10 jaar geleden

Nog gezond? (6)

Hoofdstuk 6

Denkbescherming

“Wees nuchter en waakzaam …” (1 Petr. 5:8).
“Maar ontvlucht de begeerten van de jeugd …” (2 Tim. 2:22).
“Als iemand vuur in zijn boezem neemt, zullen dan zijn kleren niet in brand vliegen? Als iemand op gloeiende kolen loopt, zullen dan zijn voeten niet verbranden?” (Spr. 6:27-28).

Dit hoofdstuk houdt zich bezig met zogenaamde “ongevallen”.

Iemand mag alle principes die tot een goede gezondheid bijdragen in acht nemen, zoals bijvoorbeeld behoorlijke voeding, beweging en hygiëne – toch kan hem een ongeval overkomen, die zijn gezondheid sterk beïnvloedt. Hij kan bijvoorbeeld ergens op iets glibberigs stappen, uitglijden, vallen en been of arm breken. Of hij wordt misschien een moment afgeleid, terwijlhij de straat oversteekt, en door een auto aangereden. Ongevallen spelen in de gezondheid intussen een belangrijke rol. Dat is niet verwonderlijk, omdat zij onder de meest voorkomende doodsoorzaken bovenaan staan. Met de afname van de kindersterfte door besmettelijke zieken behoren ongevallen tot de meest voorkomende doodsoorzaken bij de kleinen.

Nu drie belangrijke regels, die ons helpen om blessures te vermijden:

1. We moeten ons voldoende onformeren;
2. We moeten waakzaam zijn;
3. We mogen geen risico’s nemen.

GEÏNFORMEERD ZIJN
In enkel beroepen moet men, voordat men met het werk begint, een cursus volgen. Deze eindigt met een examen, die het vertrouwd zijn met de gevaren van een speciale vaardigheid vaststelt. Ik woon in een omgeving, waar kool verbouwd wordt. In de laatste tien jaar was er in de koolindustrie een aannemelijke grond ervoor, om de mensen die in de bergen wonen in het voorkomen van ongevallen op te leiden.

De bijbel behelst met betrekking tot de gevaren, die ons omgeven, alle informatie die we nodig hebben. Ze waarschuwt ons voor onze vijand, de satan, en vermaant ons nuchter en waakzaam te zijn, want hij is als een brullende leeuw (1 Petr. 5:8). Iedereen zou, als hij in de buurt het brullen van een rondzwervende leeuw hoort, voor zichzelf en zijn kinderen voorzorgsmaatregelen treffen. Toch nemen we ogenschijnlijk onze geestelijke vijanden minder serieus. Misschien ligt het daaraan, dat we onze geestelijke vijanden niet met eigen ogen zien. Maar Paulus verzekert ons, dat ze heel reëel zijn, en iedere christen weet eigenlijk wel, dat het zo is: “Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten”.

Daarom scherpt de apostel Paulus ons in, de HELE WAPENRUSTING VAN GOD aan te trekken. Het zou voor elke christen goed zijn – maar in het bijzonder voor jonge gelovigen – de details van deze wapenrusting vaak te lezen en zich met hen vertrouwd te maken. Lees Efeze 6 vers 10-18 zorgvuldig door. Als een soldaat zijn wapen goed gebruiken wil, moet hij eerst goed met hem vertrouwd zijn. We moeten ons ook met de helm uitrusten, die onze gedachten beschermt, en met de borstharnas, die ons hart en ook onze adem beschermt. U zult merken hoe omvattend deze bescherming is. Elk levensnoodzakelijke deel wordt beschermd. Zo zal ook een hand het zwaard vasthouden en de andere het schild. Een ding wordt bij het bestuderen van deze wonderbare wapenrusting heel duidelijk: We hebben in ieder geval het Woord van God nodig, om de strijd te winnen.

Nog een vijand waarover het Woord van God ons onderwijst, heet de WERELD. Dat heeft betrekking op de dingen in deze wereld, die voor een gelovige aantrekkelijk zijn, maar die hem toch geestelijke schade zouden kunnen brengen. De apostel Johannes verklaart, dat deze dingen de “de begeerte van het vlees”, de “begeerte van de ogen” en de “hoogmoed van het leven” zijn (1 Joh. 2:16). We hebben deze waarschuwingen dringend nodig, want al deze dingen bevallen ons van nature goed. Onze huidige beschaving heeft vele gelovigen op een zeer verborgen manier verkeerde wereldvoorstellingen aangereikt. Zij gaan zo te gronde aan deze dingen.

De derde vijand waarvoor we in de Schrift gewaarschuwd worden, is onze eigen natuur – vaak het VLEES genoemd. Als men aan deze natuur toegeeft, wordt men trots, wraaklustig en jaloers. Lees alstublieft Galaten 5 vers 19-26 zorgvuldig door.

WEEST WAAKZAAM
Men kan nog zo goed geïnformeerd zijn, maar als men niet waakzaam is, dan kan dat zwaarwegende verwondingen bij een ongeval veroorzaken. Een pientere zakenman kan onderweg door een reclame, die hem voor zijn zaak goede mogelijkheden opent, afgeleid worden. Hij kan struikelen en vallen. In plaats van de gehoopte winst lijdt hij financieel verlies en heeft een gebroken arm te beklagen. Ik denk dat de geestelijke les heel duidelijk is.

Hier in Amerika ziet men af en toe aan de straten een bord met het opschrift:

“IN SLAPERIGE TOESTAND TE RIJDEN, KAN U VOOR ALTIJD LATEN INSLAPEN”

We kunnen over de sterk bereden landweg van ons leven niet in een halfslaperige toestand rijden. Daarom worden we in dit opzicht vaak vermaand:

“Ontwaak, u die slaapt” (Ef. 5:14).

“Weest nuchter, waakt” (1 Petr. 5:8).

“… dat het uur voor u al [daar] is om uit [de] slaap te ontwaken” (Rom. 13:11).

GEEN RISICO AANGAAN
De leider van een mijn, een man met lange beroepservaring, zei eens, dat veel mijnwerkersongelukken door riskant gedrag ontstaan. De verongelukte dacht, dat hij een voorzichtigheidsmaatregel zou kunnen nalaten en ondanks dat hij er nog goed af zou komen. “Waarom niet?”, zegt misschien iemand, “ik ken iemand die het gedaan heeft, en er is hem niets overkomen”. Dat is een zeer gevaarlijke en verdrietig makende houding. Als men in geestelijk opzicht risico’s neemt, is dat insgelijks gevaarlijk. Vele christenen zijn in moeilijkheden gekomen, omdat zij zeiden: “Ik geloof niet dat het mij schaden zal, als ik daarheen ga of dit of dat probeer”. Ze trekken de conclusies en zeggen: “Die en die is ook een christen en hij doet het ook”. Als iets met een risico behept is, kom er dan niet met uw vingers aan.

Ik las eens een geschiedenis van een rijke man, die in de tijd leefde, toen men zich nog met paard en wagen voortbewoog. Hij woonde in een paleis. De straat die naar zijn paleis voerde, lag aan een steile helling. Op een dag zocht hij een koetsier en interviewde de drie sollicitanten die zich gemeld hadden. Hij vroeg aan elk, hoe dicht hij langs de helling zou kunnen rijden. De eerste zei tegen hem, dat hij in staat was om een voetbreedte van de helling verwijderd te rijden. De tweede verzekerde hem, dat hij vlak langs de helling langs kon rijden! Toen zei de derde sollicitant: “Mijnheer, als u iemand zoekt, die langs de helling van de straat kan rijden, dan ben ik niet de juiste man. Ik blijf altijd zo ver als mogelijk is ervan verwijderd!” Natuurlijk kreeg deze de baan. Vele christenen rijden, gaan of blijven te dicht bij de helling staan.

INFORMEER U: Lees uw bijbel.

WEES WAAKZAAM: Lees haar onder gebed.

NEEM GEEN RISICO: Gehoorzaam het Woord.

Tot slot wil ik nog enkel opmerkingen maken over
Ongeluk-kansen en overGebieden met verhoogd ongevallen-gevaar.In zeker opzicht hebben we allen kans op ongelukken. Toch schijnt dit bij enkelen meer achter het stuur het geval te zijn dan bij de dagelijkse arbeid, terwijl het bij anderen omgekeerd is. Weer anderen zijn op verschillende gebieden in gevaar. Hoewel men altijd voorzichtig zijn moet, moet men toch bijzondere aandacht schenken aan de gebieden, waar men zijn bijzondere zwakheden kent. Soomigen van ons hebben moeite met de tong; ze hebben de neiging te kletsen of te zwetsen. Anderen hebben problemen met hun temperament, en weer anderen met de indeling van hun tijd of hun geld.Iedere dag zie ik op mijn weg naar het ziekenhuis een groot bord met het opschrift: “Gebied met verhoogd ongevallen-gevaar”. Daarnaast trekt een geel knipperlicht de opmerkzaamheid van de verkeersdeelnemers naar het bord. Dat betekent dat men, hoewel men sowieso voorzichtig gereden heeft, nu bijzonder voorzichtigheid betrachten moet, omdat de kleinste directe afleiding tragische gevolgen hebben kan.

Zulke gebieden zijn er ook in ons leven als christen. Voor jonge mensen verbergen bijvoorbeeld seksuele verzoekingen grote gevaren – hoewel volwasseneen niet daarvan uitgezonderd zijn. Het is niet verwonderlijk, dat de apostel Paulus een waarschuwingsbord en een geel knipperlicht gebruikt, wanneer hij zijn geliefde Timotheüs, een jonge man schrijft: “maar ONTVLUCHT de begeerten van de jeugd” (2 Tim. 2:22). En tegen de Korinthiërs zegt hij: “ONTVLUCHT de hoererij!” (1 Kor. 6:18). Jozef in Egypte moet dezelfde waarschuwing uit dezelfde goddelijke bron gehoord hebben, die tegen hem zei: “Vlucht, Jozef!”, want als de vrouw van zijn heer hem verzocht, lezen we, dat hij zijn gewaad in haar hand achter liet en VLUCHTTE (verg. Gen. 39:7-15). We weten hoe God hem later eerde. Ja, hij beleed te behoren bij hen, die Hem vereren.

We herinneren ons anderzijds, hoe David op dit terrein faalde. Bij dit falen bracht hij over zichzelf en over anderen – zoals dat meestal het geval is – veel leed en beschaming. Als heden ten dage een jonge christen, die tot dan toe door zijn ouderlijk huis voor veel boosheid afgeschermd was, wegens zijn opleiding in een internaat of woonconcentratie trekken moet, betreedt hij een “gebied met verhoogd ongevallen-gevaar”. Dan heeft hij het nodig, om zeer waakzaam te zijn.
Er zijn nog vele andere terreinen met een hooge risico. We zouden ze moeten kennen om verwondingen in ons geestelijk leven te verhinderen. Ik wil nog eens het terrein van de leer noemen. nauwkeuriger gezegd, ik heb het over de onverschillige houding tegenover cultussen (vereringen). Ik geloof dat dit gebied “helm-terrein’ genoemd moet worden. Men ziet zulke borden op bouwplaatsen. Ze wijzen erop, dat hier bijzonder het gevaar bestaat, hoofdverwondingen op te lopen. Wanneer je overtuigd bent, dat de Heer wil, dat je met een lid van een sekte spreken moet, vraag Hem dan vooraf naar een “vast doel”. Houd je niet uit nieuwsgierigheid met zulke mensen bezig,. DAT IS TE GEVAARLIJK! Men zou ook van “verboden gebied” kunnen spreken! Het is zeker niet voor elke christen bedoeld.

We kunnen allen van het kinderlied leren, dat zegt: “Kleine oogjes, pas toch op wat je ziet”. In het volgende couplet geeft dit lied een soortgelijke raad, namelijk: “Kleine oortjes, pas toch op wat je hoort”; vervolgens voor de kleine tong hoe zij spreken moet, de kleine handen en wat zij moeten doen en de kleine voeten, waarheen zij zouden gaan. Ik geloof, dat deze vermaning evenzo nodig voor grote ogen, grote oren, grote tongen, grote handen en grote voeten is.

Wordt D.V. vervolgd.

* De teksten in dit artikel zijn uit Herziene Staten Vertaling tenzij anders aangegeven.

© Schrijver: A.M. Behnam. De Amerikaanse originele uitgave verscheen onder de titel: “To your health”, Believers Bookshelf, Sunbury, Pa. 17801, USA.
Vertaling: © Frisse Wateren – rm

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW