5 jaar geleden

Muziek gezien vanuit Christelijk oogpunt

Muziek is ouder dan de zonde. Zij spreekt van de heerlijke tijd toen het boze er nog helemaal niet was …

Inhoud:

  • Inleiding
  • Is Popmuziek van de duivel?
  • Uitwijding over het thema muziek
  • Welke rol speelt het ritme?
  • Een wereldbeeld wordt overgedragen
  • Is pop- en rockmuziek een afgod?
  • Wat zegt de Bijbel over het thema muziek?

Inleiding

Over het thema pop- en rockmuziek is ook vanuit Christelijk oogpunt al veel gediscussieerd en wij hopen dat wij niet met onze gedachten het doel voorbij te schieten noch op een of andere manier lichtvaardig achter te lopen. In geen geval moet dit thema nu uitputtend behandeld worden, maar alleen een aanleiding tot nadenken.

Is Popmuziek van de duivel?

Deze vraag wordt dikwijls gesteld en vaak ook beantwoord zonder al te zeer onderscheid te maken. In hoeverre men nu zeggen kan dat iedere popmuziek van de duivel is, is moeilijk te zeggen en wij zouden eerst eens heel voorzichtig willen zijn met zulk een globale uiting.

Uitweiding over het thema muziek

Misschien is het goed eens even te noemen dat muziek beslist iets positiefs is en dat er al muziek in de hemel was toen er nog geen zondeval was en toen zelfs satan nog niet gevallen was. Iemand schrijft hierover het volgende: <<Muziek is ouder dan de zonde. God openbaart ons in de Bijbel dat er al muziek was voor Jubal. In Ezechiël 28:1-10 wordt over de vorst van Tirus gesproken. In de verzen 11 v.v. gaat het echter om de koning van Tirus, de satan, die in het hart van de vorst van Tirus woonde en heerste. Deze “koning” was een engel, “een gezalfde, overdekkende cherub” die eens door God volkomen geschapen was. Later viel deze machtige engel in zonde en werd toen “satan”. Deze zondeval vond natuurlijk nog voor de zondeval van de mens plaats (Gen. 3). Ezechiël deelt ons mee dat deze engel nog voor zijn val een kunstenaar op het gebied van de muziek geweest is, in het bijzonder op het gebied van slag- en blaasinstrumenten (vergelijk de uitdrukking “tamboerijnen”; “pijpen” kan men ook met “fluiten” vertalen). Op de dag van de schepping van deze engel werden ook zijn muziekinstrumenten ter beschikking gesteld.

Deze onthullingen hebben ons veel te zeggen: Muziek is ouder dan de zonde. Zij spreekt van de heerlijke tijd toen het boze er nog helemaal niet was. Deze inzichten kunnen ons zeer behulpzaam zijn om tot een onverkrampte, goede Bijbelse houding en waardering ten opzichte van de muziek te komen.>>

Er zijn muzikanten die met hun muziek en hun teksten mensen met de goede boodschap bereiken kunnen, of zij zingen tot eer en lof van God en benutten daarbij moderne muziekinstrumenten. Wanneer dus de motieven kloppen, kan dit soort muziek mogelijk tot het gebied van geestelijke muziek behoren. De vraag is weliswaar of daar, waar het ritme op de voorgrond staat – bijvoorbeeld bij Techno-muziek – niet de grens overschreden wordt. Mensen die niet in Jezus Christus geloven zingen en muciseren natuurlijk zonder God. Zij kennen God niet en dus kunnen zij ook niet tot Zijn eer zingen en spelen. Het is muziek door mensen van deze aarde, met hulpmiddelen van deze aarde en uit beweeggronden van deze aarde. Het is dus een zekere aardse muziek. Waarbij ook deze beslist ver verwijderd is van neutrale muziek, als er tenminste zoiets bestaat. Maar er zijn ook mensen die niet slechts aardse motieven hebben, maar ook anti-Goddelijke motieven hebben en dat ook in het soort muziek en de tekstvorm van de muziek tot uitdrukking brengen – dit soort vindt men herhaaldelijk op het terrein van de hardrock, maar natuurlijk ook bij elke andere muziekrichting (bijvoorbeeld bij veel van de succesnummers). Bij hardrock (heavy-metal en black-metal) worden echter ook vaak duivelse symbolen gehanteerd. Het mag er als een spelletje uitzien, maar het is een spelen met vuur. Vaak wordt daarbij God gelasterd en bespot. Geen Christen zou dit soort muziek geestelijk of aards noemen, maar het is duidelijk dat het om wereldse en gedeeltelijk duivelse muziek gaat (geinspireerd door de vorst van deze wereld – de duivel), die een ernstig Christen pijn moet doen omdat Zijn Heer en Zijn God daarbij onteerd, gelasterd of beledigd wordt. Normaal zou zijn wanneer een Christen wanneer hij bijvoorbeeld in de auto naar de radio luistert, van zender verandert als juist een lied klinkt, waarvan hij bewust weet dat God daarin onteerd wordt. Daarbij kan men natuurlijk ook helemaal afzien van de radio en eens vaker een cassette met voordrachten inschakelen of naar Christelijke muziek luisteren.

Welke rol speelt het ritme?

Nadat we nu de tekstzijde en haar gevaren gezien hebben, willen wij ons nu nog een beetje bezig houden met de ritmische kant van de pop- en rockmuziek. Het ritme geeft de maatvolgorde van de muziek aan en kan door het versmaat, dat de klemtoon van de maat aangeeft, ter beinvloeding van het lichaam gebruikt worden. In de pop- en rockmuziek staat het ritme sterk op de voorgrond. Bij daarbij passende geluidssterkte weten de muzikanten dat het ritme de dragende rol speelt om het publiek zo in goede “vaart” te brengen. In het bijzonder in de laatste jaren kon men vaststellen hoe met voortdurend herhalende en sterk monotone ritmen gewerkt werd. In veel liederen speelt het monotone basspel een beslissende rol, welke gepaard met een daarbij passende geluidssterkte de lichamen in een zekere ban trekt. In tegenstelling hiermee kan men de “welluidende” (Filippi 4:8) muziek van David noemen, die met zijn harpspel koning Saul rustig maken kon, als deze door een boze geest geplaagd werd (1 Sam. 16:23).

Een wereldbeeld wordt overgedragen

Bij dit alles moeten we echter ook bedenken dat door muziek, egaal welke richting, ook altijd een zeker wereldbeeld wordt overgedragen, die een bepaalde invloed op ons uitoefent. Wij worden door onze omgeving beïnvloed, dat geldt voor positieve als ook voor negatieve dingen. Daarom zouden wij ons meer met geestelijke dingen moeten bezig houden, om dan de wereldse principes te onderkennen en te ontmaskeren; om ons niet wereldgelijkvormig te openbaren, maar opdat wij veranderd worden in onze overtuiging (zie Rom. 12:1-2).

Is rockmuziek een afgod?

Het kan natuurlijk ook zijn dat men Christelijke muziek of puur aardse muziek, waar God noch geeerd noch veronteerd wordt, zo vaak hoort en horen moet, dat dit tot een afgod worden kan. Wanneer men week na week of maand na maand in de dichtsbijzijnde CD-muziekwinkel moet gaan, om een nieuwe CD van de actuele hit te kopen, dan moet men zich toch eens afvragen of de muziek niet een te grote waarde in mijn leven inneemt. Wanneer disco, concerten, party’s met harde muziek tot je levensstijl behoren, vraag je dan af of dat werkelijk verenigbaar is met een leven dat zich op Christus concentreert en of onze gezindheid niet een door en door wereldse is. Hebben Bijbelwoorden zoals “Welzalig is de man die niet wandelt in de raad der goddelozen, noch staat op de weg der zondaren, noch zit in het gestoelte van de spotters” (Ps. 1:1) je dan nog wel wat te zeggen? Of wat zegt je de plaats in 2 Petrus 2 vers 8, waar er van Lot staat: “Want deze rechtvaardige heeft, toen hij in hun midden woonde, dag aan dag zijn rechtvaardige ziel door het zien en horen gekweld met hun wetteloze werken …”. Laten wij ons afvragen of het bij ons niet ook vaak zo is, dat de muziek ons meer bezig houdt dan de Heer Jezus. Daarbij zeggen wij niet dat men na een vermoeiende dag niet ook eens de benen omhoog mag leggen en een beetje muziek mag beluisteren. Het gaat ons hier niet om een nieuw gebod “je mag geen pop- en rockmuziek of helemaal geen muziek horen”, maar wij willen ons toch afvragen hoe vaak wij dit doen, hoewel wij toch beter een dienst voor de Heer hadden kunnen doen, de geschikte tijd ten volle benuttende, dan ons urenlang in de hoek neer te zetten om naar muziek te luisteren.

Maar wij willen ook eens aan onze jonge lezers vragen of het niet juist een stap te ver gaat wanneer ik zo door muziek in beslag genomen ben, dat zelfs mijn kamer vol hangt met posters van mijn geliefde muziekgroep. Wanneer wij een foto van de Heer Jezus zouden hebben, zou jij deze dan ook in je kamer erbij hangen? Wat betekent de Heer Jezus voor jou werkelijk? Wij willen je niet ontmoedigen, maar wij moeten onszelf deze vraag eens stellen. Mogelijk zou je misschien daardoor een klein beetje dichter bij de Heer Jezus komen. Houd je gewoon een beetje meer bezig met de Bijbel; begin deze te bestuderen – rustig en systematisch. Dien je medegelovigen in de gemeente of help een vriend, buurman of collega. Hoe meer tijd je voor de Heer Jezus en Zijn dienst neemt, des te minder zal tenslotte de muziek voor je betekenen – want het ware leven schenkt de Heer Jezus alleen. Johannes besluit zijn eerste brief met de woorden: “Kinderen, wacht u voor de afgoden”. Kan dit woord jouw geweten ook nog bereiken?

Wat zegt de Bijbel over het thema muziek?

De Bijbel is vol van berichten, waarin sprake is van muziek. Wij noemden al dat er reeds voor de schepping muziek was en wij weten ook, dat er in de hemel muziek* zal zijn, dat men dan gemeenschappelijk een nieuw lied zingen zal1, en dat er harpgeklank zal zijn. Het Nieuwe Testament roept ons in het bijzonder op om God te bezingen en te spelen2 en elkaar daardoor ook wederzijds te bemoedigen. Wij willen ieder gezin bemoedigen veel met de kinderen te zingen, want daar waar men zingt is ook altijd blijdschap.

De apostel Paulus roept ons toe: “Overigens, broeders, al wat waar, al wat eerzaam, al wat rechtvaardig, al wat rein, al wat beminnelijk, al wat welluidend is, als er enige deugd en als er enige lof is, bedenkt dat” (Fil. 4:8).

Redaktie SoundWords

VOETNOTEN VERTALER:
1. Openbaring 5:8,9
2. in Filippi 4:8 gaat het niet om het bespelen van muziekinstrumenten. Daar gaat het om bedenken! Bedenken is wel iets anders dan muziek instrumenten bespelen. In verbinding met aanbidding worden de muziekinstrumenten in Openbaring door de vierentwintig oudsten bespeeld. Of we dit dan ook letterlijk moeten opvatten is m.i. nog maar de vraag, want als je op de grond ligt zoals de oudsten in Openbaring 5:8, lijkt het me wel moeilijk spelen. Bovendien is er veel symboliek in de Openbaring, ook in de genoemde tekst; als het gaat om de gebeden van de heiligen worden deze symbolisch voorgesteld door de gouden schalen vol reukwerk. We kunnen daarom ook maar beter tot die wachten. Daarvoor is de tijd nu nog niet. Overigens ontaardt het bespelen van muziekinstrumenten in de samenkomsten van de gemeente (en zeker bij aanbidding!) veelal in iets wat niet van de Geest van God is, maar van het vlees. Dat geldt zeker ook voor het “spelen” in het algemeen. In verband hiermee verwijs ik nog naar het artikel: “De eeuw van de showbusiness”.

Uit: Soundwords

Herplaatsing

Geplaatst in: ,
© Frisse Wateren, FW