1 jaar geleden

Afhankelijkheid in het leven van Jezus (112)

De weg van de zegen

“Vastberaden ging hij in de wegen van de HEERE …” (2 Kon. 17:6).

Toen de Zoon van God van de ene plaats naar de andere ging, deed Hij dat ook in afhankelijkheid van Zijn Vader. Hij maakte zijn reisplannen niet lichtvaardig, maar biddend. Hij werd geleid door de Geest en door Zijn Vader en koos niet eenvoudigweg uit pragmatische overwegingen de meest geschikte weg om het doel te bereiken.

Daarom zegt Johannes 4 vers 4: “En Hij moest door Samaria gaan.” Aangezien de Joden in vijandschap verkeerden met de Samaritanen, vermeden zij door hun gebied te reizen wanneer zij van Judea naar Galilea reisden. De Heer Jezus daarentegen koos bewust niet de weg van de minste weerstand, maar maakte Zich afhankelijk van de wil van God – en dat leidde Hem door het midden van Samaria.

Op deze weg ervoer Hij hoe de Vader zielen tot Hem trok en mensen van de dood naar het eeuwige leven leidde (zie Joh. 6:44; 4:7,40-41). De bekering van de vrouw bij de put van Jakob veroorzaakte een opwekking in die stad. Zeker was deze ervaring een bijzondere verkwikking voor de ziel van de Zoon van God, die Hem versterkte in de bediening. De weg van afhankelijkheid en gehoorzaamheid is altijd ook de weg van de zegen.

Maakt u uw reis- en vakantieplannen biddend en in gemeenschap met de Heer? Ga bewust op zoek naar mogelijkheden om het evangelie te delen als je onderweg bent!

 

Jan Philip Svetlik; www.bibelstudium.de

Online in het Duits sinds 01.08.2019.

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW