2 jaar geleden

Waarom zou God COVID-19 toestaan?

Is het Coronavirus het oordeel van God over de wereld? Maakt het deel uit van de bijbelse profetie?

Dit zijn slechts enkele vragen die het afgelopen jaar zijn gesteld toen de wereld werd getroffen door deze ziekte van de luchtwegen. Op 11 maart 2020 verklaarde de Wereldgezondheidsorganisatie COVID-19 tot pandemie.

Laat ik eerst duidelijk zijn: wij weten niet waarom God dit of iets anders heeft toegestaan. God herinnert ons door de profeet Jesaja “Want Mijn gedachten zijn niet uw gedachten, en uw wegen zijn niet Mijn wegen, spreekt de HEERE. Want zoals de hemel hoger is dan de aarde, zo zijn Mijn wegen hoger dan uw wegen en Mijn gedachten dan uw gedachten” (Jes. 55:8). Wij kunnen niet pretenderen, dat iemand van ons de gedachten van God kent en weet waarom Hij doet wat Hij doet. Maar de Bijbel geeft ons wel inzichten op een algemene manier, een soort van het grote geheel, en misschien kan dat ons helpen om sommige van deze vragen te beantwoorden.

Wij moeten niet vergeten dat God de Schepper is van het leven zoals wij dat kennen, van de wereld waarin wij leven, en alles wat zich daarin bevindt. De Bijbel begint hiermee in de eerste hoofdstukken van Genesis. We weten ook dat het leven een geschenk van Hem is: “Zo zegt God, de HEERE, Die de hemel heeft geschapen en hem heeft uitgespannen, Die de aarde heeft uitgespreid en wat daarop uitspruit, Die de adem geeft aan het volk dat daarop is, en de geest aan hen die daarop wandelen” (Jes. 42:5). Dit zijn retorische vragen1; het antwoord is God Zelf! Als de Schepper, Gever en Onderhouder van het leven, heeft Hij alleen het recht en de macht om het te geven of weg te nemen, dit is de conclusie waartoe Job kwam: “De HEERE heeft gegeven en de HEERE heeft genomen; de naam van de HEERE zij geloofd.” ”Zouden wij het goede wel van God ontvangen en zouden we het kwade niet ontvangen?” (Job 1:21; 2:10).

Dus terug naar de vraag waar het hier om gaat: Maakt dit allemaal deel uit van de bijbelse profetie? Laten we eens kijken naar een paar verzen om het antwoord op deze vraag te bepalen. Luister eerst naar Lukas 21 vers 11: “En grote aardbevingen en in verschillende plaatsen hongersnoden en pest2 zullen er zijn, en er zullen vreselijke dingen en grote tekenen van [de] hemel zijn.” Let op het woord “pest”, in het Grieks betekent dit woord plagen of ziekten. Laten we daar Mattheüs 24 vers 7-8 aan toevoegen: “Want volk zal opstaan tegen volk en koninkrijk tegen koninkrijk; en er zullen hongersnoden en pest2 en aardbevingen zijn in verschillende plaatsen. Maar al deze dingen zijn het begin van de weeën.”3 Daar is dat woord pest weer!

Merk op dat er staat: “Maar al deze dingen zijn het begin van de weeën.” Letterlijk betekent dit “het begin van de barensweeën” als in een vrouw die op het punt staat te bevallen en de barensweeën die voor de geboorte plaatsvinden. Op dezelfde manier herinneren deze gebeurtenissen, die in Mattheüs en Lukas en vele andere Schriftplaatsen worden genoemd, ons eraan dat de Heer Jezus zeer spoedig terugkomt! Wij weten niet wanneer, maar wij weten wel, dat de Geest van God niet altijd met de mensen zal strijden en tegelijkertijd lezen wij: “De Heer vertraagt de belofte niet zoals sommigen het voor traagheid houden, maar Hij is lankmoedig over u, daar Hij niet wil dat iemand verloren gaat, maar dat allen tot bekering komen” (2 Petrus 3:9).

Door de geschiedenis van de wereld heen zijn er plagen en ziekten geweest. Denk maar aan de Zwarte Dood of de builenpest tussen 1346 en 1353. Het is de dodelijkste pandemie die in de geschiedenis van de mensheid is opgetekend, met als gevolg de dood van 75-200 miljoen mensen.

De Spaanse griep, ook bekend als de grieppandemie van 1918, was een ongewoon dodelijke grieppandemie die werd veroorzaakt door het H1N1 influenza A-virus. De pandemie duurde van februari 1918 tot april 1920 en infecteerde 500 miljoen mensen – ongeveer een derde van de wereldbevolking in die tijd – in vier opeenvolgende golven.

Maar sommigen zullen zeggen: Wel, de Heer Jezus is nog niet teruggekomen met al die “geboorteweeën” waarvan sprake is. Dat is waar, maar één ding is op te merken: ze komen steeds vaker voor. De weeën komen steeds dichter op elkaar. Medische historici vertellen ons, dat er in de afgelopen 300 jaar negen grieppandemieën zijn geweest. Dus, één elke 30 tot 35 jaar of zo, of ruwweg drie per eeuw. Maar in ons leven hebben we Ebola, SARS, MERS, en anderen gehad.

We moeten niet vergeten dat we in een door zonde vervloekte wereld leven. Door de ongehoorzaamheid van één mens is de zonde in de wereld gekomen en is de dood tot alle mensen gekomen. Maar God heeft vanwege Zijn grote liefde voor de mensheid Zijn eniggeboren Zoon naar de wereld gezonden, niet om ons te veroordelen, maar opdat wij behouden zouden worden (Joh. 3:16-18).

De Heer wil dat wij Hem vertrouwen voor onze eeuwige bestemming en ons leven nu! Hij heeft beloofd ons geenszins te begeven of te verlaten (Hebr. 13:5). Voordat Hij naar het kruis ging om de straf voor onze zonden te betalen, zei Hij: “Dit heb Ik tot u gesproken, opdat u in Mij vrede hebt. In de wereld hebt u verdrukking, maar hebt goede moed, Ik heb de wereld overwonnen” (Joh. 16:33). In Johannes 14 vers 27 zei Hij: “Vrede laat Ik u, Mijn vrede geef Ik u; niet zoals de wereld geeft, geef Ik u. Laat uw hart niet ontroerd en niet bang worden.”

Beste vriend, wend je in deze moeilijke, verwarrende tijden tot de Heer Jezus, werp je zorgen op Hem, want Hij zorgt voor jou! Misschien spreekt Hij op dit moment tot u, misschien spreekt Hij tot de wereld. CS Lewis schreef: “God fluistert ons toe in onze genoegens, spreekt in ons geweten, maar roept in onze pijn: het is Zijn megafoon om een dove wereld wakker te schudden.”

 

NOOT:
1. Een retorische vraag is een stijlfiguur waarbij een vraag wordt gesteld, waarop men geen antwoord verwacht. Het is de bedoeling dat de ontvanger (toehoorder, lezer) zich aangesproken voelt en voor waarheid aanneemt wat de zender (spreker, schrijver) suggereert.
2. Eigenlijk meervoud.
3. Voorhoeve Vertaling 4e druk.

 

Tim Hadly sr. – 18 maart 2021

© www.anchorsforlife.org

Geplaatst in: , ,
© Frisse Wateren, FW