1 jaar geleden

Zijn wij onze normen aan het veranderen?

Kunnen wij sociale media constructief gebruiken?

Inhoud

  • Hoe gebruiken wij eigenlijk onze tijd?
  • “De geschikte gelegenheid uitbuiten.”
  • Hoe kunnen we het best gebruik maken van sociale media?
    > 1. laat je niet in met onnodige of negatieve internet-vrienden.
    > 2. Volg meer Christelijke bronnen
    > 3. Streef naar een hogere standaard in je eigen posts, shares en likes.

Richtverzen: Spreuken 18 vers 24; Mattheüs 6 vers 33; Galaten 1 vers 10

Hoe gebruiken wij eigenlijk onze tijd?

Een christelijke vriend postte onlangs op Facebook, dat hij vond dat hij te veel tijd op Facebook doorbracht. Probeer deze logica te begrijpen!

Een paar dagen later vertelde een andere christelijke Facebook-vriend de wereld, dat hij een 48-uurs pauze nam van sociale media om zijn geest en ziel te vernieuwen. Dit roept de voor de hand liggende vraag op: Als sociale media zijn geest en ziel uitputten, waarom komt hij dan terug?

Sociale media hebben de manier waarop velen van ons communiceren, ontspannen en zelfs werken ingrijpend veranderd – maar ze lijken ook een bron van verwarring te zijn. Het is niet verrassend, dat veel christenen zich afvragen hoe zij sociale media moeten gebruiken. Is het verantwoord en/of verstandig dat we het überhaupt gebruiken? Verspillen we daarmee de tijd van de Heer? Bevorderen sociale media oppervlakkigheid of een mentaliteit waarin naar aandacht wordt gezocht? Creëren zij een ongezonde mentaliteit waarin alles draait om wedijveren of onszelf vergelijken met anderen? Dit zijn met het oog op ons geestelijk welzijn allemaal terechte zorgen.

“De geschikte gelegenheid uitbuiten”

De Bijbel spoort ons aan:

Haggaï 1 vers 5 en 7: “Let aandachtig op uw wegen.”

Dit betekent dat wij zorgvuldig over onze wegen moeten nadenken en onze tijd zo goed mogelijk moeten benutten:

• Efeze 5 vers 15 en 16: “Kijkt dus nauwkeurig uit hoe u wandelt, niet als onwijzen maar als wijzen, terwijl u de geschikte gelegenheid ten volle uitbuit, want de dagen zijn boos.”

Bepaalde activiteiten kunnen moreel gezien weliswaar neutraal zijn, maar zij zijn niet altijd nuttig of opbouwend:

• 1 Korinthe 10 vers 23: “Alles is geoorloofd, maar niet alles is nuttig; alles is geoorloofd, maar niet alles is bouwt op.”

Dus als op zódanige wijze een behoorlijke hoeveelheid aandacht en tijd van ons in beslag neemt, dan is het goed en dan eren wij God als wij onze daden en doelen zo op elkaar afstemmen, dat beide in harmonie zijn met de Schrift. Net als op andere gebieden van ons leven moeten we ons afvragen: Brengt de sociale media ons in de verleiding om onze normen te verlagen op gebieden die voor gelovigen belangrijk zouden moeten zijn?

Een van de meest onaangename kenmerken van de sociale media is de tendens dat zij een laag niveau van informatieverstrekking bevorderen en zelfs verheerlijken. Wanneer we inloggen op sites als Facebook of Twitter, worden onze hersenen overspoeld met een stroom van grotendeels banale, willekeurige en nietszeggende informatie. We worden in een wereld getrokken waar de focus is verschoven: Plotseling zijn echt succes, prestatie en oordeelsvermogen niet meer belangrijk, maar onbelangrijk. Dingen die geen bijzondere betekenis hebben, worden leuk gevonden en gedeeld. Wij jagen voortdurend op gegevens en feiten waar wij eigenlijk niets aan hebben en feliciteren elkaar met onbelangrijke dingen. Wij staan toe dat sociale media onze aandacht afleiden van zaken die de moeite waard zijn en onze normen verlagen voor wat werkelijk uitstekend, voorbeeldig en onze tijd waard is.

Hetzelfde geldt voor andere gebieden waar we ook te veel tijd aan besteden (bijv. videospelletjes, internet, sport, Netflix). Sociale media zijn echter uniek in die zin, dat zij niet alleen ons beïnvloeden, maar ons ook in staat stellen honderden andere mensen te beïnvloeden en af te leiden.

Hoe kunnen we het best gebruik maken van sociale media?

Betekent dit dat sociale media op zichzelf slecht zijn? […] Dat alles wat we posten of delen een buitengewone gebeurtenis of geestelijke verklaring moet inhouden? Helemaal niet. We kunnen zeker gebruik maken van sociale media […] en tegelijkertijd effectief zijn in ons christelijk leven. Maar laten we niet vergeten: als navolgers van Jezus moeten we voortdurend nagaan of onze activiteiten en motieven voldoen aan de normen van de Heer Jezus:

Romeinen 12 vers 2: “En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt veranderd door de vernieuwing van uw denken, opdat u beproeft wat de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God is.”

2 Korinthe 13 vers 5: “Onderzoekt dan uzelf of u in het geloof bent; beproeft uzelf.”

In Kolosse 3 vers 1-4 schrijft Paulus:

Kolosse 3 vers 1-4: “Als u nu met Christus opgewekt bent, zoekt dan de dingen die boven zijn … bedenkt de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Wanneer Christus, uw [1] leven, geopenbaard wordt, dan zult ook u met Hem geopenbaard worden in heerlijkheid.

Toen Paulus schreef dat we moeten denken aan “de dingen die boven zijn”, dacht hij zeker niet aan een eindeloze stroom foto’s van huisdieren, hersenloze YouTube-clips of diavoorstellingen van Sitcomsterren uit de jaren tachtig! Wil de Heer echt, dat wij ons met zulke onbeduidende dingen bezighouden?

Dus op welke manieren kunnen we effectief onze normen verhogen en meer aan de “hemelse dingen” denken, terwijl we sociale media blijven gebruiken?

1. laat je niet in met onnodige of negatieve internet vrienden

Spreuken 18 vers 24: “Een man die vrienden heeft, kan het slecht vergaan, maar soms is er een echte vriend die meer toegewijd is dan een broer.”

De meeste gebruikers van sociale media hebben veel internet-vrienden die geen echte vrienden zijn. Interessant is dat in Spreuken 18 vers 24 kwaliteit boven kwantiteit wordt gesteld als het om vrienden gaat. Veel “vrienden” hebben maakt ons misschien populair of een statussymbool, maar deze “extra’s” worden steeds meer “ruis” die we dagelijks moeten filteren. Zijn de “maaltijdplannen” van iemand die we in tien jaar niet gesproken hebben, echt waardevolle informatie voor ons? Dit zijn afleidingen die onze normen verlagen door onze aandacht af te leiden van dingen die veel belangrijker zouden moeten zijn in ons leven.

Als we eerlijk zijn, hebben we ook ten minste één “internet- vriend” die ons negatief beïnvloedt. Zelfs medechristenen kunnen soms een online aanwezigheid creëren die gewoon niet goed valt. In ieder geval is er geen reden om online verbonden te blijven met iemand die ons van streek maakt of ons emotioneel en geestelijk welzijn aantast. De Bijbel zegt ons vrienden te mijden die ons karakter bederven:

• 1 Korinthe 15 vers 33: “Dwaalt niet! Verkeerde omgang bederft goede zeden.”

En dat geldt ook voor onze internet-vrienden.

2. Volg meer Christelijke bronnen

• Mattheüs 6 vers 33: “Zoekt echter eerst het koninkrijk <van God>.”

Een eenvoudige manier waarop we onze normen op sociale media kunnen verhogen, is christelijke bronnen in onze berichten op te nemen. Sociale media kunnen een krachtig instrument zijn voor de Heer! Veel uitstekende christelijke diensten zijn actief op sociale media. Hebben wij ooit de tijd genomen om zulke bemoedigende en nuttige bronnen te zoeken? En zo ja, delen we ze met anderen? Als we werkelijk het koninkrijk van God boven alles willen stellen, moeten we de tijd nemen om hun posts en bijdragen te lezen en er zelfs op te reageren. Wanneer we positieve, inzichtelijke inhoud verkiezen boven nietszeggend, onbeduidend materiaal, stellen we daarmee een hogere norm.

3. Streef naar een hogere standaard in je eigen posts, shares en likes.

Galaten 1 vers 10: “Want probeer ik nu mensen tevreden te stellen of God? Of tracht ik mensen te behagen? Als ik nog mensen behaagde, zou ik geen slaaf van Christus zijn.”

God schiep ons als sociale wezens. We hebben vrienden nodig, we willen geliefd zijn. En natuurlijk zijn we trots op de dingen die we bereikt hebben. Maar we moeten voorzichtig zijn. Sociale media maken het gemakkelijker dan ooit om in een bepaald patroon te vervallen: pronken, overdreven veel delen, en erkend en gewaardeerd willen worden door mensen in plaats van door God. We kunnen deze mentaliteit ook bij anderen aanmoedigen door onnodig bepaalde posts te liken.

Hebben we onszelf in een toestand van zelfgenoegzaamheid gebracht door prestige en voldoening te zoeken in de sociale media? Een goede vraag om onszelf te stellen voordat we iets posten is misschien: “Wil ik echt contact maken met anderen op hun niveau of ben ik op zoek naar aandacht of succes voor mezelf?”

We moeten goed nadenken en eerlijk zijn tegen onszelf. Zijn de dingen die typisch zijn voor sociale media – het voortdurend nemen van selfies, het posten van persoonlijke ‘workout-daten’ of het sturen van openlijke liefdesberichten aan je echtgenoot – verenigbaar met Galaten 1 vers 10? Alleen omdat “anderen het doen” betekent niet, dat wij het ook moeten doen. Romeinen 12 vers 2 zegt:

• Romeinen 12 vers 2: “En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt veranderd door de vernieuwing van uw denken, opdat u beproeft wat de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God is.”

Het verhogen van onze normen op sociale media betekent niet dat elke post die we maken geestig moet zijn of het leven van anderen moet veranderen. […] Maar we moeten een hogere norm stellen te midden van alle online hype en herdefiniëren wat echt onze tijd waard is – en de tijd van honderden andere mensen met wie we in contact komen. Paulus schrijft in 1 Korinthe 7 vers 35:

1 Korinthe 7 vers 35: “En dit zeg ik tot uw eigen nut; niet om een strik over u te werpen, maar terwille van de welvoeglijkheid, en om u te doen blijven bij de Heer, zonder afgetrokken te worden.”

Hebben wij deze houding wanneer wij de sociale media gebruiken?

“Niet dat ik het al verkregen heb of al volmaakt ben; maar ik jaag ernaar, of ik het ook mocht grijpen, omdat ik door Christus <Jezus> ook gegrepen ben. … jaag ik in de richting van [het] doel, naar de prijs van de hemelse roeping van God  in Christus Jezus”.

NOTEN:
1. S.l. ‘ons.’

 

Ron Reid; © SoundWords.

Online in het Duits sinds: 10.02.2022.
Oorspronkelijke titel: “Social Media – Are We changing our Standards?”
Bron: www.growingchristians.org

Vertaling naar het Duits: Gabriele Naujoks

 

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW