1 jaar geleden

Rusland, de Oekraïne en Europa (2)

De Russische aanval op Oekraïne en de profetie – merkteken van de tijd

Leestijd: 3 minuten

In het eerste deel van deze serie zagen we dat christenen niet bang hoeven te zijn voor de huidige gebeurtenissen. Zij zijn in Gods hand, Die boven alles staat. Hier voelen we ons thuis en vertrouwen we op Hem.

Wij roepen tot God dat ongelovige mensen hiervoor de redding in Christus mogen aangrijpen. En zelf willen we ook rustig blijven en zeker niet vrezen voor ons materiële bezit of onze innerlijke rust.

Bijbelse profetie

Maar tegelijkertijd kijken we naar Gods Woord. Daar lezen we dat Rusland een centrale rol zal spelen in de gebeurtenissen van de periode van verdrukking en daarna. In dit geval is er iets opmerkelijks: Rusland als wereldmacht zal langer bestaan dan Europa, dat zal opgaan in het toekomstige Romeinse Rijk. God spreekt reeds over dit wereldrijk tot Nebukadnezar en Daniël in een droom (Dan. 2 en 7).

In Daniël 2 zijn het de beide benen en de voeten met de tien tenen en in Daniël 7 het verschrikkelijke, vierde beest dat dit (nieuwe) Europa voorstelt. Op het schaakbord van de macht van de eindtijd speelt echter ook Rusland een beslissende machtsfactor. De profetie van de Schrift maakt dit ook zeer duidelijk.

Het noorden en het uiterste noorden

Rusland staat waarschijnlijk achter een uitdrukking die God verschillende malen gebruikt in de profeet Ezechiël: “in het uiterste noorden” (Ezech. 38:6,15; 39:2). Deze richtingsaanduidingen hebben altijd betrekking op de geografische positie van Israël. Vanuit het perspectief van deze staat, is er het noorden. Het volk dat er in het Oude Testament onder wordt geschaard, bevindt zich tegenwoordig vooral op het grondgebied van Syrië en Turkije. Een belangrijke vijand van de Joden wordt met deze landen geassocieerd: Assyrië. Delen van Irak en Iran behoren waarschijnlijk ook tot zijn rijk. Maar verder dan dat, noemt Ezechiël een vijand die nog noordelijker ligt. Dat is Rusland.

In dit verband heeft Daniël het niet alleen over Europa, maar ook over deze machtsfactor in het hoge noorden. Hij kreeg een visioen (Dan. 8) waarin God hem iets liet zien over het komende bewind van de Assyriërs (zoals gezegd, Syrië, Turkije, enz.). En van hem wordt uitdrukkelijk gezegd: “Zijn kracht zal groot worden, maar niet door eigen kracht” (Dan. 8:24). Waar komt die kracht vandaan?

Rusland als financier en handhaver van de macht van de Assyriërs

De heerschappij van de Assyriër in het Midden-Oosten komt onder meer tot uitdrukking in de macht die hij zal uitoefenen over Israël. Tweemaal zal hij Jeruzalem belegeren. Jesaja spreekt verschillende malen en in detail over deze gebeurtenissen (o.a. Jes. 28 en 29). De wreedheid van deze vijand van Israël moet verschrikkelijk zijn. Maar het heeft geen kracht op zichzelf. Het komt veeleer voort uit het feit, dat hij gesteund wordt door iemand die sterker is. Het ligt voor de hand hiernaar te verwijzen met de uitdrukking “uiterste noorden” die in Ezechiël 38,39 wordt gebruikt. Dit betekent dat achter Assyrië (Turkije, Syrië, enz.) uiteindelijk de militaire en financiële macht van Rusland staat.

Natuurlijk weten wij uit Gods Woord dat deze steun de Assyriër uiteindelijk niet zal helpen. De komst van Jezus op de Olijfberg zal een plotseling einde maken aan zijn aanspraken op macht. Uit Jesaja 31 vers 4-8 weten we dat deze vijand zelfs zonder slag of stoot ten val zal komen. De Heer Jezus Christus zal over hem oordelen bij Zijn verschijning. Europa is reeds overwonnen en geoordeeld in die tijd volgens Openbaring 16 en 19.

Europa en Rusland

Wat heeft dit alles te maken met Europa en vandaag? Het toekomstige Europa zal de hele wereld willen overheersen als een herlevend Romeins Rijk (Openb. 17:8-14) (Openb. 13; Dan. 2 en 7). Aangezien de Assyriër, zoals wij hebben gezien, zijn aanspraken op de macht over onder andere Israël en Egypte wil doen gelden (Dan 11:42,43), voelt Europa zich aangesproken in zijn eigen ambities. Daarom zal de Romeinse keizer ook een groot leger naar Israël sturen (Openb. 16:12-16; 19:17-21).

Bovendien zal het land Israël een verdrag (in de Bijbel: “verbond”) sluiten met Europa. Daniël (Dan. 9:27) en ook Jesaja (Jes. 28:15,18) berichten hierover. Daniël spreekt over de komende prins: Dit is de Romeinse keizer. En hij zal een verdrag sluiten met “de velen”: Dit is het grote, ongelovige deel van het volk dat de gelovige Joden (het overblijfsel) zal vervolgen onder de antichrist. Het verbond met de dood geeft aan dat dit contract tot de dood zal leiden voor (het ongelovige) Israël. Want de eindstrijd bij Harmagedon (Openb. 16:16) zal de totale ondergang betekenen voor de Romeinse keizer, voor de Antichrist en voor de ongelovige Joden.

 

Manuel Seibel; www.bibelpraxis.nl

Geplaatst in het Duits: 23.02.2022.

Geplaatst in: ,
© Frisse Wateren, FW