19 jaar geleden

Zeven lessen van een dappere held (I)

Trouw, eerlijkheid en geen twijfel … De noodzakelijke ingrediënten voor de Christen. En nog meer … Hebben wij deze drie? In het leven van Gideon vinden we zeven belangrijke lessen, waarvan er nu drie verschijnen in dit artikel. Zou jij ook een dappere held willen worden?

Richteren 6

Wat weet jij over het leven en de tijd van Gideon, de zesde richter in Israël? Juist hem vinden we in Richteren 6 erbij, om enkele zeer belangrijke persoonlijke lessen van de Heer te ontvangen. De tijden waren hard. De Israëlieten “deden, wat kwaad was in de ogen des HEEREN”, en God “gaf hen in de handen van de Midianieten”. Midian verwoestte alles, wat de Israëlieten hadden, zodat dezen zelfs gedwongen waren zich te verbergen (Richteren 6:1-6). Gideon probeerde er in deze situatie het beste van te maken, toen de Heer bij hem kwam. Laten wij deze ontmoeting wat nauwkeuriger overdenken om te zien, wat wijdaaruit zouden kunnen leren.

1. Zijn trouw

Als eerste stellen we vast, dat de Engel de trouw van Gideon erkende en hem een “dappere held” noemde (6:12). Welke daad zou jij van een dappere held verwachten? Zo iets moedigs en riskants – zoals een beetje tarwe dorsen bij de pers? Dat is juist niet zeer moedig of riskant. Maar juist hier ontvangt Gideon deze mooie onderscheiding. Wat bedoelde de Engel nu precies? De Schrift zegt ons niet, dat Gideon deze onderscheiding in vroegere veldslagen verkregen heeft. Toen de Engel Gideon de tarwe aan het dorsen zag, zag Hij een man die probeerde iets voor het volk van God te bewaren. Gideons trouw bewoog het hart van God.

Paulus zei, “dat de Heer hem trouw heeft geacht, daar Hij mij in de bediening gesteld heeft” (1 Timotheüs 1:12). Net zo werd Gideon gadegeslagen en trouw bevonden. Ook vandaag zoekt God naar trouw bij Zijn volk. Gideon was niet van plan, de tarwe – waarin wij een beeld van Christus kunnen zien – in de handen van de vijand te laten vallen. Hij wilde zeker stellen, dat het volk de tarwe kreeg! Wij kunnen daarom in hem iemand zien, die zijn kracht inzette om iets van Christus naar het volk van God te brengen. Hij wilde zichzelf niet op de voorgrond stellen, maar iets van Christus bewaren. Zijn handelingen tonen ons zijn kennis van de Heer en van Zijn volk, en zijn liefde tot de Heer en Zijn volk.

2. Eerlijk

De geschiedenis van Gideon leert ons ten tweede, om tegenover de Heer eerlijk te zijn. Gideon stelde een vraag die wij vandaag ook zouden kunnen stellen: “Zo de Heer met ons is, waarom is ons dan dit alles wedervaren? En waar zijn al Zijn wonderen, die onze vaders ons verteld hebben?” (vers 13). Komt ons dat niet bekend voor? Voor het gebrek aan groei en eenheid van het volk van God vandaag, zou men vele oorzaken kunnen noemen. Ze zijn het gevolg van zwakheid en zonde in ons leven. In de dagen van Gideon lag het gebrek niet bij God maar bij het volk Israël. Zij vergaten Hem vaak en weigerden Hem de eerste plaats te geven. Als wij groei in ons leven en in de plaatselijke gemeente verwachten, moeten wij voor de Heer en voor onszelf eerlijk zijn. Heeft de Heer werkelijk de plaats waar Hij aanspraak op heeft, of komen vele andere dingen op de voorgrond? Wanneer deze vraag eerlijk beantwoordt zou worden, zou God ook tegen ons kunnen zeggen, wat Hij tegen Gideon zei: “Ga heen in deze uw kracht … heb Ik u niet gezonden? … omdat Ik met u zal zijn” (vers 14,16).

3. Twijfel niet

De derde les die Gideon ontving, kennen de meesten van ons ook. Toen hij op zichzelf zag, werd hij bang en begon te twijfelen: “Waarmee zal Ik Israël verlossen?” (vers 15). Het schijnt, dat deze dappere held toch nog meer bewijzen nodig had. Zijn wij ook zo? Wij komen zover, dat wij bevestiging van de Heer nodig hebben, omdat wij op onszelf zien in plaats van op Hem.

De Heer is geduldig en genadig met ons, zoals Hij het met Gideon was. Ten eerste geeft Hij Gideon het antwoord, dat wij ook nodig hebben: “… omdat Ik met u zal zijn …” (vers 16). En precies dat moeten wij voor ogen hebben: de Heer is onze kracht, en Hij is er altijd voor ons. Geestelijke kracht komt niet door menselijke inspanning en kunnen. Geestelijke kracht ontvangt de gelovige van de troon van de genade door de Geest van God. Het is goed je te herinneren: “God heeft één ding gesproken, ik heb dit tweemaal gehoord: dat de sterkte Godes is” (Psalm 62:12).

Ten tweede gaf de Heer Gideon de extra benodigde zekerheid, toen hij de Heer een offer bracht. En dit, hoewel ons gezegd wordt, dat geen offer gekocht moest worden (Exodus 12). De Heer nam genadig aan, wat uit oprechte harten geofferd werd. In tijden van twijfel moeten wij ons afvragen: Heb ik de Heer een offer gebracht als Gideon: Heb ik de Heer een offer gebracht als Gideon? Wij worden opgeroepen onze “lichamen tot een levende offerande te stellen, heilig, voor God welbehaaglijk” (Romeinen 12:1) en “voortdurend een lofoffer brengen aan God” (Hebreeën 13:15). Wanneer wij ons daaraan houden, ontvangen we zoveel moed en vertrouwen als we nodig hebben, om in de strijd voor Hem aan te treden.

Wordt zo de Heer wil vervolgd.

Tim Hadley, © Grace & Truth

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW