1 jaar geleden

Afhankelijkheid in het leven van Jezus (104)

Het zwaard van de Geest

 

“Er staat geschreven: …” (Matth. 4:4).

De Zoon van God gebruikte het levende Woord als een verdedigingswapen tegen de aanvallen van de vijand. In de woestijn en op andere plaatsen zien we hoe Hij het zwaard van de Geest gebruikte als een afhankelijk mens. Hoe vaak heeft Hij Zijn toevlucht genomen tot dit tweesnijdend zwaard!

Op iedere aanval van Satan antwoordde Hij vastberaden: “Er staat geschreven” (Matth. 4:4,7,10), totdat de oude slang uiteindelijk voor Hem op de vlucht sloeg – want hij is machteloos tegen het Woord van God.

Hoe dikwijls hield Jezus Zich met dit woord bezig en dacht er aan in Zijn jeugd! Toen Hij uiteindelijk Zijn openbare bediening begon, was Hij in staat om op het juiste moment de Schrift uit het hoofd te citeren en deze in geloof toe te passen om de situatie aan te passen. Hij vertrouwde op de kracht van het Woord in de strijd tegen de vijand!

De Heer Jezus legde ook herhaaldelijk de heilige Schrift aan het volk voor en zei: “Wat betekent dan dit dat geschreven staat … Er staat geschreven … Staat er niet geschreven in uw wet …?” (Luk. 20:17; 19:46; Joh. 10:34).

Wat kunnen we hieruit leren? Aan de ene kant is het heel nuttig om bijbelverzen uit het hoofd te leren, want dan heb je ze altijd bij de hand. Aan de andere kant is het belangrijk, dat wij vast vertrouwen op de uitspraken van het Woord. Wij kunnen de duivel alleen weerstaan als wij ons onderwerpen aan de wil van God en in geloof het zwaard van de Geest tegen de vijand hanteren (verg. Jak. 4:7).

Op Christus is het woord van de Psalmist van toepassing, die zegt: “Wat de daden van de mens betreft, ík ben overeenkomstig het woord van Uw lippen op mijn hoede geweest voor de paden van de gewelddadige” (Ps. 17:4). Het is voor ons waar, dat wij in reinheid de weg van discipelschap gaan wanneer wij het Woord van God op onszelf toepassen en daders van het Woord zijn (verg. Ps. 119:9).

Iemand heeft treffend gezegd:

<<Christus riep geen schare engelen bijeen om de duivel te verdrijven, noch toonde Hij Zijn eigen eeuwige macht als de Zoon van God, maar als de Afhankelijke deed Hij wat wij allen moeten doen als afhankelijke menselijke wezens: Hij gebruikte het woord van God. Voor Hem was het definitief en voldoende. Hij had vrijwillig Zijn plaats als mens op aarde ingenomen, en daarom gebruikt Hij geen andere middelen dan die welke God aan de mensen heeft gegeven; Hij gebruikt het Woord van God en verlaat Zich op het gezag daarvan. Wanneer de zwakste gelovige het Woord van God gebruikt met een onwankelbaar vertrouwen in de waarheid ervan en in een geest van onderwerping aan het gezag ervan, werpt hij als het ware een bliksemstraal van almachtige kracht en gezag naar de vijand, die deze niet kan weerstaan; hij moet vluchten. U gebruikt de almachtige en goddelijke autoriteit tegen de vijand wanneer u Gods Woord tegen hem gebruikt.>>

Hoe reageert u als de duivel u probeert te verleiden tot zonde? Vertrouwt u erop dat het Woord van God werkelijk de macht heeft om rotsen te breken (verg. Jer. 23:29) en de vijand op de vlucht te jagen? Leert u Bijbelverzen of passages uit het hoofd die u kunnen helpen uw lievelingszonden te overwinnen en uw geest op een goed spoor te zetten?

“Ik heb Uw belofte in mijn hart opgeborgen, opdat ik tegen U niet zondig” (Ps. 119:11).

 

Jan Philip Svetlik; © www.bibelstudium.de

Online in het Duits sinds 07.09.2018.

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW