6 jaar geleden

Afhankelijkheid in het leven van Jezus (17)

Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, zal overnachten in de schaduw van de Almachtige” (Ps. 91:1).

Het gebed in het verborgene als bron van kracht

Lukas laat ons zien dat op het gebed van de Heer Jezus in de woestijn (Luk. 5:16) de kracht van God in Zijn openlijke dienst volgt: “… en er was kracht van de Heer …” (Luk. 5:17). Dit duidelijk verband tussen gebed in het verborgene en kracht in de bediening zien we niet alleen hier. Ook in het volgende hoofdstuk lezen we: “omdat er kracht van Hem uitging” (Luk. 6:19). Weer ging Hij kort daarvoor naar de berg om te bidden (Luk. 6:12). Later bidt Hij op de berg van de verheerlijking (Luk. 9:28) en is dan “in staat” om een demon te verdrijven – iets wat zijn discipelen, van wie er drie op de berg hadden geslapen, niet konden doen, want “dat soort kan door niets uitgaan dan door gebed <en vasten> “(Mark. 9:29).

Bij de eerste christenen heeft God eveneens met geestelijke kracht op gebed geantwoord. Na eendrachtig samen gebeden te hebben, leggen ze aansluitend met kracht getuigenis af van de opstanding van Jezus (verg. Hand. 4:29-33). Iemand heeft ooit een eenvoudige formule opgesteld, die men misschien niet één-op-één kan overnemen, maar die nog steeds veel waarheid bevat: veel gebed, veel kracht; weinig gebed, weinig kracht; geen gebed, geen kracht! Christus is de bron van kracht voor elke gelovige. Als we kracht willen hebben, moeten we het in gebed bij Hem zoeken. “Op de dag dat ik riep, hebt U mij verhoord; U hebt mij versterkt met kracht in mijn ziel” (Ps. 138:3).

We kunnen er zeker van zijn dat God ook in onze tijd met kracht antwoordt, wanneer we meer op onze knieën zijn. Hoe snel is men vandaag ertoe geneigd om het eigen falen met zwakheid te verontschuldigen. Er is nauwelijks een christen die ontkent, dat hij in zichzelf geen kracht bezit en dat hij Gods kracht nodig heeft om het goede te kunnen doen. Maar daarmee is nog niet gezegd, dat elke christen werkelijk in deze houding van afhankelijkheid van God leeft. Het klinkt nederig en vroom als we van onze zwakke toestand spreken. Maar tussen het bekennen dat we geen kracht hebben en het levende bewustzijn van de ziel dat we zonder kracht zijn, is een groot verschil. Degenen die zich echt bewust zijn van hun eigen zwakheid worden tot gebed gedreven, waar de kracht van God te vinden is. Dan kan men ook met vol vertrouwen op de belofte van de Heer steunen, Die ook ons toeroept: “… want de kracht wordt in zwakheid volbracht” (2 Kor. 12:9). Wanneer we in het bewustzijn van onze zwakheid door gebed onze afhankelijkheid verwerkelijken, dan zullen we ook praktisch in Hem, de Wijnstok, blijven, en Zijn kracht zal zich in ons, de ranken, manifesteren.

Verlangen wij er ook naar dat de kracht van God zich meer in ons leven ontvouwt? Wat bewerkt het bewustzijn van onze eigen zwakheid bij ons?

Online in het Duits sinds 22.02.2017.

Jan Philip Svetlik, © www.bibelstudium.de

Geplaatst in: ,
© Frisse Wateren, FW