:1; 6:4).
2. Dit is volledig gemaakt, tot volheid gebracht (verg. vs. 9).
3. ‘Kind’ is hier een woord dat in verband staat met lage leeftijd en groei, dus als tegenstelling tot ‘jongeling’ en ‘vader’; zo ook in Joh. 4:49; 16:21; 21:5.

 

Tim Hadley Sr.

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW