2 jaar geleden

Psalm 37 (1)

Bijbelgedeelte: Psalm 37 vers 1-20

Deel I

“Wentel uw weg op de HEERE en vertrouw op Hem: Híj zal het doen” (Ps. 37:5).

Deze psalm heeft een bijzondere vorm van poëzie. Net als in Psalm 119 begint bijvoorbeeld een vers of een groep verzen met de volgende letter in het Hebreeuwse alfabet. Er zijn verschillende van dergelijke psalmen. Soms worden bepaalde letters van het alfabet dan met opzet weggelaten. Echter, net als Psalm 119, worden alle letters hier genoemd. Zoals in Psalm 119, die de volmaaktheid van het Woord van God beschrijft, schildert Psalm 37 de volmaaktheid van Gods (niet verborgen) regering over de mens voor onze ogen. Daartoe past een volkomen dichtvorm daarom ook.

Opvallend is, dat de dichter zich in zijn gebed en lofprijzing niet tot God wendt. Wie het zingen van evangelische liederen afwijst met het argument: waarom zingt de gelovige voor iemand anders dan God?, ziet zich op een leugen betrapt – en hoe! In de verzen 1–11 stelt hij de blijvende zegen van de rechtvaardigen tegenover de ondergang van de goddelozen. Er is een bijzondere les in de verzen 3 en 4. Na de oproep om op de Heer te vertrouwen, om het goede te doen en zich aan trouw te wijden, volgt de aansporing: “Schep vreugde in de HEERE” en dan de belofte: “… dan zal Hij u geven wat uw hart verlangt.” Het “vreugde scheppen” is niet gebaseerd op de vervulling van de verlangens van het hart, nee – deze verlangens worden bepaald door de vreugde in de Heer! Het tweede deel van deze Psalm (vs. 12-20) bevat de les, die de Heer ook Petrus in Gethsémané gaf: “Allen die [het] zwaard nemen, zullen door [het] zwaard omkomen” (Matth. 26:52).

Wordt vervolgd.

 

© www.bibelstudium.de

Online in het Duits sinds 04.04.2012.

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW