18 jaar geleden

Ook een wonder …

In verband met het begrip “wonder” wil ik graag enige persoonlijke gedachten uiten.

Ik ben geboren in 1944 en had over de Christelijke leer tot aan mijn confirmatie (opname als lidmaat in een protestantse kerk) losse banden met het Christendom. Tot 1988 verliep mijn leven op “geijkte paden”. Een zware ziekte bracht mij eerst in een zeer nauwe en fatale afhankelijkheid van alcohol. Was het in het begin nog genot en kalmering, zo veranderden binnen een jaar mijn drinkgewoonten en drankhoeveelheden doorslaggevend. Beginnende lichamelijke afwijkingen en de politieke omkeer van 1989 vergrootten de chaos van mijn leven. De verdere vlucht in de alcohol en het �sociale verval� waren het gevolg. Op arbeidsloosheid en gebrek aan woonruimte volgden twee klinische vergiftigingen. Ontbrekend inzicht, een toenemende vereenzaming brachten mij steeds weer tot terugvallen en tenslotte tot een volledige lichamelijke inzinking.

Met zorg omringt door een vrouwelijke huisarts en sociale werkers begon ik opnieuw de moeizame en smartelijke weg van ontwenning en verontgiftiging.

De vernedering zonder hulp van anderen het bed niet te kunnen verlaten, trots en schaamte, brachten mij ertoe bij een medearbeider van een verslavings-adviesbureau van het Blauwe Kruis hulp te zoeken.

De hartelijke opname, de uitnodiging om te bidden en woorden uit de Bijbel waren voor mij het begin van een werkelijk nieuw leven zonder alcohol, met een nieuwe Heer. Uiteindelijk mocht ik met mijn hele treurige verleden bij de Heer Jezus komen en heb Hem als mijn Redder aangenomen.

Voor mij en mijn omgeving schijnt dit feit (op 19 april 1994 was mijn eerste droge dag) als een groot wonder.

Januari 1997, Bernd
Uit: © Folge mir nach

Zoals ik ben – de moed is groot,
maar ’t is omdat G’Uw bloed vergoot,
omdat U mij ook tot U noodt:
O, Lam van God, ik kom!

Zoals ik ben – geen uitstel baat!
‘k Ben uit mijzelf tot niets in staat;
U wist de smet van alle kwaad –
O, Lam van God, ik kom!

Zoals ik ben – arm, naakt en blind,
U maakt mijn hart nu rechtgezind;
U maakt een zondaar tot Gods kind,
O, Lam van God, ik kom!

Zoals ik ben – Uw liefd’, o Heer!
werpt alle hinderpalen neer.
‘k Ben nu Uw eigendom, o Heer!
O, Lam van God, ik kom!

Zoals ik ben – met al mijn strijd
kom ik tot u ten allen tijd,
mijn leven zij U toegewijd!
O, Lam van God, ik kom!

J.J.L. Ten Kate naar het Engels
Toevoeging Frisse Wateren

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW