13 jaar geleden

Spreuken 1:8

De hieronder volgende brief liet dominee Pierre du Moulin (1568-1658) zijn zonen Pierre, Louis en Cyrus na:

“Ik kan jullie niet veel goederen van deze aarde nalaten. Maar ik laat jullie na dat jullie God en Zijn zegen gekend hebben. Wanneer jullie op aarde geen vader meer hebben, blijft Hij Die die in de hemel woont en Die verreweg beter is, jullie Vader. Want de zegeningen die ik jullie geven kan, zijn slechts gebeden en wensen; maar wanneer God ons zegent, geeft Hij niet alleen Zijn weldaden maar Hij maakt ons ook bekwaam om deze te bezitten. Van Hem alleen moeten jullie afhankelijk zijn. Zijn wil moet die van jullie ten grondslag zijn.

Hebt lief wat God gedaan heeft, en doe wat Hij liefheeft. Hij waardeert blijde oprechtheid, bestendig geluk, behoedzame onbevangenheid, vroomheid zonder valsheid en huichelarij. Een man die God liefheeft, zal het gesprek met Hem zoeken. Ik wil niet alleen van de eenvoudige gebeden ‘s morgens en ‘s avonds spreken die jullie hebben met jullie gezinnen, maar bedoel in de eerste plaats de gebeden die men in het verborgen doet.

Weest geen grote redenaars. Holle vaten klinken luider dan volle. – Dringt erop aan dat in jullie gezinnen het lezen van de Heilige Schrift een gezegende gewoonte wordt, dat er Gods lof wordt gehoord, dat het gebed is als een welriekende geur in de morgen en op de avond. Jullie deuren zijn voor de armen niet gesloten, noch jullie oor voor de roep van hen die lijden. Kortweg: Laten jullie huizen zijn als kleine tempels waar God trouw wordt gediend”.

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW