15 jaar geleden

Op vakantie met de kleinen der aarde

Juli 2006. Misschien komt jij ze in de vakantie tegen, die ‘kleinen’ der aarde. Er zijn er bij die soms erg lastig kunnen zijn, wanneer ze je benen komen verkennen om een hartig hapje te vinden. Ik bedoel nu de mieren. Let maar eens goed op ze. Maar ook die andere ‘kleinen’? kunnen we ontmoeten, zoals de konijnen, de sprinkhanen en de spin. Ze geven wijze lessen die we zomaar ‘relaxed’ tijdens onze vakantie kunnen volgen zonder cursusgeld te hoeven betalen.

Wie wil er vandaag nog klein zijn? Niemand immers! Integendeel – het motto is: “des te groter – des te beter!” Dat hebben ook eens de discipelen gedacht (vergelijk Markus 9:33-37). Maar de Heer Jezus onderwijst hen iets beters.

Dus toch klein zijn? Paulus verklaart aan de Korinthiërs, dat God niet de machtigen en de aanzienlijken uitverkoren heeft, maar de zwakken en de verachten – juist de onaanzienlijken. Is het dus helemaal niet zo belangrijk tot de “groten” te behoren? Neen – helemaal niet. Integendeel: hoe “machtiger”, des te moeilijker is het tot de Heer Jezus te komen (vergelijk Lukas 18:24). En de zucht naar macht op aarde is helemaal niet bevorderlijk voor het volgen van de Heer Jezus (zie 3 Johannes vers 9).

Groot zijn! of klein?

Zeker – soms is het moeilijk uitgelachen en “niet voor vol aangezien” te worden, alleen omdat men zich aan de kant van de Heer Jezus gesteld heeft. Het is niet eenvoudig tot de “kleinen” gerekend te worden. Maar – de kleinen op aarde zijn de groten in de hemel. Zij zijn voor God zeer waardevol!

De kleinen der aarde

Agur beschrijft in Spreuken 30 (vers 24-28) vier vertegenwoordigers van de “kleinen der aarde” – de mieren, de klipdassen, de sprinkhanen, de hagedissen. Deze kleinen, die vaak helemaal niet opgemerkt worden, hebben allemaal een bijzonderheid. Bij de eerste aanblik houdt men dat voor onbeduidend. Maar dan stelt men vast, dat er toch een zekere “grootheid” is, die ons laat verbazen. Zij zijn door de Schepper met “wijsheid goed voorzien”. Van deze vier dieren kunnen wij Christenen veel leren. Wanneer men ons soms voor klein en verachtelijk houdt – ontdekt men bij nadere beschouwing dan ook iets van de wijsheid, die de hemelse Vader ons geschonken heeft?

De mieren

De mieren zijn weliswaar een klein volk, maar zij verzamelen in de zomer voedsel voor de winter. Daar is ijver voor nodig: In de zomer moet meer verzameld worden, dan precies nodig is. En er is zelfdiscipline voor nodig: De voorraden moeten juist beheerd worden.

Hoe is het met ons? Onderkent men bij nader inzien, dat wij ook voedsel verzamelen – voedsel voor de innerlijke mens, dat nieuwe leven in ons? Dit voedsel moet met ijver verzameld worden. En wanneer de goede dag – de zomer – ijverig benut wordt tot het verzamelen van voedsel, dan is de voorraad er ook voor moeilijke dagen – voor de koude winter.

En wat is het voedsel voor de innerlijke mens? Het is de Heer Jezus die zichzelf in Johannes 6 als het Brood des levens voorstelt. Wanneer wij van Hem lezen en over Hem nadenken, verzamelen wij voedsel voor ons nieuwe leven!

De klipdassen

Hoewel zij klein en niet zo sterk zijn, bouwen de klipdassen hun huis op de rotsen. Waarop bouw jij je levenshuis? De Heer Jezus zelf is de rots en Hij vergelijkt degene die Zijn woorden hoort en doet, met de man die zijn huis op de rots bouwt (Mattheüs 7:24).

De mieren hebben ons voorgedaan voedsel te verzamelen. Dat doen wij in overdrachtelijke zin doordat we de Bijbel – het Woord van God – lezen. Wanneer we dit Woord dan ook in ons praktisch leven omzetten en het doen, hebben wij de les van de klipdassen begrepen. Wij bouwen dan ons levenshuis op de Rots! Dat geeft ons houvast bij zo menige storm en regen.

De sprinkhanen

Ook de sprinkhanen zijn maar klein – maar zij kunnen geweldige dingen bewerken. Bij de plagen van Egypte hebben de sprinkhanen al het kruis van het land afgevreten – er bleef geen groen over. Gehoorzaam aan de stem van de Schepper deden zij dat, waartoe Hij hen geroepen had. Agur bericht ons, dat deze sprinkhanen – hoewel zij geen koning hebben – in goede orde optrekken.

Hoe is het bij ons? Ook wij hebben schijnbaar geen “Koning” – geen “leider”. In ieder geval is onze Leider niet direct zichtbaar voor onze omgeving. Maar de Heilige Geest, die in ons woont, wil graag de leiding in ons leven overnemen. Maar wanneer wij Zijn voorgaan en leiding volgen, zullen het goede geordende wegen zijn, waarop wij gaan. Dat zal ook onze omgeving opmerken! Eerlijkheid in de omgang met de medescholieren, onderwijzers en collega’s net zo goed als het verwijderd blijven van party’s, die het kenmerk dragen van 1 Petrus 4:3. Misschien is dat een oorzaak van verachting – maar het maakt ons gelukkig om naar de stem van de Heilige Geest te luisteren en zo de Heer Jezus te volgen.

De sprinkhanen tonen ons verder nog een belangrijke zaak. Zij zien er georganiseerd uit – sprinkhaan naast sprinkhaan. Heb jij er al eens over nagedacht, dat de Heilige Geest ook bewerken wil, dat jij met andere Christenen zij aan zij een geordende weg gaat? Strijd onder Christenen past helemaal niet in dit beeld van de sprinkhanen. Op de weg, waarop God de sprinkhanen plaatste, trekken zij in goede orde op. Zo mogen ook wij – op de weg die God ons in de Bijbel toont – in orde en wederzijdse liefde als Christenen met elkaar omgaan. Wat zou dat een getuigenis van de wijsheid van God in onze omgeving zijn!

De hagedissen

Hoewel men hen met de hand vangen kan, houden de hagedissen zich toch op in de paleizen van de koningen. Zo klein en zwak als de Christenen ook voor de mensen van deze wereld schijnen – zij mogen zich toch in het paleis van de grote Koning ophouden. Zij mogen tot God naderen – met hun vragen en problemen, maar ook eenvoudig om met Hem gemeenschap te hebben. En om in het “paleis van de grote Koning” steeds weer nieuwe prachtige dingen te ontdekken.

Heb jij al eens zo in de Bijbel gelezen? Heb jij God al eens gebeden, je in de Bijbel iets van de Heer Jezus te tonen, wat je blij en gelukkig maakt? Wanneer je dat beleeft, zal het je steeds minder storen, hier op aarde tot de kleinen te behoren!

Christian Rosenthal, © Folge mir nach

Geplaatst in: ,
© Frisse Wateren, FW