2 jaar geleden

Daarom Kerst!

Bijbelgedeelten: Mattheüs 1:21; Lukas 2:10,11; Johannes 3:16,18,36; 5:24; 1 Petrus 3:19; 1 Johannes 1:5,9; Nahum 1:3,6; Jesaja 59:2; Romeinen 3:23; 6:23.

Stel je voor dat je een brief uit Australië krijgt. Het komt echter niet per post – de afzender heeft speciaal een koerier gestuurd om de lange reis naar u te maken. Niemand van ons zou deze brief ongezien liggen laten. Wie zulke moeiten en kosten op zich neemt, moet echt wel een belangrijke boodschap hebben.

U en ik hebben ook een boodschap ontvangen. Het wordt niet door een brief verzonden, maar in één Persoon. God Zelf is de afzender. Om deze boodschap te ontvangen en te begrijpen, moest Jezus Christus, de Zoon van God, op reis gaan vanuit de oneindige en glorieuze wereld van de hemel naar onze kleine en glansloze wereld. De kleine baby in de kribbe in Bethlehem is niemand minder dan deze Zoon van God, Die mens is geworden. We kunnen deze boodschap niet zomaar negeren.

Nog vóór Zijn geboorte wordt aangekondigd, dat dit kind “Jezus” moet worden genoemd – “God is redding”. Later zal Jezus over Zichzelf zeggen, dat Hij is gekomen om te zoeken en te redden wat verloren is (Luk. 19:10).

Dit is het eerste deel van de boodschap aan u en mij: Wij zijn verloren! De Bijbel zegt ons: “… want er is geen onderscheid. Want allen hebben gezondigd en komen te kort aan de heerlijkheid van God” (Rom. 3:23). Het zijn onze zonden, zoals bijvoorbeeld leugens, haat, strijd, geweld, egoïsme, liefdeloosheid, ontucht, godslastering, gierigheid, spot, bedrog, … die scheiding maken tussen ons en God (vgl. Jes. 59:2). Maar zonde is afschuwelijk en afstotelijk voor God. Hij is te rein om zonde te zien (zie Hab. 1:13). Hij haat zonde en kan daar tegenover niet verdraagzaam zijn. Omdat God absoluut rechtvaardig is, zal Hij elke zonde straffen.

Maar “Want God heeft Zijn Zoon niet in de wereld gezonden opdat Hij de wereld zou oordelen, maar opdat de wereld door Hem behouden zou worden” (Joh. 3:17) – dat is het tweede deel van de boodschap. God is niet alleen rein, heilig en rechtvaardig, maar ook liefde. “Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft” (Joh. 3:16).

Om deze liefde te begrijpen, moeten we de weg van de kribbe van Bethlehem gaan en de weg 33 jaar later van Jeruzalem en het kruis gaan. Daar hadden mensen Jezus Christus uit haat en nijd gekruisigd. Maar aan dit kruis gebeurt iets wat heel betekenisvol is: Jezus Christus, Die nooit een zonde in Zijn leven heeft gedaan, gaat vrijwillig en plaatsvervangend voor zonden van anderen in het oordeel van God. “De straf die onze vrede aanbrengt, was op Hem” (Jes. 53:5).

Daarmee is voor God de grondslag gelegd om ons de vergeving van zonden aan te kunnen bieden en ons te kunnen redden van de verdiende straf. “Als wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid” (1 Joh. 1:9). God kent uw en mijn zonden al. Maar Hij wacht, dat u en ik Zijn oordeel over ons leven aanvaarden en met elke zonde, die ons overkomt, tot Hem komen in gebed en ze Hem belijden.

“Wie in Hem [d.i. Jezus Christus] gelooft, wordt niet geoordeeld …” (Joh. 3:18a). “… wie Mijn Woord hoort en gelooft Hem die Mij heeft gezonden, die heeft eeuwig leven en komt niet in [het] oordeel, maar is uit de dood overgegaan in het leven” (Joh. 5:24).

Dat is precies waarom er Kerst is!

Kom vandaag tot Jezus. Hij kwam voor u. Hij stierf voor u. Hij wacht op u!

 

Friedemann Werkshage; © www.bibelstudium.de

Online in het Duits sinds 24.12.2017.

Geplaatst in: ,
© Frisse Wateren, FW