Afhankelijkheid

12 artikelen over dit onderwerp gevonden
4 maanden geleden

Afhankelijkheid in het leven van Jezus (77)

Een hemelse aanbevelingsbrief   “Want Hem heeft de Vader, God, verzegeld” (Joh. 6:27). Sinds de komst van de Heilige Geest op aarde met Pinksteren is iedereen die het evangelie gelooft, verlost door het kostbare bloed van Christus en verzegeld met de Heilige Geest (Ef. 1:13). God – in beeld gesproken – zet Zijn stempel op deze persoon en zegt: Deze persoon is van Mij, voor tijd en eeuwigheid. Stel je een boer voor die schapen gaat kopen. Nadat hij er...

Lees verder
5 maanden geleden

Afhankelijkheid in het leven van Jezus (74)

Afhankelijk van de Heilige Geest   De kracht van de Allerhoogste “De Heilige Geest zal over u komen en [de] kracht van [de] Allerhoogste zal u overschaduwen; daarom ook zal dat Heilige dat geboren zal worden, Gods Zoon worden genoemd” (Luk. 1:35). Nu we wat dieper zijn ingegaan op het gebedsleven van de Heer Jezus, willen we nu aanschouwen welke plaats de Heilige Geest in Zijn leven innam en wat wij daaruit kunnen leren voor ons leven. 4000 jaar nadat...

Lees verder
8 maanden geleden

Afhankelijkheid in het leven van Jezus (60)

Afhankelijkheid met het oog op het “wat” en het “zoals”   “… maar niet wat Ik wil, maar wat U wilt! … echter niet zoals Ik wil, maar zoals U wilt” (Mark. 14:36; Matth. 26:39).   Het is heel interessant om te zien, waar de Heer precies om bad en met welke innerlijke houding Hij dat deed. De ene keer zegt Hij: “wat U wilt”, en een andere keer: “zoals U wilt”. Hij onderwierp zich niet alleen aan de wil...

Lees verder
8 maanden geleden

Afhankelijkheid in het leven van Jezus (53)

Kennis van de Schrift zonder zelfkennis Lukas 22 vers 40:“Toen hij nu op die plaats was gekomen, zei Hij tot hen: Bidt dat u niet in verzoeking komt … Mattheüs 26 vers 40,41: “En Hij kwam bij de discipelen en vond hen in slaap, en Hij zei tot Petrus: Je was dus niet in staat één uur met Mij te waken? Waakt en bidt, opdat u niet in verzoeking komt” Tweemaal spoorde de Heer Jezus Zijn discipelen in Gethsemané aan...

Lees verder
9 maanden geleden

Het geheim van de kracht en krachteloosheid

1 Koningen 19 vers 11; Psalm 16 vers 8 Het geheim van de kracht van Elia, onthuld in zijn moedig getuigenis voor Achab en in zijn staan voor het aangezicht God op de berg Karmel, was dat hij “voor het aangezicht van de HEERE stond” (1 Kon. 17:1). Het geheim van zijn krachteloosheid, onthuld in zijn vlucht voor Izebel en zijn verlangen om te sterven, lag daarin, dat hij niet langer ‘voor het aangezicht van de Heer’ stond. Omdat hij...

Lees verder
2 jaar geleden

Afhankelijkheid in het leven van Jezus (43)

Van de Meester leren   “Neemt Mijn juk op u en leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en u zult rust vinden voor uw zielen; want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht” (Matth. 11:29–30). Toen de Heer Jezus zijn discipelen vroeg om van Hem te leren, stelde Hij Zijn gezindheid aan hen voor. Ook met betrekking tot het gebed wil Hij, dat wij van Hem leren om met de juiste gezindheid en...

Lees verder
4 jaar geleden

Afhankelijkheid in het leven van Jezus (18)

Intensief gebed voor belangrijke beslissingen “Het gebeurde nu in die dagen dat Hij naar buiten ging naar de berg om te bidden; en Hij bracht de nacht door in het gebed tot God” (Luk. 6:12). Ieder van ons komt in het leven op punten, waar hij belangrijke beslissingen moet nemen. Zo was het ook met de Zoon van God. Op een dag stond Hij voor de beslissing om uit de menigte discipelen twaalf mannen te kiezen, die langer dan drie...

Lees verder
4 jaar geleden

Afhankelijkheid in het leven van Jezus (16)

“Het woord over Hem verspreidde zich echter des te meer; en vele menigten kwamen samen om [Hem] te horen en van hun ziekten genezen te worden. Hij trok Zich echter terug in de woestijnen en bad” (Luk. 5:15,16). Na de dienst Wanneer de Heer een dienaar voor een speciaal doel gebruikt en de dienst zegent, bestaat het gevaar dat de dienaar het resultaat minstens gedeeltelijk aan zichzelf toeschrijft. Hij neigt er dan toe om lichtvaardig te handelen en het gebed...

Lees verder
4 jaar geleden

Afhankelijkheid in het leven van Jezus (08)

De afhankelijke Mens “… en zij baarde haar eerstgeboren Zoon en wikkelde Hem in doeken en legde Hem neer in een kribbe” (Luk. 2:7). “Hij is immers in [1] zwakheid gekruisigd” (2 Kor. 13:4). God wordt Mens en woont onder ons. De eeuwige Zoon van God komt als afhankelijk kind in deze wereld en leert menselijke beperkingen en zwakheden uit eigen ervaring. Vermoeidheid, uitputting, honger en dorst zijn dingen die Hij Zelf nooit eerder ervaren heeft. In de woestijn vast...

Lees verder
4 jaar geleden

Afhankelijkheid in het leven van Jezus (03)

Laten we ons afleiden of buiten wij de geschikte gelegenheid ten volle uit? “En de wereld gaat voorbij en haar begeerte; maar wie de wil van God doet, blijft tot in eeuwigheid” (1 Joh. 2:17). Na de zondeval proberen de nakomelingen van Kaïn door middel van bezit, muziek en allerlei uitvindingen het leven zo comfortabel mogelijk te maken om zonder God gelukkig te zijn (Gen. 4). Juist deze gezindheid kenmerkt de wereld vandaag nog steeds. Hoeveel dingen hebben de mensen...

Lees verder