18 jaar geleden

Terroristische aanslag in Londen

Niet de jihad, maar de liefde van God!

Korte impressie

Juli 2005. Opnieuw sloeg de vijand toe. De overste van deze wereld, de satan, is het gelukt om mensen zijn plannen te laten uitvoeren. Satan weet ook wel dat hij nog weinig tijd heeft. Want niet de Islam, niet het Hindoeïsme, niet een Christendom zonder Christus … maar de Heer Jezus Christus zal over deze wereld regeren. Hij, die de enige Weg en de waarheid en het leven is, zoals de Bijbel Hem beschrijft (Johannes 14:6). Hij zal in gerechtigheid regeren over deze aarde. In het duizendjarig vrederijk zullen alle volken Hem erkennen, dus ook de Islamitische volkeren, ja alle volkeren die Hem hier nu nog afwijzen, ook de Joden. Dan zullen allen Hem zelfs eren. Nu echter is dat nog niet zo. Waarom niet? Omdat God lankmoedig is en niet wil dat iemand verloren gaat (zie 2 Petrus 3:9). Wat wil God dan? Hij wil dat alle mensen behouden worden, dus u, jij ook. “Want er is één God en één Middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus …” (1 Timotheüs 2:4-5). Er is nog geen vrede op aarde. Zoals gezegd is dat nog toekomst. Maar je kunt wel vrede in je hart vinden, als je dat tenminste zoekt. Ga dan naar God toe.

Nu laat God – de Schepper van hemel en aarde, Die Zijn eigen Zoon in deze wereld zond om haar van zonden eeuwig te bevrijden, door Zichzelf te offeren op het kruis van Golgotha – een boodschap uitgaan. Niet een boodschap van haat, van onderdrukking, van verderf, van machtswellust of iets anders uit het rijk van de duisternis, waarvan satan de overste is. Nee, een boodschap van de uitgestoken hand van God op Golgotha. Een hand die Hij de mens, die weet dat hij of zij een zondaar is, zonder tegenprestatie aanbiedt. In Christus Jezus, de Zoon van God, doet Hij dat. Hebt u, heb jij  deze uitgestoken hand al aangegrepen?

Weet je dat eigenlijk wel dat God niet wil, dat iemand verloren gaat? Ook u niet die misschien wel tot die terroristen behoort, die vandaag dood en verderf zaaide in Londen. Keer je om tot God! Neem Jezus Christus aan als je Verlosser. Erken voor Hem dat je God haat, dat je de medemens haat … maar dat je nu vergeving zoekt … Hij, de Heer Jezus wil je dat geven. Hij zoekt je al jaren.

Kom naar Hem toe, als je durft!

Als je komt in de erkenning van “verloren zondaar”, zal Hij je wijzen op Zijn doorboorde hand … op Zijn wonden waarmee Hij geslagen werd vanwege jouw en mijn schuld … en zal Hij jou vrede aanbieden op grond van Zijn offer op het kruis van Golgotha (zie Kolosse 1:20-21).

Dat maakt alles anders, ja zelfs nieuw. Je bent dan een nieuwe schepping (2 Korinthe 5:17). Dan behoor je tot een koninkrijk waar haat niet meer aan de orde is, waar liefde heerst. De liefde van God, de Vader en van de Heer Jezus Christus. Laat je verlossen uit de macht van de duisternis en je overbrengen in het koninkrijk van de Zoon van de Vader. In Hem alleen is er verlossing, is er vergeving van je zonden te vinden. Dan ga je de Vader zeker danken (zie maar in Kolosse 1:12-14).
Dan is het terrorisme voorbij, dan wil je juist God dienen, Hem eren in je leven. Dat komt omdat dan de liefde van God in je hart is uitgestort. Liefde dus in plaats van haat!

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW