6 jaar geleden

“Wir schaffen das” – “Make America Great Again” – “Vivre la France”.

28 november 2016.

“Wir schaffen das” (“Wij kunnen dit aan”): deze uitspraak komt van de Duitse vrouwelijke bondskanselier Angela Merkel, dochter van een predikant. Deze uitspraak stond in verband met de verschrikkelijk moorden en aanslagen in Duitsland in 2016.

“Make America Great Again” is een verkiezingsslogan die voor het eerst door de voormalige president van de Verenigende Staten Ronald Reagan gebruikt werd. Ook voormalig president Bill Clinton gebruikte deze slogan in 1992. Donald Trump gebruikte het tijdens zijn presidentiële campagne van 2016.

Op een website kan men ideeën spuien over de vraag: “How do you want to make America Great?”

Zo zal François Fillon, de Franse presidentskandidaat, ook wel zijn eigen leus hebben. Misschien wel: Vive la France. De Franse uitdrukking “Vive la France” is er een die je hoort aan het einde van de speech bij bijna elke Franse politicus. Het is een van de typische Franse motto’s, zoals “God Bless America” of “God Save the Queen”. Het wordt gebruikt door politici, maar ook op speciale dagen en helaas ook voor de nationale tragedies om steun aan Frankrijk en zijn idealen te laten zien. In deze context wordt het dan vertaald als “lang leve Frankrijk”.

Wel, dat “Wir schaffen das” – “Make America Great Again” – “Vive la France” leggen we nu eens naast de Bijbel en kijken wat deze daarover te zeggen heeft.

Wanneer u een ongelovige bent, zegt u misschien: “Nou, dat interesseert mij niet!” Ja, dat begrijp ik dat u dat zegt. Maar ik wil u toch eens vriendelijk vragen: “Wilt u het niet eens overwegen in alle rust?” Dat vraag ik u vooral omdat uw leven ook voor God belangrijk is; Hij zond daarvoor zelfs Zijn eigen Zoon om u te redden van de eeuwige dood, om u eeuwig leven te geven en te vrijwaren van het oordeel. Grote woorden, ja! echter ook grote werkelijkheden!

Zonder verder in te gaan op de (politieke) achtergronden van deze leuzen kijken we eens naar “Wir schaffen das”. In het Nederlands betekent dat zoiets van ‘Wij kunnen dit aan’. De Bijbel zegt: “… want zonder Mij kunt u helemaal niets doen” (Joh. 15:5). De apostel Paulus spreekt door de Heilige Geest geïnspireerd als volgt: “Niet dat wij uit onszelf bekwaam zijn iets te denken, alsof het uit onszelf [kwam] …” (2 Kor. 3:5). Dit klinkt wel heel anders niet? Mevrouw Merkel behoort tot de Christen Democraten in Duitsland, dus zal niet onbekend zijn met de Bijbel, zeker niet als dochter van een predikant. Echter uit deze woorden klinkt dit helaas niet door. Het is niet de mens die bepaalt, maar God. Een Nederlands spreekwoord zegt: ‘De mens wikt, maar God beschikt’. Dit is ongetwijfeld afgeleid van het volgende uit het boek Spreuken, wederom uit de Bijbel: “Het hart van een mens overdenkt zijn weg, maar de HEERE bestuurt zijn voetstappen” (Spr. 16:9). Zonder te willen oordelen over het hart van mevrouw Merkel, komt haar uitspraak wel erg hoogmoedig over.

Hetzelfde kunnen we ook zeggen over de slogan: ‘Make America Great Again”. Ook Donald Trump beweert een christen te zijn, tenminste wat hij daaronder verstaat blijkbaar, namelijk presbyteriaan. In april 2011 zei hij in een interview in het programma 700 Club: “I’m a Protestant, I’m a Presbyterian. And you know I’ve had a good relationship with the church over the years. I think religion is a wonderful thing. I think my religion is a wonderful religion”. Vertaling: “Ik ben een protestant, ik ben een presbyteriaan. En je weet dat ik een goede relatie met de kerk heb gehad over de jaren. Ik vind dat religie iets prachtigs is. Ik vind dat mijn religie een prachtige religie is.” {WikiPedia}

Hier zien we hoe het hart zich verheft. In plaats van God groot te maken is het “Amerika groot maken”.

Het lijkt wel alsof beide ‘grootheden’ het hier en nu willen maken. Of het nu gaat om hun land of om hun eigen persoon, uit deze hun woorden blijkt mijns inziens niet, dat zij ernstig rekening houden met de God van de Bijbel. Nogmaals, hun harten evenals onze harten worden alleen door God gekend. Ook dat leert de Bijbel ons duidelijk. Leest u bijvoorbeeld maar Psalm 139, waaruit ik het volgende citeer:

1. Een psalm van David, voor de koorleider.
HEERE, U doorgrondt en kent mij.
2. Ú kent mijn zitten en mijn opstaan,
U begrijpt van verre mijn gedachten.
3. U onderzoekt mijn gaan en mijn liggen,
U bent met al mijn wegen vertrouwd.
4. Al is er nog geen woord op mijn tong,
zie, HEERE, U weet het alles.

Dit neemt niet weg dat wij hun woorden en daden moeten ‘beoordelen’. We hebben er immers mee te maken en ondervinden de gevolgen ervan. Ook David werd een hooggeplaatste, en zelfs door God zo hoog geplaatst: hij werd ‘koning’. Het is niet bekend wanneer David deze Psalm geschreven heeft, maar er staan wijsheden en ervaringen in die elk kind van God aan zou moeten spreken. In ieder geval hebben wij als kinderen van God dagelijks te maken met wat in deze Psalm uit de schatkamer van God wordt meegedeeld. De dingen die we in deze Psalm vinden, zoals het doorgronden van God, Zijn alwetendheid, Zijn alomtegenwoordigheid, Zijn almacht en Zijn heiligheid, zijn van toepassing op ieder mens, of hij of zij dat nu wil of niet. Daarom raad ik u aan: Neem deze woorden serieus en doe er iets mee in uw leven. Wanneer we de inhoud van deze Psalm in ons leven ernstig nemen en er rekening mee houden, zal dat ons leven totaal gaan beheersen alsmede positief beïnvloeden. Dan kan het u, die nu nog zonder hoop en zonder God leeft (Ef. 2:12), zelfs tot de levende God brengen. Dan zullen de laatste verzen van deze Psalm 139 u ook niet verbazen en ook uw gebed kunnen worden:

23. Doorgrond mij, o God, en ken mijn hart,
beproef mij en ken mijn gedachten.
24. Zie of bij mij een schadelijke weg is
en leid mij op de eeuwige weg.

Dat dit ook ons gebed moge zijn of worden!

Om de levende God te leren kennen, moet u wel Zijn liefde aanvaarden die Hij bewezen heeft. Zijn liefde tot ons mensenkinderen die “dood waren in onze overtredingen en zonden” (Ef. 2:1). Ja, God vond ons zo zeer Zijn moeite waard, dat Hij daarvoor Zijn enige Zoon naar deze wereld stuurde, Zijn bewijs van liefde. Ja, dat feit, dat binnenkort door vele christenen wordt herdacht met Kerst. Maar u hoeft niet te wachten tot Kerst om de levende God te leren kennen. Erken nu dat u een zondaar of zondares bent – dat is wel de voorwaarde – en geloof in de Heer Jezus Christus die uw en mijn zonden wilde dragen op het kruis van Golgotha. Leg uw handen op Zijn offer en ontvang eeuwige vergeving en word zo een kind van de levende God. Dan kan Psalm 139 op een bijzondere wijze ook voor u gaan leven. Want de Bijbel is niet ‘zomaar’ een boek. Het onderscheidt zich daarin dat het een “levend” boek is, het is het levende Woord van God (1 Petr. 2:23-25). Dat zult u zeker gaan ondervinden wanneer u zich laat vinden door de Heer Jezus Christus, die óók u zoekt. Als u gevonden bent – u hebt laten vinden – zult u het nieuwe leven ontvangen, opnieuw geboren worden uit het “onvergankelijke” zaad, door het levend en blijvend Woord van God.

Dan verdwijnen de slogans die we hierboven aanhaalden van de groten der aarde. Dan gaat u inzien – samen met hen die ook het eigendom zijn geworden van de Heer Jezus Christus, de Allergrootste – dat wij zonder Hem niets kunnen doen en we volledig afhankelijk zijn van Hem. Ook het tijdstip van ons heengaan, sterven wordt door Hem bepaald, ondanks wat de zogenaamde ‘wijzen’ van deze wereld beweren. We hebben als kinderen van God namelijk allemaal een taak te doen, hetgeen een bijzonder voorrecht is.

Het “Wir schaffen das” is dan niet meer aan de orde. We vragen Hem, die ons trok uit de duisternis tot Zijn wonderbaar licht, om hulp en genade, om wijsheid en kracht voor de taak die we in deze wereld te vervullen hebben. We beseffen dan ook dat we zonder Hem helemaal niets kunnen doen. Om vruchten voort te brengen voor Hem moeten we in Hem blijven. Vruchten voortbrengen, ja veel vrucht voortbrengen, dat is toch de diepe wens van ons hart? De hele tekst luidt: “Ik ben de wijnstok, u de ranken. Wie in Mij blijft en Ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt u helemaal niets doen”.

Hoogmoed

Het “Make America Great Again” is mijns inziens een grootheidswaanzin. Je kunt je dan wel presbyteriaan noemen, maar blaas niet zo hoog van de toren. Mogelijk denkt mijnheer Trump dat hij zich dat veroorloven kan als “zeer vermogend” man. Echter als iemand zich zo uit, verraadt dat juist de grote armoede van zijn geest. Zeker van iemand die zo oud is – namelijk ongeveer 70 jaar – mag men wel wat meer werkelijkheidszin verwachten en een wat wijzer uitdrukken van gedachten. In de Bijbel waren soms ook mensen die grote woorden gebruikten. De vorst van Tyrus wordt in Ezechiël als volgt aangesproken: “Zo zegt de Heere HEERE: Omdat uw hart hoogmoedig is geworden en u zegt: Ik ben God, ik zit op de zetel van God in het hart van de zeeën – terwijl u een mens bent en geen God – geeft u uw hart uit voor het hart van God. Zie, u bent wijzer dan Daniël, geen enkel geheim hebben zij voor u verborgen gehouden. Door uw wijsheid en door uw inzicht hebt u zich een vermogen verworven en gezorgd voor goud en zilver in uw schatkamers. Door uw grote wijsheid in uw handel hebt u uw vermogen vermeerderd en is uw hart hoogmoedig geworden vanwege uw vermogen. Daarom, zo zegt de Heere HEERE: Omdat u uw hart uitgeeft voor het hart van God, daarom, zie, Ik ga vreemden over u brengen, de gewelddadigste van de heidenvolken. Zij zullen hun zwaarden trekken tegen de schoonheid van uw wijsheid en zij zullen uw luister ontheiligen. Zij zullen u in het graf doen neerdalen en u zult de dood van een dodelijk gewonde sterven in het hart van de zeeën. Zult u werkelijk in de tegenwoordigheid van uw moordenaar blijven zeggen: Ik ben God, terwijl u een mens bent en geen God, en u zich in de macht bevindt van hem die u verslaat? U zult de dood van onbesnedenen sterven door de hand van vreemden, want Ík heb gesproken, spreekt de Heere HEERE”. Hier word de hoogmoed aan de kaak gesteld door God, de auteur van de Bijbel.

Ook zelfs koning Hizkia moest om zijn hoogmoed vermaand worden (2 Kron. 32:24-33).

Overigens moeten wij allen ons de waarschuwing omtrent hoogmoed aantrekken. Het Nieuwe Testament immers getuigt het volgende: “Beveel de rijken in deze tegenwoordige wereld dat zij niet hoogmoedig zijn, en hun hoop niet gevestigd houden op de onzekerheid van de rijkdom, maar op de levende God, Die ons alle dingen in rijke mate verschaft om ervan te genieten” (1 Tim. 6:17). Dit is denk ik duidelijke taal en kan iedereen begrijpen. Hoe staat het daarmee? Waar vertrouwen wij op? Ook op onze rijkdom? Wanneer wij de levende God hebben leren kennen, bezitten we een rijkdom in Jezus Christus die ver uitgaat boven alle bezit in deze wereld. De rijkdom van deze wereld is “onzeker”, dat zegt de Bijbel. Dat kunnen we in onze tijd ook duidelijk waarnemen. Als er een bepaalde politieke heerser aan de macht dreigt te komen, staan de beurzen al te wiebelen. Vrees voor dingen die mogelijk gebeuren kunnen, is dan de oorzaak van angst. Wereldwijd kan dit dan weer op vele terreinen gevolgen hebben. Hele volkeren raken onder elkaar verdeeld. Dit komt omdat men niet rekent met de levende God, ook al belijdt men soms Hem te kennen. Nee, de rijkdom voor een kind van God ligt niet in deze wereld. “De wereld gaat voorbij en haar begeerte”, vinden we in de 1e brief van Johannes. Het woord “begeerte” geeft aan wat vandaag vele mensen beheerst en is de doodssteek voor een waar en gelukkig leven met God alsmede de wortel van alle kwaad.

Wat vinden we dan eigenlijk in de wereld? Wel: “de begeerte van het vlees, de begeerte van de ogen en de hoogmoed van het leven, is niet uit de Vader maar is uit de wereld” (1 Joh. 2:16,17). Hier komt de hoogmoed ook weer tevoorschijn. Daarom: “Hebt de wereld niet lief, noch wat in de wereld is”. 

Gezonde woorden

Laten we eens kijken wat we verder vinden in 1 Timotheüs 6. Daar vinden we nog dit:

3. Als iemand een andere leer brengt en zich niet voegt naar de gezonde woorden van onze Heer Jezus Christus en de leer die overeenkomstig [de] godsvrucht is,
4. die is opgeblazen en weet niets, maar lijdt aan twistziekte en woordenstrijd, waaruit afgunst ontstaan en twist, lasteringen,
5. kwade vermoedens, voortdurend geruzie van mensen die verdorven zijn in hun denken en van de waarheid beroofd zijn, die menen dat de godsvrucht een winst[bron] is.
6. Nu is de godsvrucht met tevredenheid inderdaad een grote winst;
7. want wij hebben niets in de wereld ingebracht, omdat wij er ook niets uit kunnen wegdragen.
8. Hebben wij echter voedsel en kleding, dan zullen wij daarmee tevreden zijn.
9. Maar wie rijk willen worden, vallen in verzoeking en in een strik en in vele onverstandige en schadelijke begeerten, die de mensen doen wegzinken in verderf en ondergang.
10. Want de geldzucht is een wortel van alle kwaad. Door daarnaar te streven zijn sommigen van het geloof afgedwaald, en hebben zich met vele smarten doorboord.

Wanneer we ons houden aan de “gezonde woorden van onze Heer Jezus Christus”! Ja, dat is wel de voorwaarde om werkelijk gelukkig en tevreden te zijn. Zijn we dat niet, dan komt er van alles uit voort waar we niet gelukkig van worden. Ook wordt er veel getwist en afgunst onder gelovigen gevonden helaas. Dit heeft dikwijls ernstige gevolgen voor de gelovigen afzonderlijk maar ook voor het geheel. Ook de jacht naar ‘steeds meer’ veroorzaakt veel ontevredenheid, immers de ander heeft nog steeds meer dan ik en lijkt steeds rijker te worden. Maar: “Hebben wij echter voedsel en kleding, dan zullen wij daarmee tevreden zijn”. Hoevelen zijn er wel niet in onze tijd die inderdaad geen voedsel, geen kleding, geen huis hebben. Als zij bij ons aankloppen, wat zeggen wij dan?

Door het rijk willen worden, valt men in verzoeking en raakt men verstrikt in vele onverstandige en dwaze begeerten en zinkt men weg in de ondergang en verstikt het geloof. Moeten wij ons dit ook niet aantrekken, geliefde medegelovigen?

Laten we toch luisteren naar de woorden van Hem, onze Heer Jezus Christus. Hij maakt echt blij, Hij geeft echte tevredenheid – hierin ligt ook het woord vrede.

Heer, hoe rijk zijn wij in U!
Alle schatten van dit leven
kunnen niet de blijdschap geven,
die wij reeds genieten nu.

Daar gaat het om in het leven hier met een heerlijke en rijke toekomst in het verschiet.

Dan “schaffen wir nichts” maar vertrouwen we ons toe aan Hem Die alles volbracht heeft. Dan is het niet meer “”Make America Great Again” maar maakt de Heer groot met mij. Dan is het niet meer “Vivre la France” maar Hem komt toe alle lof.

* * *

Heer, U maakt het altijd goed!
Veilig zult U alle dagen
vol van liefd’ en trouw ons dragen
in Uw hand die wond’ren doet.
Heer, U maakt het altijd goed!
Heer, U maakt het altijd goed!

Heer, hoe trouw is toch uw hart!
Bij U zijn wij wèl geborgen.
U bevrijdt van alle zorgen,
troost ons in de grootste smart.
Heer, hoe trouw is toch Uw hart!
Heer, hoe trouw is toch Uw hart!

Heer, hoe rijk zijn wij in U!
Alle schatten van dit leven
kunnen niet de blijdschap geven,
die wij reeds genieten nu.
Heer, hoe rijk zijn wij in U!
Heer, hoe rijk zijn wij in U!

Heer, bij U is ons tehuis!
Spoedig zullen wij hierboven
vrij van zorg U eeuwig loven
in het hemels Vaderhuis.
Heer, bij U is ons tehuis!
Heer, bij U is ons tehuis!

 

Geplaatst in: , ,
© Frisse Wateren, FW