9 jaar geleden

Waarom zou ik mij met bijbelse profetie bezighouden?

Er zijn ten minste zeven redenen waarom je de Bijbelse profetie zou moeten bestuderen:

1. Wij worden gelukzalig. Dat belooft Openbaring 1 vers 3 aan hen, die de woorden van deze profetie leest, hoort en bewaart. Deze belofte gaat niet over begrip en kennis – misschien daarom, omdat veel van de details echt moeilijk zijn om te begrijpen. Veel is zo eenvoudig en duidelijk dat het door de jongste kan worden begrepen – bijvoorbeeld de opname, het oordeel dat komt – de tijdsperioden of de eeuwige toestand. Als we er over nadenken, zal dit grote impact hebben op onze morele toestand en onszelf bevrijden van de wereld, dat het oordeel tegemoet gaat.

2. We verkrijgen inzicht. Hoe meer we de profetische geschriften verstaan, hoe meer we verrijkt worden in onze ziel. Toen er een opwekking was in de vorige eeuw, werden voor vele gelovigen de profetie opnieuw belangrijk. Hun werd niet alleen duidelijk in wat er in de toekomst zou gaan gebeuren, maar tegelijk ook de hemelse roeping en de bestemming van de gemeente. Bijvoorbeeld is de gemeente al in de hemel opgenomen, terwijl zich het uitoefenen van Gods oordeel op aarde afspelen zal.

3. Het zal ons duidelijk worden hoe groot en onbeperkt God en hoe wonderbaar onze Heiland is. De profetie heeft de hele wereld, alle mensen en de eeuwigheid op het oog. Het gaat niet alleen over ons in onze tijd en onze omgeving. Er zijn niet alleen de gelovigen uit de tijd van de vergadering (gemeente), maar nog vele andere heiligen uit verschillende tijden – zij allen zijn verlost, zij behoren God toe, en Hij handelt genadig met hen.

4. Vele heiligen uit de toekomst, die niet tot de vergadering (gemeente) behoren zullen door een verdrukking gaan, velen zullen als martelaren voor God sterven. De heiligen van de vergadering (gemeente) zullen hiervan getuige zijn en dit meevoelen. Als gevolg daarvan leren we, ook vandaag al, interesse te hebben in andere gelovigen en medelijden te hebben met hen. In tijden waar de mensen zelfzuchtig zijn, is het belangrijk om medegevoel met anderen te hebben, vooral wanneer ze lijden.

5. Aan de andere kant leren we ook Gods visie op deze gelovigen in het verleden en toekomst kennen. Hij heeft een vreugde in elk van deze verschillende groepen gelovigen. Hij vergeet hen niet, Hij ziet hen en heeft hen lief. Zo geeft ons de profetie een blik in het hart van God.

6. Profetie komt niet uit mensen voort. De Bijbel geeft ons een duurzame les uit de geschiedenis van de mensheid: De mens faalt in wat God aan hem toevertrouwde. De profetie is gebaseerd op het feit dat de mens volledig en definitief mislukt is. Uiteindelijk zal hij zelfs tegen God Zelf oorlog voeren – dan komt het einde van alle tijden, de eeuwigheid breekt aan. De juiste houding van de mens in het licht van de profetie laat daarom Johannes in hoofdstuk 1 van Openbaring zien: neergeworpen aan de voeten van Jezus.

7. Profetie komt uit God voort. De geest van profetie is het getuigenis van Jezus (Openbaring 19:10). De profetie toont ons over de glorie van de heerlijkheid van Christus: Kijk slechts in Openbaring 1 – de getrouwe Getuige, de Eerstgeborene uit de doden, de Vorst van de koningen der aarde; dan de Zoon des mensen, de Leeuw uit de stam van Juda, het Lam van God, de Koning-priester, het Mensenkind, de Ruiter op het witte paard, het woord van God, de Koning der koningen, Heer der heren, enzovoorts. En we zien de voltooiing van de vele namen waarmee Hij ons nu al zo bekend is: de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde, de Eerste en de Laatste, de blinkende Morgenster, de Bruidegom aan de bruid. Wat een wonderbare Redder – onze harten komen dichter bij Hem, als we het profetische woord tot ons laten spreken.

“Zalig is hij die leest en zijn zij die horen de woorden van de profetie, en die in acht nemen wat daarin geschreven staat, want de tijd is nabij” (Openbaring 1:3).

Verkorte en bewerkte fragment uit een lezing van Daniel Patterson

Uit: Folge mir nach

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW