12 jaar geleden

Samuël en Daniël (12)

MENÉ, MENÉ, TEKÉL, UPHARSÍN

Als wij hoofdstuk 5 doorlezen, krijgen wij de indruk dat Nebukadnezar en Belsazar vader en zoon zijn (zie vers 11, 18 en 22). In het Oosterse taalgebruik betekent “zoon” vaak eenvoudig nakomeling, en “vader” vaak eenvoudig voorvader (zie ook Mattheüs 1 vers 1, en Hebreeën 7:9-10). Zo weten we dat Nebukadnezar de grootvader Belsazar was. Zijn vader heette Nabunaid, waarvan men in de historische boeken kan lezen. Belsazar was de laatste koning van het nieuw-Babylonische rijk.

1. Lees Jeremia 27 vers 6-7.
Geeft de Bijbel hier al informatie, dat het om grootvader en kleinkind gaat? ………….. Hoe?

…………………………………………………………………………….………………………………………….

…………………………………………………………………………….………………………………………….

…………………………………………………………………………….………………………………………….

2. Wat is de wijn volgens Spreuken 20 vers 1?

…………………………………………………………………………….………………………………………….

Wie bespotte Belsazar tenslotte?

…………………………………………………………………………….………………………………………….

…………………………………………………………………………….………………………………………….

3. Hoewel de stad al door vijanden omsingeld was, werd het feest gevierd. Hoe heeft Belsazar de allerhoogste God op een zo verschrikkelijke wijze oneer aangedaan?

…………………………………………………………………………….………………………………………….

…………………………………………………………………………….………………………………………….

…………………………………………………………………………….………………………………………….

Zelfs voor heidenen is het onbeschaamd om uit bekers te drinken die aan de afgoden gewijd zijn.

4. Maar Gal. 6:7 zegt:

…………………………………………………………………………….………………………………………….

…………………………………………………………………………….………………………………………….

De vingers van een hand verschenen, en op het pleisterwerk van de muur wordt geschreven:

…………………………………………………………………………….………………………………………….

5. De koning is ontzet en met vrees vervuld. Hij roept luid naar de bezweerders, de Chaldeeën en de toekomst-voorspellers. Zij zullen rijk beloond worden, als zij het schrift lezen en ontcijferen kunnen.

Maar ………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………….………………………………………….

…………………………………………………………………………….………………………………………….

Hoe vaak hebben ze nu al hun onmacht getoond?

…………………………………………………………………………….………………………………………….

6. Wie komt op dit moment de feestzaal binnen?

…………………………………………………………………………….………………………………………….

Dat is waarschijnlijk de de koningin-moeder. Welke wijze raad geeft zij?

…………………………………………………………………………….………………………………………….

…………………………………………………………………………….………………………………………….

7. Wanneer Daniël voor de koning staat en hem het antwoord geeft, wijst hij hen op de geschiedenis van Nebukadnezar. Kent Belsazar het feit dat zijn grootvader zich tegen God verheven heeft en later zo ernstig daarvoor bestraft werd? ……………………

Welk vers maakt dat duidelijk? …………………………………

8. Nebukadnezar door schande wijs geworden. Wat moest hij leren (hoofdstuk 4 vers 25b)?

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

Belsazar heeft de geschiedenis van zijn grootvader Nebukadnezar gekend, en had zo de kans om er iets van te leren. Werd zijn schuld daardoor groter of kleiner?

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

9. Als wij ouders (of opvoeders) hebben, die ons de weg van God aanwijzen, en wij zelf gaan die weg niet, wat dan (Luk. 12:47-48)?

…………………………………………………………………………….………………………………………….

…………………………………………………………………………….………………………………………….

…………………………………………………………………………….………………………………………….

…………………………………………………………………………….………………………………………….

10. Daniël (zijn naam betekent: mijn God is rechter) komt naar Belsazar, om hem het oordeel van de hoogste Rechter mee te delen. De woorden “Mene, mene, tekel, upharsin” betekenen letterlijk: Mene, mene: “geteld, geteld” (de herhaling betekent: grondig geteld); tekel: “gewogen”; upharsin: “en verdeeld”. Bij Peres wordt hier als woordspeling naar het woord “Parus” (Perzië) of “perasin” (Perzen) verwezen. De verklaring van het in verwarring brengende opschrift is, dat het Babylonische rijk volledig geteld, gewogen en onder de Meden en Perzen verdeeld zou worden.

11. Nabunaid en Belsazar hebben enkele jaren gelijktijdig de macht uitgeoefend, daardoor kwam het dat Daniël de derde heerser in Babel worden zou.
Van wie lezen we, dat hij de tweede heerser in een groot rijk werd?

…………………………………………………………………………….………………………………………….

Waar leest u dat?

…………………………………………………………………………….………………………………………….

12. In dezelfde nacht

…………………………………………………………………………….………………………………………….

13. Was de ondergang van het Baylonische rijk al door de profeten aangekondigd (Jes. 13 en Jer. 25:12-14)?

…………………………………………………………………………….………………………………………….

Welke verzen uit Jesaja 13 beschrijven wel heel bijzonder de leegte en verlatenheid van Babel? Vers ………. en vers ……….

14. Belsazar heeft de Heer van de hemel niet verheerlijkt. In vers 23b lezen we: “U hebt echter de God in Wiens hand uw adem is en aan Wie al uw paden toebehoren, niet verheerlijkt”.
Niet alleen Belsazar, maar alle mensen moeten God vereren.

a) Mattheüs 5:45b: ….. want

…………………………………………………………………………….………………………………………….

…………………………………………………………………………….………………………………………….

b) Handelingen 14:17: Hoewel

…………………………………………………………………………….………………………………………….

…………………………………………………………………………….………………………………………….

c) Handelingen 17:25b: … alsof

…………………………………………………………………………….………………………………………….

…………………………………………………………………………….………………………………………….

15. In tegenstelling tot Belsazar heeft God zijn grootvader ertoe gebracht, Hem als Heer van de hemel te verheerlijken. Wat leest u in het midden van Daniël 4 vers 34) van hem?

…………………………………………………………………………….………………………………………….

…………………………………………………………………………….………………………………………….

…………………………………………………………………………….………………………………………….

…………………………………………………………………………….………………………………………….

En in vers 37a?

…………………………………………………………………………….………………………………………….

…………………………………………………………………………….………………………………………….

* * * * *

Uit het hoofd leren – in het hart bewaren

Hebreeën 11 vers 7 is een vers over Noach. Zijn geschiedenis met betrekking tot zondvloed kunt u in Genesis 6 vers 7 en 8 lezen.

Wij herhalen Hebreeën 11 vers 6 en leren vers 7 erbij.

* * * * *

* De tekst-aanhalingen zijn uit de Herziene Staten Vertaling.

 

Wil je ook meedoen? Vul de bon onderaan les 1 in en mail dan de antwoorden van de lessen (maximaal 1 les per week) naar het volgende email-adres: frissewateren@ctmax.nl
Vermeld a.u.b. wel duidelijk waar u de antwoorden vandaan hebt!

Hebt u, heb jij vragen: Stel ze gerust. Ik wil graag uw vragen proberen te beantwoorden vanuit de Bijbel, het Woord van God.

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW