5 jaar geleden

Rust en vrede gevonden?!

Markus 5 vers 25-34; Mattheüs 11 vers 28; 1 Johannes 1 vers 9; Johannes 5 vers 24.

Haar inspanning

Men kan de berusting en wanhoop van deze vrouw begrijpen (Mark. 5:25-34). Golven van hoop, gevolgd door teleurstellingen, wentelden onophoudelijk over haar leven zonder dat haar ziekte genezen kon worden. Dag na dag werd ze erdoor gekweld. Ze had de ene dokter na de andere bezocht, maar niemand kon haar helpen. De pijn van de behandeling, hoge rekeningen, een lege portemonnee en wanhoop bleven. Maar er was geen genezing geweest – integendeel, het was nog erger geworden.

Zo is het met de zonde in ons leven – een “ziekte” waar we gewoon niet vanaf kunnen komen – hoe hard we ook ons best doen. We voelen duidelijk de consequenties van zonde in ons leven: geen rust, vreugde en vrede ontbreken, relaties worden verbroken, het geweten wordt belast … Hoe kan men daarvan “genezen” worden? Er zijn zoveel “artsen” die “genezing” beloven. De eerste genezer zegt: je moet meer bidden, meer doneren, meer vasten, meer pelgrimstochten maken! De tweede genezer: je moet meer mediteren, je moet meer ascetisch leven! En de derde genezer tenslotte zegt: je moet meer doen! – Maar dergelijke “therapieën” eisen hun tol en laten hun sporen na. In plaats van “genezing” merken we op: het probleem van de zonde in ons leven is er nog steeds en is helemaal niet opgelost.

Haar geloof

Veel mensen waren op de been die dag. Er was nauwelijks doorkomen aan. Maar zij wilde naar Jezus, van Wie zij al zoveel had gehoord. Had Hij niet al veel mensen genezen en hen tot rust van hun ziekte gebracht? Kon Hij ook haar niet helpen? Hij was toch geen dokter. Eerder een leraar. Maar haar geloof duwde niet alleen de menigte opzij, maar ook alle bezwaren. Ze wilde echter niet in het middelpunt van de belangstelling staan. Daarom besloot ze om Zijn kleed alleen van achteren aan te raken. Ja, een zwak geloof. Zeker niet op de top. Maar moest dat een belemmering zijn? Nee! En dus zette haar geloof haar in beweging. Ze kwam steeds dichter bij Jezus. Keer op keer dreigde ze weggeduwd te worden door de vele mensen om haar heen. Maar toen bereikte ze Hem en raakte Hem aan. En? Zij werd genezen! De bloeding hield op met stromen. Ze kon het duidelijk aan haar lichaam merken. Er was een duidelijke verandering ingetreden!

Ondervind jij de zonde en de gevolgen ervan in je leven? Heb jij ook al zoveel geprobeerd om dit probleem op te lossen, maar zonder resultaat? Er is Iemand die wil helpen. Hij roept tot jou: “Komt tot Mij, allen die vermoeid en belast bent, en Ik zal u rust geven” (Matth. 11:28). Jezus Christus, de Zoon van God, zou jou graag willen bevrijden van waar je niet door je eigen inspanningen kunt loskomen, wat je deprimeert en belast. Zonde maakt niet alleen ons en onze relatie met onze medemensen stuk. Het vernietigt ook de relatie met God onze Schepper. Velen weten dat, anders zouden ze zich niet zo vermoeien en proberen door hun eigen daden God gunstig te stemmen. Maar al hun inspanningen geven hen geen vrede in de kwestie van hun zonden.

Ken je de woorden die Jezus aan het kruis uitgeroepen heeft? Helemaal aan het eind riep Hij uit: “Het is volbracht!” – het is klaar; gedaan zonder dat er iets aan moet worden toegevoegd. Het probleem van de zonde in jouw en mijn leven heeft hier zijn oplossing gevonden. Hij heeft gedaan wat wij niet kunnen doen, zodat onze inspanningen tot een einde komen. Maar daarvoor moest Hij uitroepen: “Mijn God, Mijn God, waarom hebt U mij verlaten?” God kan zonde niet negeren. Hij moet haar rechtvaardig straffen. Dat is nu precies wat er aan het kruis gebeurde. Daar heeft Jezus Christus de straf voor de zonden op Zich genomen, zodat ieder die in Hem gelooft vergeving van zonden kan ontvangen. Wie vergeving heeft, komt tot rust van de eigen inspanningen.

Haar zekerheid

Wat een verandering! Wat een opluchting! Wat een vreugde! Ze wilde alweer weggaan, toen ze merkte dat er naar haar gezocht werd. Haar daad was niet verborgen gebleven. Jezus had het gemerkt. Wat nu? Bang en bevend kwam ze naar Hem toe en vertelde Hem alles, de hele waarheid. Wat zou Jezus nu zeggen? Zou Hij haar zwakke geloof bekritiseren? Niets van dat alles! Haar geloof was klein, ja, maar het was wel dit kleine geloof dat haar ertoe gebracht had zich tot Jezus te wenden, Die haar nu had genezen, haar had gered. “Wees genezen van uw kwaal”, zo ontlastte Jezus deze vrouw en liet haar in vrede gaan. Maar was ze niet al gezond? Ja, dat had ze gevoeld. Maar Jezus geeft haar zekerheid – een zekerheid die niet gebaseerd is op gevoelens, maar op Zijn woorden.

Jezus Christus wil jou en mij tot rust brengen. Permanent. Met zekerheid. Het zou geen echte rust zijn als we alleen maar rusten voor een moment, maar dan weer opnieuw beginnen met onze worstelingen. Het zou ook geen rust zijn als we ooit “genezing” hadden ervaren, maar we er niet zeker van waren dat het zo zou blijven. Dat datgene, wat Jezus Christus ons wil geven, ook inderdaad toereikend is. Daarom zijn er ook geen halve zaken bij Jezus Christus. De vrouw moest uit haar “dekking” komen en “de hele waarheid” zeggen. De vrouw moest haar ziekte blootleggen en ook haar onvermogen om zich van deze ziekte te bevrijden aan Jezus vertellen. Evenzo moeten wij onze zonden en ons onvermogen om zelf er vrij van te worden, erkennen en belijden. Dan geeft Jezus Christus ons een belofte: “Als wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven” (1 Joh. 1:9).

De zekerheid van vergeving ligt niet in ons en onze daden, maar in Jezus Christus en Zijn dood aan het kruis van Golgotha. Maar Hij wil ook dat we daarover in zekerheid zijn. Ieder die tot Jezus Christus komt, zijn zonden belijdt en persoonlijk Zijn doen (werk) aan het kruis op zichzelf toepast, mag ook weten:

“Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: wie Mijn woord hoort en gelooft Hem die Mij heeft gezonden, die heeft eeuwig leven en komt niet in [het] oordeel, maar is uit de dood overgegaan in het leven” (Joh. 5:24).

Friedemann Werkshage, © www.bibelstudium.de

Online in het Duits sinds 23.12.2018.

Geplaatst in: , ,
© Frisse Wateren, FW