3 jaar geleden

Afhankelijkheid in het leven van Jezus (71)

Vertrouw op God: voor tijd en eeuwigheid

 

“Vader, in Uw handen beveel Ik Mijn geest!” (Luk. 23:46).

 

De hand van de Vader is de plaats van eeuwige zekerheid, waaruit niets en niemand ooit gerukt kan worden (Joh. 10:29). Aan deze machtige handen had de Heer Jezus Zijn discipelen toevertrouwd. In diezelfde handen legde Hij nu Zijn geest, net zoals een schat in bewaring wordt gegeven bij iemand die men volledig vertrouwt. Omdat Hij God zonder enige terughouding vertrouwde, zelfs bij het zien van de dood, kon Hij zeggen: “Daarom is mijn hart verblijd en mijn eer verheugt zich, ook zal mijn lichaam veilig wonen. Want U zult mijn ziel in het graf niet verlaten, U laat niet toe dat Uw Heilige ontbinding ziet” (Ps. 16:9,10).

Het volgende geldt voor een ieder van ons: “En wat hebt u, dat u niet hebt ontvangen?” (1 Kor. 4:7). In plaats van ons vast te klampen aan wat we door genade hebben ontvangen, kunnen we het toevertrouwen aan Hem, die met Zijn machtige hand alles groot en sterk kan maken (verg. 1 Kron. 29:12). ”Want van U is alles, en uit Uw hand hebben wij het U gegeven” (1 Kron. 29:14b).

Paulus kon op grond van zijn eigen geloofservaring met overtuiging zeggen: “… want ik weet wie ik geloofd heb, en ik ben overtuigd dat Hij machtig is mijn [aan Hem] toevertrouwde pand, te bewaren tot die dag” (2 Tim. 1:12). Wat bedoelt hij met dit goede pand? Een uitlegger schrijft: “Onder dit toevertrouwde pand moet worden verstaan, wat ik als gelovige, aan Gods zorg toevertrouw, niet alleen de zekerheid, maar ook de zegen van ziel en lichaam, van wandel en werk, inclusief elke vraag die in het verleden is gerezen, die in het heden en in toekomst kan oprijzen.”

Hoe goed kent u uw Heer? Als je het kostbaarste dat u hebt – uw ziel – voor de eeuwigheid aan Hem hebt toevertrouwd, waarom aarzelt u dan nog steeds met het oog op de korte resterende tijd op deze aarde, Hem zonder enige terughouding te vertrouwen? Kunt u met overtuiging van het geloof zeggen: “De Heer is mijn Herder, mij ontbreekt niets”? (Ps. 23:1).

 

Jan Philip Svetlik; © www.bibelstudium.de

Online in het Duits sinds 01.03.2018.

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW