9 jaar geleden

Celibaat

Er zijn verschillende redenen om niet te trouwen. De eerste reden kan een specifieke ziekte zijn waardoor een huwelijk onmogelijk is. De Heer Jezus sprak ooit over iets dergelijks: “Want er zijn gesnedenen, die zó uit de moederschoot geboren zijn; en er zijn gesnedenen die door de mensen gesneden zijn …” (Matth. 19:12 – Voorhoeve Vertaling, 4e druk). Het gaat dus om ziekten vanaf de geboorte of om de gevolgen van operaties – ze waren met opzet of per ongeluk gedaan. Niet altijd lijden personen die hierdoor getroffen zijn zo sterk daaronder, dat ze niet kunnen trouwen. Anderen echter zullen hieronder nader besproken worden.

Dan kan het zijn dat iemand – een man of een vrouw – een genadegave als Paulus ontvangen heeft: “ik zou echter willen dat alle mensen waren zoals ik; maar een ieder heeft zijn eigen genadegave van God, de een deze, de ander die … Dus, wie trouwt [of: “wie haar ten huwelijk geeft”] doet wél; en wie niet trouwt, doet beter” (1 Kor. 7:7,38 – Voorhoeve Vertaling, 4e druk). Dit zijn broeders of zusters die hun leven heel bijzonder voor de Heer Jezus willen inzetten om Hem te dienen. De Heer Jezus noemt dat in Mattheüs 19:12: “… en er zijn gesnedenen die zichzelf gesneden hebben om het koninkrijk der hemelen”.

Zoals ons 1 Korinthe 7 leert, maar ook onze ervaring, brengt het huwelijk naast een prachtige gemeenschap ook extra verantwoordelijkheden voor elkaar en vaak voor kinderen met zich mee, alsook zorgen die iemand, die niet getrouwd is, zo niet heeft. Dit alles kost niet alleen tijd, maar ook kracht. Dit gaat in zeker opzicht ten koste van het arbeiden voor de Heer Jezus. Daarom zijn sommigen bereid van een huwelijk af te zien. Aan zulken moeten we aandacht besteden – zoals de Heer het heeft gedaan. We willen hen geen obstakels in de weg leggen en bijvoorbeeld hun dienst negeren, door erop te wijzen dat ze niet over bepaalde ervaringen beschikken. De apostel Paulus had dit ook niet – en ondanks (of misschien wel dank zij) dit gegeven was hij een uitverkoren werktuig in de handen van God.

Maar er is vandaag ook een celibaat, dat niet bedoeld was. Het gaat om broeders die zich aan een of meerdere “beloften” te houden hebben – en daarmee gewoon nog niet klaar zijn. Soms hebben ze geen moed meer (of nog nooit de moed gehad) om een ​​vrouw te benaderen, want zij hebben hun eerste pogingen ook in gebed met de Heer gedaan. En wanneer men dan erkennen moet, dat de Heer deuren sluit, kan men gemakkelijk tot zelftwijfel komen.

Het kan de zusters evenzo gaan, die ofwel helemaal niet gevraagd worden of de indruk hebben, dat een huwelijk niet de wil van de Heer voor hen is met deze man. Ook hier moeten mannen en vrouwen zichzelf altijd voor de Heer onderzoeken.

Maar als er werkelijk geen man (of vrouw) komt (of respectievelijk niet de juiste), is dat voor jongeren niet eenvoudig. Zij zullen in hun situatie zeker naar hun Heer en Grote Herder gaan. Misschien kunnen ze zich bij hun ouders of een bevriend echtpaar uitspreken. Het is zeker makkelijker geschreven dan te ervaren wanneer men daarvoor in dit verband de woorden van Romeinen 8:28 toepast: “En wij weten dat voor hen die God liefhebben, alle dingen medewerken ten goede”. Aan de ene kant moet een jonge vrouw die slechts 25 of 28 of … jaar oud is, werkelijk geen angst krijgen te laat te komen. Ook dat beleeft men vaker – bij sommigen al veel eerder. Aan de andere kant kunnen zij aan de Heer vragen hun taken te laten zien. Er zijn veel dingen die het hart in de Heer Jezus gelukkig kan maken. Als je misschien ook meent een dergelijke genadegave te hebben om ongehuwd te blijven, maar je situatie (op het moment) toch zo is, dan kun je de voordelen van het ongehuwd zijn voor de Heer gebruiken – tot Zijn eer en jouw zegen.

Wij, de anderen, moeten zeker ervoor waken op die broeders en zusters met een meewarige glimlach neer te kijken. Daarvoor is absoluut geen reden! Want voor de Heer telt alleen onze trouw!

© bibelseelsorge.de

 

Vertaling: © Frisse Wateren – rm

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW