9 jaar geleden

De romantiek van kerst

“Want u is heden een Heiland geboren, die Christus [de] Heer is, in [de] stad van David” (Luk. 2:11).

De romantiek van kerst

Het kind in de kribbe heeft al eeuwen lang de belangstelling en sympathie van de christelijke wereld opgeroepen. Het is een prachtige meditatie om dit wonder te overwegen; het wekt gevoelens van een gezellige, sfeervolle veiligheid en vrede op, althans waar een saamhorigheid van het gezinsleven bewaard is gebleven in onze huidige tijd.

Het kerstverhaal zoals het wordt beschreven in het tweede hoofdstuk van het evangelie van Lukas, is een van de passages in de Bijbel die het meest bekend is. Het heeft ongetwijfeld een grote schoonheid. De vraag is eenvoudig: hoe lezen wij het of hoe luisteren wij ernaar? Wanneer God ons vertelt dat in de persoon van Jezus Christus een Redder voor ons geboren werd, zou men kunnen vragen voor wie een Redder nodig is. Het antwoord is eenvoudig: voor de verlorenen!

Dit is een belangrijk punt van doorslaggevend belang. Het zijn niet alleen de herders of anderen die op dat moment aanwezig waren. U, jij en ik worden bedoeld, elk mens die geboren is en ver van God leeft. Hoe vaak hebben we gezongen:

Born that man no more may die;
Born to raise the sons of earth,
Born to give them second birth

“Geboren, dat de mens niet meer kan sterven;
Geboren om de zonen van de aarde te verhogen,
Geboren om hen een tweede geboorte te geven”.1

en zijn we er toch niet in geslaagd om te beseffen, dat deze regels heenwijzen naar degenen onder ons, die tot deze wereld behoren.

We kunnen spreken van de “boodschap van Kerst” zonder herinnerd te worden aan het kruis van Golgotha. De Heer Jezus Christus stierf om de zonden te verzoenen van hen die in Hem geloven. Zonder geloof in Zijn bloed kan niemand gered worden. Zonder het kruis is de geschiedenis van het Kind in de kribbe pure romantiek.

***

Als kind zongen we vaak in bed voor het slapen gaan. Mijn moeder had ons dit geleerd. Zijzelf zong veel tijdens haar huishoudelijke taak. Ik zou de moeders hiertoe ook willen oproepen om dat te doen, want hierdoor wordt niet alleen uw eigen hart verblijd, bemoedigd of vertroost, maar ook de harten van uw kinderen kunnen hierdoor geraakt worden, wanneer mama zingt van haar Heer en Heiland. Het kan vragen oproepen in het hart van een kind die het naar de Heer Jezus brengen kunnen.

In mijn herinnering was mijn moeder het ook die mij het meest naar bed bracht als kind. Een kindergebed werd opgezegd en ook werd er vaak een lied gezongen. Met name in de Kersttijd werd dit gedaan. Eén lied blijft me altijd nog bij, dat wil zeggen de eerste regel, namelijk “Vol van pracht”. Mijn broer en ik sliepen toen in dezelfde kamer. Dan zongen we dit lied uit volle borst, maar dan wel tweestemmig. We konden dat wel verschillende keren herhalen, wat mij betreft, zo mooi vond ik dat toen. Dat droeg ook bij aan het Kerstgevoel en wat bij mij dan boven komt is dat tweestemmige. O, wat geweldig mooi vond ik dat. Je zou dit ‘Kerstromantiek’ kunnen noemen. Maar zo heeft ieder zijn of haar gevoelswaarde bij Kerst.

Wat wil ik hier mee zeggen?

Wel, hoewel dit natuurlijk prachtig kan zijn, brengt dit gevoel, deze romantiek, mij niet bij de Heer Jezus. Daarvoor is veel meer en iets geheel anders nodig. Daarvoor is nodig het geloof in Hem, Die van Bethlehem naar Golgotha ging. Een weg van smart, een weg van eenzaamheid. Een weg waarbij Hij “omringd” werd door haat in plaats van liefde. Daar wordt in de Psalmen onder andere het volgende over gezegd: “Met hatelijke woorden hebben zij mij omringd, ja, zij hebben mij zonder reden bestreden. Voor mijn liefde klagen zij mij aan, maar ik was steeds in gebed. Zij hebben kwaad over mij gebracht in plaats van goed, en haat in plaats van mijn liefde” (Ps. 109:3-5).

Hij wist tevoren dat Hij deze weg moest gaan. Hij wist alles! (verg. o.a. Joh. 2:25; 6:15,61; 13:1,11; 19:28; Matth. 12:14-15; 16:8; 27:18).

Een lied zegt:

Heiland, niets kon U verhinderen,
om die weg van smart te gaan.

Die weg wilde Hij gaan, Hij die in Bethlehem geboren werd om als Mens te kunnen sterven op Golgotha. Waarom? Ondermeer omdat u, jij en ik door onze zonden ver van God verwijderd waren. Dit is heel iets anders dan de ‘romantiek van de Kerst’, waar vooral ongelovigen zich vandaag in verliezen. Behoort u, behoor jij ook tot die categorie mensen, die Kerst zo’n gezellig en romantische tijd vinden, elk jaar maar weer en nooit doordringen tot de diepe en uiterst belangrijke betekenis van het doel van Zijn komst? Ik wil hiermee uw Kerst niet vergallen, maar u alleen wijzen op uw toestand voor God, namelijk VERLOREN. Zie dat in en erken dit voor God, Die al zo lang op u wacht. Doe het nu voordat het voor eeuwig te laat is! Er komt namelijk een eind aan deze tijd die gekenmerkt wordt door de genade van God. Hij wil niet dat u verloren gaat. De Bijbel zegt: “… maar Hij is lankmoedig over u, daar Hij niet wil dat iemand verloren gaat” (2 Petr. 3:9). Zorg ervoor dat Hij plaats krijgt in uw hart. Dat moet u zelf beslissen! Erken voor God dat het nodig was vanwege uw zonden dat Christus plaats nam op het kruis van Golgotha en dank Hem ervoor! Neem Christus aan in uw leven en ga met Hem de weg naar de eeuwige heerlijkheid!!!

Uw verloren toestand hoeft dus niet zo te blijven. Wanneer u zich buigt voor Hem Die ook voor u kwam op aarde zal er een volledige ommekeer in uw leven plaatsvinden. Vergeet dus niet om uw zonden voor God te belijden zodat u vergeving van God ontvangt. Als u dat doet, zult u pas een echt feest mee gaan maken. Een feest in uw ziel, vrede en vreugde van God in uw hart. Doe het vandaag nog en – als het niet teveel gevraagd is – laat mij het ook weten, want dan kan ik mij mee verblijden en God danken voor uw redding. Ongetwijfeld kunt u dan ook instemmen met dit lied:

O, Lam van God,
als kind kwam U op aarde,
U, Schepper van ’t heelal,
U werd geboren in een stal.
Voor wie daald’ U, o Heer,
in armoe, dood en graf terneer?
De bruid, U, Heer, gegeven,
om steeds met U te leven,
met U te delen ’t heerlijk loon,
zij bracht U van Gods troon.

NOOT VERTALER:
1. Letterlijke vertaling

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW