5 jaar geleden

Werken en woorden van Jezus (9)

Bijbelcursus

De zalving in Bethanië

 

Johannes 12 gaat over mensen die komen om de Heer Jezus te eren. Eerst was het een vrouw, Maria, die de voeten van de Heer Jezus zalfde en deze met haar haar afdroogde (vs. 1-11). Maar ook een groot aantal Joden ontmoette hem. Ze riepen: “Hosanna! Gezegend Hij die komt in [de] naam van [de] Heer, <en:> De koning van Israël.” En rijdend op een jonge ezel, werd Hij als de koning van Israël naar de stad Jeruzalem gebracht (vs. 12-15). Tot slot kwamen zelfs de Grieken om de Heer Jezus te zien (vs. 20-22).

We lezen Johannes 12 vers 1-11.

Dit verhaal is waarschijnlijk hetzelfde als Mattheüs 26 vers 6-13 en Markus 14 vers 3-9. Lees deze verhalen ook door.

 

* * *

 

1. In welk huis werd de maaltijd gehouden en waar vindt u dit antwoord?

………………………………………………………………………………………………………………………

Simon de melaatse is ongetwijfeld een zieke die de Heer Jezus genezen heeft, en die het nu als zijn bijzondere voorrecht beschouwde om Hem in zijn huis uit te nodigen.

2. Wie heeft de gasten bediend?

…………………………………………………………

Als goede gastvrouw zorgde ze voor eten en drinken, maar vergat ze, dat de Heer belangrijker was dan haar werk!

3. Wie zat er nog meer met Jezus aan tafel?

………………………………………………………………………………

4. Veel Joden kwamen naar Bethanië. Ze kwamen niet alleen om Jezus te zien, maar ook 

………………………………………………………………………………………………………………………

In welk bijbelvers staat dat?

………………………

5. Wat wilden de hogepriesters daarom doen?

………………………………………………………………………………………………………………………

In welk bijbelvers staat dat?

………………………

6. En toen kwam Maria met een pond balsem (zalfolie) van echte, zeer kostbare nardus. Nardus werd verkregen uit de wortel van een bepaalde plant en moest van heel ver naar Israël worden gebracht. Het was dus erg duur. Hoeveel kostte dit pond zalfolie (volgens Judas)?

In welk bijbelvers staat dat?

………………………

Dat was destijds een heel jaarloon voor een dagloner!

7. Ze knielde neer aan de voeten van de Heer Jezus. Is het u opgevallen, dat we Maria vaak aan de voeten van de Heer Jezus hebben gevonden? Wat lezen we over haar in Lukas 10 vers 39?

………………………………………………………………………………………………………………………

8. Wat deed Maria toen Lazarus stierf en de Heer Jezus eindelijk kwam? (Joh. 11:29):

………………………………………………………………………………………………………………………

9. Johannes 12 vers 3: Hier bevond Maria zich weer aan de voeten van de Heer. Met eerbied zalfde ze Zijn heilige voeten en droogde ze met haar haren af. Haar hart was vol van Hem. Ze dacht alleen aan Hem en voelde, dat Zijn lijden en sterven op handen waren. Het was niet nodig, dat daarvan iets gezegd werd. De heerlijke geur die door het huis trok, getuigde van wat Maria aan het doen was. Wie veroorloofde zich om kritiek te uiten op haar gedrag?

……………………………………………………………………

10. Wat zei deze huichelaar?

………………………………………………………………………………………………………………………

11. Deze discipel dacht niet aan zijn Meester. Hij dacht ook niet aan de armen. Hij dacht alleen aan

…………………………………………, omdat hij een  ……………………………… was.

12. Jezus wist, dat hij geld uit de kas had gestolen. Hij wist ook, dat hij Hem binnen een paar dagen zou verraden. En toch geen harde woorden, geen vreselijke straf voor deze dief en verrader. Wat zei de Heer tegen hem?

………………………………………………………………………………………………………………………

In welk bijbelvers staat dat?

……………………

13. Maar heeft deze zalfolie iets te maken met de begrafenis van de Heer Jezus? Ja, Maria was de enige die begreep, dat de Heer op het punt stond te sterven. Dáár had ze aan gedacht. Het was alsof ze wist, dat ze het spoedig niet meer kon. Lees maar het begin van Lukas 24. Waarom kwamen de vrouwen, die Hem wilden zalven, te laat?

………………………………………………………………………………………………………………………

Uit welk bijbelvers kunt u dat opmaken?

………………………

14. Niet degenen die door de Heer Jezus werden genezen, niet de vrouwen die Hem dagelijks volgden, en ook de discipelen begrepen niet, wat er spoedig moest gebeuren. Alleen Maria uit Bethanië wist er iets van. Maar waarom wist zij er iets van en de anderen niet? (denk aan vraag 7)

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

15. Wat was de Heer Jezus blij, dat er onder al deze mensen iemand was die meevoelde, die iets begreep van het grote werk dat Hij wilde doen. Dat moet worden beloond. Wat zegt Mattheüs 26 vers 13?

………………………………………………………………………………………………………………………

 

Onthoud het goed:

Maria zit aan de voeten van de Heer Jezus en hoort naar Zijn Woorden.
Maria krijgt onderwijs.

Ze valt aan de voeten van de Heer Jezus als ze verdrietig is.
Maria wordt getroost.

Ze zalft de voeten van de Heer Jezus en droogt ze met de haren af.
Maria vereert, aanbidt de Heer.

 

© www.bibelkurs.com

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW