10 jaar geleden

De Zevende – Dag – Adventisten (2)

Inhoud

Inleiding

Historische achtergrond

Zijn de ZDA een sekte?

Enkele leringen van de ZDA

a) De boodschapper van God Ellen G. White (1827-1915)

b) Valse leer met betrekking tot de wet

c) Grote nadruk op de leer van de sabbat

d) Christelijke levensstijl

e) De onsterfelijkheid van de ziel

f) Andere valse leringen met verstrekkende gevolgen

g) De Tweede Komst van Christus

h) Duizendjarig Rijk

Tot slot een algemene opmerking

Noot van de redactie*: zie 1e artikel.

B) VALSE LEER MET BETREKKING TOT DE WET

In de geloofsbelijdenis van de ZDA staat:

De wet van God

De principes van Gods wet worden in de tien geboden samengevat en als voorbeeld in het leven van Jezus Christus voorgesteld. In de geboden komen Gods liefde, zijn wil en Zijn plannen voor het leven van de mens tot uitdrukking – voor zijn gedrag en voor zijn verhouding tot de mensen. De tien geboden zijn bindend voor de mensen van alle tijden, grondslag voor Gods verbond met Zijn volk en maatstaf in Gods oordeel. Door het werk van de Heilige Geest onthult zij de zonde en wekt het verlangen naar een verlosser. De verlossing geschiedt alleen uit genade, niet door werken; maar haar vrucht is gehoorzaamheid tegenover de geboden. Het draagt daartoe bij, een christelijk karakter te ontwikkelen en schenkt innerlijke vrede. Deze gehoorzaamheid brengt onze liefde tot de Heer en onze verantwoording ten opzichte van de medemens tot uitdrukking. Uit de gehoorzaamheid van het geloof blijkt de macht van Christus om het leven van een mens te veranderen, en bekrachtigt zo het christelijk getuigenis (Ex. 20:1-17; Matth. 5:17; Deut. 28:1-14; Ps. 19:8-12; Joh. 14:15; Rom. 8:1-4; Matth. 22: 36-40; Ef. 2:8).

De ZDA maken de wet van de Sinaï tot levensregel voor elk mens, gelovig of ongelovig.

Velen Adventisten beweren, dat immers geen christen op de gedachte komen zou, dat het gebod “Gij zult niet doden” of enig ander gebod op te heffen is, en daarom moet je dit ook niet met het vierde gebod van de sabbat doen. Natuurlijk zou geen wedergeboren christen op de gedachte komen om te doden of het huwelijk te beëindigen op grond van het feit dat we uiteindelijk niet meer onder de wet zouden zijn. En toch denken we, dat de Heer Jezus kwam om de wet te vervullen en met de wet eens en voor altijd af te rekenen. Want de wet heeft niets tot voleinding gebracht (Hebr. 7:19). De wet op zich was uiteraard heilig, rechtvaardig en goed (Rom. 7:12). Maar het kon de mensen niet helpen, het kon hen alleen van hun zondigheid overtuigen, en dat doet het met een ongelovige in bepaalde mate nog steeds (1 Tim. 1:9). Na de dood van Christus, en wij (als christenen) met Hem (Rom. 6:8) gestorven zijn, staan wij niet meer onder de wet maar onder de heerschappij van onze Heer, en wij zijn geen slaven meer (Rom. 8:15), maar zonen. De wet blijft bestaan, maar wij zijn dood – door het lichaam van Christus aan de wet gedood (Rom. 7:4). En daarom is de wet nu, hoewel het verder blijft bestaan, op ons als gelovigen niet meer van toepassing, zoals Romeinen 7 vers 1 ons ook heel duidelijk toont.

De wet heeft iets van de mensen geëist, en de mens moest daaraan voldoen. Nu zijn wij in een positie gekomen, dat wij zonen zijn, en in een relatie ingevoerd, die door liefde gekenmerkt wordt. Als wij de Heer Jezus liefhebben, dan wordt “de gerechtigheid van de wet vervuld in ons, die niet naar het vlees maar naar de Geest wandelen” (Rom. 8:4). Als we niet echtbreken, doen we dat niet omdat het in de wet staat, maar omdat wij Christus liefhebben. Dat is hetzelfde als in ons huwelijk. Onze vrouwen hebben ons nooit verteld dat we niet moeten vreemdgaan, en we hebben ook geen huwelijkscontract ondertekend waarin iets soortgelijks staat. Niettemin gaan we ook niet naar een bordeel, omdat we gewoon onze vrouwen liefhebben. Ook weten zonen, zonder een specifiek gebod te hebben ontvangen, wat de ouders leuk vinden of niet, daarvoor zijn ze zonen – kleine kinderen hebben dit onderscheidingsvermogen nog niet.

Er wordt door de ZDA betoogd, dat men uiteindelijk ook alleen uit liefde tot de Heer Jezus de geboden houdt. Immers, er staat geschreven: “Wie Mijn geboden heeft en ze bewaart, die is het die Mij liefheeft” (Joh. 14:21). Helaas veronderstelt men dan te snel, dat hier staat: “Wie de Tien Geboden houdt, die is het die Mij liefheeft”. Dat staat er echter niet. Dat willen velen niet zien. Men betoogt verder dat men niet kan ontkennen dat de sabbat een gebod van de Heer was. Natuurlijk kan men dat niet ontkennen, maar men kan ook niet ontkennen dat het een gebod van de Heer is, zich als man te laten besnijden. Het probleem is dat men in de eerste plaats niet onderscheidt, dat er nieuwtestamentische geboden van de Heer zijn, die niets te maken hebben met de wet, en dat ten tweede de wet op doden – zoals de christenen nu eenmaal zijn – niet van toepassing is.

Galaten 2 vers 19 zegt ook dat wij aan de wet (niet alleen aan de Tien Geboden) gestorven zijn. De wet is er nog steeds en toont nog steeds een ieder mens zijn van nature hopeloos verloren toestand (1 Tim. 1:9), maar wij (christenen die wedergeboren zijn) zijn niet meer daar, wij zijn – wat de wet aangaat – dood. Wij zijn echter niet alleen met Christus aan de wet gestorven, maar wij zijn volgens Galaten 2 vers 19 ook door de wet aan de wet gestorven. De wet wordt daardoor bevestigd, dat wetsovertreders met de dood bestraft worden. Alleen als we aan de wet volledig voldoen, belooft het ons leven. Maar omdat aan de wet niet kon worden voldaan (met uitzondering van Christus), zijn wij door de wet aan de wet gestorven. Dit is ook het zeer ernstige probleem voor degenen die zich vandaag onder de wet willen stellen. En dit geldt ongeacht of ze het doen om daardoor gered te worden, dan wel of ze het voor zichzelf als leefregel nemen. Hoe dan ook, de wet zal hen schuldig bevinden, en de wet heeft voor die schuld slechts één resultaat: de doodstraf.

Beste lezer, als u van mening bent: Ik wil de wet alleen als een levensregel, bedenk u dan alstublieft. De Heilige Geest vraagt u net als aan de Galaten in Galaten 3 vers 2: “Hebt u de Geest ontvangen op grond van werken van de wet of op grond van de prediking van het geloof? Bent u zó onverstandig? U bent in de Geest begonnen, wilt u nu in het vlees volmaakt worden?

Uitwijding: De wet is niet langer de levensregel van een christen:

Galaten 2 vers 19: Want ik ben door de wet aan de wet gestorven om voor God te leven.

Galaten 3 vers 13: Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet door voor ons een vloek te worden (want er staat geschreven: ‘Vervloekt is ieder die aan een hout hangt’.)

Galaten 3 vers 23: Maar voordat het geloof kwam, waren wij als gevangenen onder de wet, in verzekerde bewaring tot op het geloof dat geopenbaard zou worden.

Galaten 4 vers 5: … opdat Hij hen die onder de wet waren, vrijkocht, opdat wij het zoonschap zouden ontvangen.

Galaten 5 vers 18: Maar als u door de Geest geleid wordt, dan bent u niet onder de wet.

Galaten 5 vers 14: Want de hele wet wordt in één woord vervuld, in dit: ‘U zult uw naaste liefhebben als uzelf’.

Paulus zegt van hen die zich onder de wet stellen:

Galaten 5 vers 3: En nogmaals betuig ik aan ieder mens die zich laat besnijden, dat hij verplicht is de hele wet te onderhouden.

Nog een opmerking voor degenen die leren dat in Galaten alleen de zogenaamde ceremoniële wet werd bedoeld: Galaten 5 vers 14 noemt een van de geboden van de wet expliciet, en dit is slechts een van de tien geboden!

Dit punt – de leer van de ZDA over de wet – lijkt ons een serieus knelpunt in de gehele leer van de Adventisten te zijn. Hoewel men niet zo ver gaat dat men leert de wet te moeten houden om gered te worden, en men eveneens toegeeft dat we aan de wet gestorven zijn, voert men toch de wet onderhands weer in het Christendom in, doordat men aan de woorden wet en gebod eigenzinnige en zelfs tegenstrijdige betekenissen toekent. (Echter, er zijn ook schakeringen onder de Adventisten die leren dat je verloren gaat als je op den duur de sabbat niet respecteert.).

Toen Petrus de Galaten deze leer bracht en de gelovigen weer onder de wet wilde brengen, weerstond Paulus hem openlijk, en hij waarschuwde de gelovigen in Galatië drie keer dat een ieder die een ander evangelie zou brengen (dan dat van de genade) “vervloekt was” (Gal. 1:8,9; 3:10). Daarmee zeggen we dus niet dat de ZDA nu zo’n evangelie brengt, maar zoals we al gezegd hebben, zijn wij van mening dat de ZDA zich op zijn minst met hun leer van de wet in ieder geval in de buurt van fundamentele ketterij begeeft, want het is toch hoe dan ook niet het zuivere evangelie. Het is een evangelie met een nasmaak van de wet.

Uiteraard volgt uit deze redenering de beschuldiging dat men Matteüs 5 vers 17-19 niet respecteert, waar gezegd wordt dat Christus niet gekomen is om de wet af te schaffen, maar om te vervullen, en dat ook niet een jota of tittel van de wet zal vergaan, totdat de hemel en de aarde vergaan. Hier houdt men echter geen rekening mee, tot wie Christus deze woorden sprak (namelijk de Joden), en men ziet ook niet dat niemand ooit beweerd heeft dat de wet nu ongeldig geworden zou zijn of als voorbij moet worden beschouwd. De wet heeft toekomst, zowel in het duizendjarig rijk (Ezech. 40-48) als ook in de huidige betekenis. De wet is in principe “heilig, rechtvaardig en goed” (Rom. 7:12). In 1 Timotheüs 1 vers 8 en 9 staat: “Maar wij weten dat de wet goed is, als men die wettig gebruikt, en als men dit weet: dat de wet niet bestemd is voor de rechtvaardige, maar voor wettelozen en voor opstandigen, goddelozen en zondaars, onheiligen en onreinen, voor hen die vader of moeder vermoorden, voor doodslagers, voor ontuchtplegers, voor mannen die met mannen slapen, voor mensenhandelaars, leugenaars, meinedigen …”.

Zoals hierboven in detail vermeld, heeft de wet volledig zijn geldigheid, maar niet voor de gelovigen die met Christus aan de wet gestorven zijn. Stel dat een trein reist van A naar B. Als ik in de trein zit, heeft het voor mij een belangrijke betekenis. Ik zal binnenkort in B zijn. Maar als ik niet in de trein zit, rijdt de trein toch (d.w.z. verdwijnt niet), alleen nu zonder mij … zo rijdt de trein van de wet ook zonder mij … maar daardoor verdwijnt hij niet!

Wordt D.V. vervolgd.

© www.soundwords.de

Vertaling: © Frisse Wateren – rm

 

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW