5 jaar geleden

Carnaval: Feest van de zotten …

Handelingen 3 vers 19 en 17 vers 31; Jesaja 55 vers 7; Romeinen 2 vers 5.

Zolang we nog leven …

Carnaval 1+2. Vijfde seizoen. Onbekommerd vier je feest alsof het de laatste keer was; alsof er geen morgen was. Geen taboes. Geen grenzen. Geen moraal. Alleen vandaag telt. Je zult je nu niet laten afremmen door de gevolgen. Nu wordt er gefeest, uit alle macht! Wat er morgen gebeurt, zien we dan wel weer.

Weliswaar kan men relatief snel en goed met de gevolgen van een wilde, feestelijke nacht omgaan. Het wordt fataler, als je feestmentaliteit ook een levensmentaliteit is: tot het einde van het leven genieten, zonder na te denken over het daarna.

God waarschuwt daarvoor in de Bijbel: hij stelt ons een persoon voor die op dezelfde manier leefde. Zijn leven draaide rond het hier en nu. God? – Het kon hem niets schelen. Hij maakte zich ook geen zorgen over de dood en wat daarna komt. God noemt hem daarom een “dwaas”! Hij stierf en moest de consequenties dragen van zijn goddeloze leven (Luk. 12:16-21).

God maakt onmiskenbaar duidelijk: “En evenzeer als het de mens beschikt is éénmaal te sterven en daarna het oordeel …” (Hebr. 9:27). Hij kent je zonden en je goddeloosheid: je seksueel extravagante leven, je drugs- en alcoholmisbruik. Je verkeerde gedachten, je trots, je egoïsme, je eigen wil. En Hij zal het niet negeren. Daarom zul je eenmaal in Gods rechtvaardig oordeel komen, “die ieder zal vergelden naar zijn werken” (Rom. 2:5).

Is er een uitweg? Jazeker! – “Jezus, die ons redt van de komende toorn” (1 Thess. 1:10); “Laat de goddeloze zijn weg verlaten, de man van ongerechtigheid zijn gedachten. Laat hij zich bekeren tot de HEERE, dan zal Hij Zich over hem ontfermen, tot onze God, want Hij vergeeft veelvuldig” (Jes. 55:7).

God gebiedt je om je te bekeren, “omdat Hij een dag heeft bepaald, waarop Hij het aardrijk in gerechtigheid zal oordelen door een man (Jezus Christus), die Hij [daartoe] heeft bestemd, waarvan Hij aan allen zekerheid heeft gegeven door Hem uit [de] doden op te wekken” (zie: Hand. 17:30-31).

Wees geen dwaas of nar! Zolang je leeft, geeft God je de kans daartoe. Hoe lang zal dat nog zijn?

“Maak u gereed om uw God te ontmoeten!” (Amos 4:12).

Friedemann Werkshage

Online in het Duits sinds19.02.2019.

* * * * * * * * * 

NOTEN VERTALER:
1. Carnaval is van oorsprong een gekerstend heidens volksfeest. Het valt binnen de christelijke traditie op de zondag, maandag en dinsdag direct voorafgaand aan de vastentijd van 40 dagen. … Carnaval is bij uitstek het feest van zotheid, spot en uitbundigheid. Bron: WikiPedia.

 

2. Geschiedenis: Carnavalsachtige feesten zijn van alle tijden. Ze werden al gevierd bij de Egyptenaren, de Romeinen en de Germanen. Dezelfde elementen kwamen er in voor: gekkigheid, spot en veel drank en eten.

In het jaar 1091 zetten de katholieken de Carnavalstijd op hun kalender en wel vóór de vastentijd. De naam ‘carnaval’ (= “vaarwel, vlees”) dagtekent waarschijnlijk uit die tijd. De katholieken eten tijdens het vasten geen vlees. In Limburg heet carnaval ‘vastelaovend’ (= de avond vóór het vasten begint).

Op de dinsdag, die voorafging aan Aswoensdag, het begin van de quadragesima of het 40-daags vasten, trachtte men reeds vroeg in de rooms-katholieke kerk zich door maaltijden, drinkgelagen, kluchten, maskeraden enz. schadeloos te stellen voor de onthouding, die volgen moest. Vóór de vastenperiode wilde men nog éénmaal uit de band springen. In rooms-katholieke landen namen deze feestelijkheden soms een zeer gevaarlijk karakter aan. Zij ontaardden in grote brooddronkenheid en zwelgpartijen. De Roomse kerk heeft deze Carnavalsfeesten nooit goedgevonden, maar wel oogluikend toegelaten. Vroeger gingen de kinderen langs de deuren om te vragen om eten.

De protestanten wezen Carnaval af: ze vonden het eet- en drankfestijn te losbandig.

Na de Tweede Wereldoorlog waaide Carnaval over van het katholieke zuiden van Nederland naar de rest van het land bóven de rivieren. Mensen uit Oldenzaal brachten het feest naar Twente. Een lerares uit Limburg introduceerde het feest in Barger-Compascuum bij Emmen (Drenthe). En katholieken brachten het feest naar Kloosterburen in de provincie Groningen.

In het carnavalsweekend van 2018 waren in Nederland ruim 800 carnavalsoptochten, een kwart daarvan vond plaats bóven de rivieren.


Beoordeling:
Carnaval vindt geen grond in de Bijbel, evenmin als de daaropvolgende 40-daagse vastenperiode. Het is een feest van het vlees (naar de Bijbelse betekenis van onze zondige neigingen) en wordt op een heidense manier gevierd. Laat ons echter … 1Pe 4:2: … niet meer te leven naar de begeerten van de mensen, maar naar de wil van God. 1Pe 4:3: Want de voorbijgegane tijd is genoeg geweest om de wil van de volken te volbrengen door te wandelen in losbandigheden, begeerten, dronkenschappen, zwelgpartijen, drinkgelagen en misdadige afgoderijen. 1Pe 4:4: Zij vinden het daarbij vreemd, dat u zich niet mee stort in dezelfde uitspatting van liederlijkheid, … (TELOS)
Het is ook goed om te bedenken dat onze koning niet het voorwerp van spot mag worden. Integendeel: 1Pe 2:17: Eert allen, hebt de broederschap lief, vreest God, eert de koning. (TELOS)
En spotten met de overheid is verkeerd als het de gewenste onderdanigheid aan de overheid ondermijnt. Ro 13:1: Elke ziel zij aan de over haar gestelde overheden onderdanig; want er is geen overheid dan door God, en die er zijn, zijn door God ingesteld. (TELOS)
Ook vuile en lichtzinnige taal, niet zelden tijdens Carnaval te horen, geeft geen pas. Efe 4:29: Laat geen vuil woord uit uw mond komen, maar veeleer een dat goed is tot opbouwing waar dat nodig is, opdat het genade geeft aan hen die horen. (TELOS) Efe 5:4: alsook oneerbaarheid, en zotte praat of lichtzinnige taal, die niet gepast zijn, maar veeleer dankzegging. (TELOS)
Bron: Christipedia.

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW