6 jaar geleden

Vier vragen voor ons hart …

Markus 8 vers 14-21: De Heer Jezus was met Zijn discipelen in het schip onderweg. De discipelen hadden vergeten brood mee te nemen. Tijdens de oversteek geeft de Heer Jezus de discipelen een les: “Let op <en> kijkt uit voor het zuurdeeg van de Farizeeën en voor het zuurdesem van Herodes!” Maar deze waarschuwing begrepen de discipelen niet en brachten zij in verband met het gebrek aan brood. In reactie daarop stelt de Heer Jezus de discipelen enkele vragen, die ook ons heel direct aanspreken, en waarop we een antwoord zouden moeten geven.

Waarom overlegt u?

De discipelen begrepen de betekenis van de opmerking van de Heer Jezus niet, omdat ze met hun menselijke overleggingen te werk gingen. Als de Heer Jezus ons vandaag iets te zeggen heeft, dan moeten we het Woord eenvoudig opnemen en in ons werken laten. Door de Heilige Geest Die in ons woont, en niet door onze (natuurlijke) menselijke overwegingen zullen we begrijpen, wat het Woord ons te zeggen heeft. Willen we Gods Woord begrijpen dan moeten we niet ons verstand uitschakelen. Maar als we daarop alleen vertrouwen, dan kunnen we weliswaar de betekenis van de woorden intellectueel begrijpen, maar niet echt verstaan. We moeten ervoor zorgen dat ons verstand ons bij het lezen en luisteren naar het Woord van God niet in de weg staat.

Begrijpt u nog niet en beseft u niet?

Hoeveel moeite heeft de Heer Jezus gedaan om Zijn gedachten dichter bij Zijn discipelen te brengen! Maar hoe weinig hebben ze daarvan begrepen!

Kunnen we ons in deze beschrijving terugvinden? Hoe vaak heeft de Heer Jezus al een ding gezegd of getoond, en we hebben het nog steeds niet begrepen of opgevolgd. Soms willen we eenvoudig niet begrijpen en beseffen.

De Heer Jezus wil in Zijn liefde en met veel geduld Zich ook vandaag met ons inlaten. We moeten ernaar streven om te begrijpen en te beseffen wat Hij te zeggen heeft. En als we iets bij de eerste of tweede keer niet begrijpen, laten we dan toch de Heer vragen om het te verstaan. Dergelijke gebeden zijn voor de Heer zeker welgevallig.

Hebt u nog uw verharde hart?

De discipelen hadden al zoveel ervaring met de Heer Jezus opgedaan. Ze hadden gezien, wat Hij allemaal gedaan had en gehoord, wat Hij gezegd had, en toch begrepen ze Hem niet.

Moet de Heer Jezus soms ook niet deze vragen aan ons stellen? Hoeveel kansen en mogelijkheden schenkt de Heer Jezus ons, om Hem beter te leren kennen. Maar hoe vaak moet Hij onwetendheid bij ons vaststellen. Soms sluiten we ons hart, willen we iets eenvoudig niet begrijpen. Dan lijkt ons hart op het vast getrapte pad van Markus 4 vers 4. Het zaad van het Woord van God heeft eenvoudig geen mogelijkheid om in ons hart te komen. De farao in Genesis had met zekerheid begrepen, waarom het ging. Maar hij wilde gewoon niet luisteren naar Mozes en had zijn hart toegesloten voor de gevolgen. Wat een bitter einde heeft hij, en die hem waren toevertrouwd, gevonden.

Als we ons voor Gods Woord afsluiten, heeft dat gevolgen voor ons. Ons hart zou daarom op de goede aarde moeten lijken, waarbij het zaad binnendringen, wortel schieten en vrucht dragen kan.

En herinnert u zich niet?

Kort voor deze gebeurtenis waren de discipelen er getuige van, hoe de Heer Jezus 4.000 mannen en hun families gevoed had, en daarna was er meer dan voorheen. Herinnerden zij zich daarvan niets meer?

Hoeveel wonderen hebben wij al met de Heer Jezus ervaren. Denken we alleen maar aan het grote wonder, dat de Heer Jezus mij, een verloren zondaar, die niets met Hem te maken wilde hebben, nagegaan is, tot Hij mij gevonden had.

Maar er zijn ook de “kleine” wonderen van het dagelijks leven. We baden voor een zaak en de Heer heeft ons het ons geschonken. Vaak anders  -maar veel beter – dan wij ons dat gedacht hadden.

Laten we ons toch vaker dat herinneren. Dan zijn we niet zo snel sprakeloos over deze zaak die de Heer doet, of de weg die de Heer met ons gaat. Ervaringen met de Heer (niet onze eigen levenservaringen) helpen ons erbij de Heer beter te begrijpen. Daarvoor heeft de Heer ons ook Zijn woord, in het bijzonder de vier evangeliën, geschonken, zodat wij ons eraan kunnen herinneren, hoe de Heer Jezus in deze of gene zaak gehandeld heeft.

Opdat we de gedachten van de Heer begrijpen:

– Moeten we niet naar onze eigen overleggingen te werk gaan;
– moeten we proberen te begrijpen en te verstaan, wat Hij ons te zeggen heeft;
– moeten we onze harten niet verharden;
– moeten we niet vergeten wat we hebben meegemaakt met de Heer.

Klaus Brinkmann, © Bibelpraxis.de

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW