18 jaar geleden

Uitspraak van een verwarde geest?

9 augustus 2004.

Aan het begin van het jaar 2002 schokte de verschrikkelijke satanistenmoord van Witten de publiciteit in Duitsland. Eens te meer werd de gruwelijke realiteit van het occulte, demonische, ja de realiteit van satan, de grote tegenstander van God, duidelijk. Twee mensen delen de “begeerte naar bloed en de haat van de mensen” (Die Welt, 11 januari 2002).

Een tweetal, dat in de nacht naar begraafplaatsen trok en Gothic Metal concerten bezocht en die op hun auto teksten toonden als: “Kadaververwerkingsinrichting Dachau”, “Soko kerkhof”, “Grafschoonheid” – alles slechts middelen om de burgermaatschappij te choqueren? Neen, het wordt ernstiger! De aangeklaagden beweerden op 6 juli van satan in een visioen het bevel gekregen te hebben een mens te offeren*. Een kennis werd daartoe uitverkoren dat offer te zijn, die op beestachtige wijze vermoord werd.

Als de spoedig gearresteerde satanisten in Bochum aankomen en de menigte reporters opmerken, valt de opmerking: “Waarom toch zoveel spektakel? Het was toch maar een mens!”Uitspraak van een verwarde geest?

Ook hier steekt er meer achter.

Deze schokkende zin beschrijft exact, hoeveel een mensenleven in de ogen van satan waard is: Absoluut helemaal niets! De Bijbel noemt de duivel terecht “mensenmoordenaar van het begin af” (Johannes 8:44).

Wil jij werkelijk – al is het ook maar uit “nieuwsgierigheid” – met hem inlaten, in wiens ogen jij volledig “waardeloos” bent?

Het is beter je eens af te vragen wat jij voor God waard bent. God heeft jouw lief en heeft om je te redden een hoge prijs betaald: “Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft” (Johannes 3:16). Wanneer jij aanneemt dat het verlossingswerk van Jezus Christus aan het kruis van Golgotha ook voor jou moest gebeuren, dan geldt ook voor jou de “waardering van God” die de profeet Jesaja tot uitdrukking brengt:

“Maar nu, alzo zegt de HEERE, uw Schepper … Ik heb u verlost; Ik heb u bij uw naam geroepen, gij zijt Mijn … dat gij kostelijk zijt geweest in Mijn ogen … en Ik heb u liefgehad …” (zie Jesaja 43:1-4).

De tegenstelling kan niet groter zijn:

Mensenhaat van satan > De mens: waardeloos > Gevolg: verloren, dood, eeuwige pijn.
Mensenliefde van God > De mens: waardevol > Gevolg: verlost, eeuwig leven, eeuwig geluk.

NOOT:
* Dit lijkt verdacht veel op wat een 16-jarige jongen in Leeuwarden in een rap betuigde. Hij had zijn vriendin in augustus 2004 tot twee toe in brand gestoken. In een rap, die circuleerde op het internet, betuigde hij zijn spijt. Dit werd door het OM in Leeuwarden ook bevestigd. De verdachte jongen stelde dat de duivel in hem zat, waardoor hij tot zijn daad kwam.
Veelzeggend detail hierbij is dat de rapgroep van de verdachte als naam heeft: L.O.R.D.S. Men zou dit kunnen vertalen naar: Lord Satan. Het excuus dat de jongen aanvoerde geeft m.i. hiertoe alle aanleiding. Bron: Metro, 19-08-2004.
© Folge mir nach

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW