13 jaar geleden

Nehemia 3:2

God laat ons in dit hoofdstuk verschillende personen en families zien bij de wederopbouw van de muur van Jeruzalem. Ieder persoon afzonderlijk die uit de Babylonische gevangenschap was teruggekeerd, had zijn bijzondere opdracht en was ook geschikt voor dit werk.

Ook vandaag is er onder het volk van God niemand, die niet een werk voor de Heere kan doen. Hebben we ons al eens een keer persoonlijk afgevraagd: Welke opdracht heeft de Heer mij gegeven?

Geliefde broeder, geliefde zuster, er is een werk, dat niemand beter verrichten kan dan u, want God in Zijn grote wijsheid heeft u deze opdracht gegeven die beantwoordt aan uw persoonlijke bekwaamheid. Het is een grote vergissing om aan te nemen, dat het werk van God alleen afhankelijk is van grote gaven. Nergens is het belangrijker dat de juiste man op de juiste plaats staat, dan in de gemeente van God. Alleen de Heilige Geest maakt de dienstknecht bekwaam voor zijn opdracht. Maar daarbij mogen we niet alleen denken aan de evangelisten, herders en leraars. Hoeveel opdrachten zijn er daarnaast nog in het midden van de heiligen! De één wil de Heer misschien gebruiken, om de zieken te troosten en te bemoedigen; de ander heeft de Heer de bekwaamheid gegeven de kleinmoedige te troosten en de zwakke aan te nemen. Hier zijn misschien materiële hulpdiensten nodig en daar de bijzondere zorg om afgedwaalde zielen. Hoevele geliefden van de Heer hebben deze bemoediging nodig! Zo menige weduwe heeft raad en hulp nodig bij de opvoeding van haar kinderen – deze en vele andere opdrachten en diensten zijn noodzakelijk te midden van het volk van God.

Laten wij de Heer vragen, waar en hoe Hij ons in Zijn werk wil gebruiken.

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW