3 jaar geleden

Afhankelijkheid in het leven van Jezus (65)

Voorbeelden gezocht

 

“Jezus nu zei: Vader, vergeef hun, want zij weten niet wat zij doen!” (Luk. 23:34).

De Zoon van God deed zeven uitspraken aan het kruis – en drie daarvan waren gebeden. Het begint met gebed en eindigt met gebed – en ook weer staat het gebed in het middelpunt!

Ten eerste bidt Hij voor degenen, die Hem kruisigden. Wanneer de zonde van de mens zijn hoogtepunt bereikt, straalt de liefde van de Heiland het helderst. Simson gebruikte kort voor zijn dood nog een laatste keer zijn grote kracht, om wraak te nemen op zijn vijanden. De Zoon toont de macht van Zijn liefde door te bidden om vergeving voor Zijn vijanden. Paulus schrijft: “Liefde … is lankmoedig … alles verduurt zij” (zie 1 Kor. 13:4-7).

De Meester had tegen Zijn discipelen gezegd: “Hebt uw vijanden lief en bidt voor hen die u vervolgen” (Matth. 5:44). In de moeilijkste omstandigheden verwerkelijkte Hij, wat Hij Zelf predikte – want Hij leerde niet alleen de waarheid, maar Hij bracht het ook in de praktijk. “… de genade en waarheid is door [1] Jezus Christus geworden” (Joh. 1:17).

Stéfanus nam het voorbeeld van zijn Heer openlijk ter harte. Slechts een paar seconden voordat hij bezwijkt en sterft onder de stenen, die door de Joden worden geworpen, bidt hij ervoor, dat deze zonde hun niet zal worden toegerekend (Hand. 7:60). Maar er is ook een onderscheid met zijn Meester: Stéfanus bad eerst voor zichzelf (Hand. 7:59) en daarna voor zijn vijanden. Bij Jezus was het andersom. “… opdat Hij in alle dingen de eerste plaats zou innemen” (Kol 1:18)!

Verlangt u naar een geestelijk ontwaken en beleven in uw omgeving? Het gezegde “Wees de verandering die u wilt zien” kan ook op het geestelijk terrein worden toegepast. Salomo schrijft: “Trek mij mee, wij zullen achter u aan snellen” (Hoogl. 1:4). Woorden onderwijzen – voorbeelden bevestigen het!

 

NOOT:
1. Dit is door middel van.

 

Jan Philip Svetlik; © www.bibelstudium.de

Online in het Duits sinds 04.01.2018.

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW