5 jaar geleden

Afhankelijkheid in het leven van Jezus (08)

De afhankelijke Mens

“… en zij baarde haar eerstgeboren Zoon en wikkelde Hem in doeken en legde Hem neer in een kribbe” (Luk. 2:7).

“Hij is immers in [1] zwakheid gekruisigd” (2 Kor. 13:4).

God wordt Mens en woont onder ons. De eeuwige Zoon van God komt als afhankelijk kind in deze wereld en leert menselijke beperkingen en zwakheden uit eigen ervaring. Vermoeidheid, uitputting, honger en dorst zijn dingen die Hij Zelf nooit eerder ervaren heeft. In de woestijn vast Hij veertig dagen, en lijdt honger; aan het kruis hangt Hij in onvoorstelbaar lijden en zegt: “Ik heb dorst” (Joh. 19:28). Vermoeid na een lange reis zit Hij bij de bron in Sichar. Terwijl de storm woedt en het schip golven maakt, slaapt Hij diep en vast, als Hij met Zijn discipelen het meer oversteekt. Kort voor Zijn dood blikt Hij nog eenmaal terug en zegt: “U bent het toch Die mij uit de buik hebt getrokken, Die mij vertrouwen gaf, toen ik aan mijn moeders borst lag. Op U ben ik geworpen van de baarmoeder af, vanaf de moederschoot bent U mijn God” (Ps. 22:10,11). “Vader, in Uw handen beveel Ik Mijn geest!” (Luk. 23:46) zijn Zijn laatste woorden wanneer Hij stervend aan het kruis hangt.

Zwakheid is geen belemmering ervoor, dat God ons gebruiken kan. Integendeel, Gods kracht wordt vervuld in zwakheid (2 Kor. 12:9). De Heer Jezus werd in zwakheid gekruisigd (2 Kor. 13:4). Daar aan het kruis, waar Hij onder verschrikkelijke pijnen zegt: “Mijn kracht is verdroogd als een potscherf” (Ps. 22:16), vervult Hij het grootste werk van Zijn leven! Op grond van Zijn Eigen ervaring kan Hij ons nu als Hogepriester in onze zwakheden volledig begrijpen en met ons meelijden (Hebr. 4:15).

Wat moet het bewustzijn van onze zwakheid in ons bewerken? Kunnen wij ook zeggen dat we op God geworpen en dagelijks op Hem aangewezen zijn? Hoe vaak denken we in het dagelijks leven eraan, dat er Iemand in de hemel is die ons werkelijk begrijpt en in onze zwakheden kan meelijden?

De afhankelijkheid in het leven van Jezus is vooral zichtbaar in de volgende drie punten, die ook voor ons van centrale betekenis zijn en waarmee we ons in het volgende intensiever bezig willen houden:

  • Afhankelijkheid in gebed;
  • afhankelijkheid van de Heilige Geest;
  • afhankelijkheid van het Woord van God.
NOOT:
1. Of ‘door’ (lett. ‘uit’, d.i. ‘uit het beginsel van’; in bijv. Rom. 5:1 ‘op grond van’), zoals verder in dit vers.

Online in het Duits sinds 25.01.2017.

Jan Philip Svetlik, © www.bibelstudium.de

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW