Afhankelijkheid

27 artikelen over dit onderwerp gevonden
10 maanden geleden

Waardevoller dan robijnen (8)

Afhankelijkheid Spreuken 31 vers 17: “Zij omgordt haar heupen met kracht, zij maakt haar armen sterk.” De ijverige vrouw1 heeft een inspannende werkdag voor de boeg. Daarvoor heeft ze kracht nodig, waarmee ze zich als een riem omgordt. De kracht komt niet uit haarzelf voort. Zo is het ook met ons. Als we op onze eigen kracht vertrouwen, zullen we heel snel vallen. Maar hoe versterken we onze handen? Gods oproep door Zacharia: “Versterk uw handen”2 (Zach. 8:9,13) geldt ook...

Lees verder
10 maanden geleden

Woorden van belofte en kracht voor de ‘kwetsbaren’ (30)

“En David zei tegen de priester Abjathar, de zoon van Achimelech: Breng mij toch de efod. En Abjathar bracht de efod bij David. Toen raadpleegde David de HEERE en zei: Zal ik deze bende achtervolgen? Zal ik ze inhalen? En Hij zei tegen hem: Achtervolg ze, want u zult ze zeker inhalen, en u zult de gevangenen zeker bevrijden” (1 Sam. 30:7-8).  In het vers van vandaag zien we nog een belangrijk gebied waarop David zich in de Heer bemoedigde:...

Lees verder
11 maanden geleden

Woorden van belofte en kracht voor de ‘kwetsbaren’ (29)

“David werd zeer benauwd, want het volk sprak erover hem te stenigen. De zielen van het hele volk waren namelijk verbitterd, ieder over zijn zonen en over zijn dochters. David echter sterkte zich in de HEERE, zijn God” (1 Sam. 30:6). David had een verkeerde beslissing genomen toen hij naar zichzelf luisterde in plaats van zich tot de Heer te wenden (1 Sam. 27:1). Hier, toen hij nergens anders heen kon, wendde hij zich tot de Heer! David versterkte zich...

Lees verder
12 maanden geleden

De christen en zijn depressies

We hebben het hier niet over fysiek veroorzaakte depressies, waar zelfs gelovigen in individuele gevallen onder lijden en zo graag van verlost zouden willen worden. Menig christen brengt zijn dagen door in doffe neerslachtigheid. Hij heeft zoveel dingen die hem belasten: omstandigheden, relaties met mensen om hem heen, moeilijkheden op het werk, mislukkingen, omstandigheden in de wereld, zijn eigen ontoereikendheid … Ach, ieder heeft zijn eigen lijstje! Tot op zekere hoogte is het vergelijkbaar met de profeet Elia: “Toen hij...

Lees verder
1 jaar geleden

Het leven van David (13)

2 Samuël 1-2 David treurt om Saul en Jonathan in Ziklag (2 Sam. 1) Wanneer David van de dood van Saul hoort, verheugt hij zich er niet over dat zijn aartsvijand dood is en daarmee de koningstroon ontnomen is. Nee, zijn hart is “verweesd” en hij rouwt om Saul en Jonathan. Daarvoor laat hij de Amalekiet doden die had beweerd Saul te hebben gedood. David trekt naar Hebron (2 Sam. 2) Maar nu is het ook tijd om te handelen....

Lees verder
1 jaar geleden

Afhankelijkheid in het leven van Jezus (113)

Gods tijd “Voor alles is er een vastgestelde tijd …” (Pred. 3:1). De Heer Jezus leefde hier op aarde in geen gemakkelijke gezinsomstandigheden. Hij was de oudste van ten minste zeven kinderen (zie Matth. 13:55). Wij lezen vaker dat Zijn verwanten Hem niet begrepen (b.v. Mark. 6:3). In één voorval wordt specifiek gezegd dat zij over Hem zeiden, dat Hij “buiten Zichzelf” was (Mark. 3:21). Zijn eigen broers geloofden niet in Hem en stelden Zijn bediening ter discussie. Eens wilden...

Lees verder
1 jaar geleden

Afhankelijkheid in het leven van Jezus (112)

De weg van de zegen “Vastberaden ging hij in de wegen van de HEERE …” (2 Kon. 17:6). Toen de Zoon van God van de ene plaats naar de andere ging, deed Hij dat ook in afhankelijkheid van Zijn Vader. Hij maakte zijn reisplannen niet lichtvaardig, maar biddend. Hij werd geleid door de Geest en door Zijn Vader en koos niet eenvoudigweg uit pragmatische overwegingen de meest geschikte weg om het doel te bereiken. Daarom zegt Johannes 4 vers 4:...

Lees verder
1 jaar geleden

Afhankelijkheid in het leven van Jezus (108)

God vertrouwen of God verzoeken? “Er is gezegd: ‘U zult [de] Heer, uw God, niet verzoeken’” (Luk. 4:12). Dit is misschien wel de meest subtiele en gevaarlijke verzoeking van allemaal: wanneer de duivel ons verleidt om ons groot te houden voor de mensen – en wanneer hij zelfs het Woord van God gebruikt om dat te doen. Veronderstel, dat de Heer Jezus Zich werkelijk van de tempeltop naar beneden had geworpen en door de engelen Gods was opgevangen. Dat zou...

Lees verder
1 jaar geleden

Afhankelijkheid in het leven van Jezus (107)

Afhankelijkheid en lijden “En Jezus antwoordde en zei tot hem: Er staat geschreven: ‘[De] Heer, uw God, zult u aanbidden, en Hem alleen dienen’” (Luk. 4:8). De duivel deed alles wat hij kon om de Heer Jezus te verleiden een kortere weg te nemen op weg naar de heerschappij over deze wereld. In plaats van de door God gegeven weg door lijden naar heerlijkheid te volgen, bood de oude slang Hem aan om de heerschappij onmiddellijk uit zijn hand te...

Lees verder
2 jaar geleden

Afhankelijkheid in het leven van Jezus (95)

Stromen van levend water   “Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt: Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Dit nu zei Hij van de Geest, die zij die in Hem geloven1, zouden ontvangen” (Joh. 7:38,39). De kracht waarin de Heer Jezus uit de woestijn was teruggekeerd, moest zich nu ontvouwen in zijn openbare dienst. Als van het volk van God gezegd wordt, dat het is “als een bevloeide tuin, als een waterbron, waarvan het water nooit...

Lees verder