6 jaar geleden

Mattheüs 5 vers 16; Markus 8 vers 38

Mattheüs 5 vers 16:
“Laat zo uw licht schijnen voor het oog van de mensen, opdat zij uw goede werken zien en uw Vader, Die in de hemelen is, verheerlijken”.

Markus 8 vers 38:
“Want wie zich voor Mij en Mijn woorden schaamt onder dit overspelig en zondig geslacht, voor hem zal ook de Zoon des mensen Zich schamen wanneer Hij komt in de heerlijkheid van Zijn Vader, met de heilige engelen”.

Jaren geleden toen er oorlog was tussen Frankrijk en Italië, raakte een man die in het grensgebied woonde sterk betrokken bij deze gevechten, aangezien zijn landerijen zich over de grenzen van deze twee oorlogvoerende naties uitstrekten. Om zijn veiligheid te waarborgen maakte hij een omkeerbare jas die aan de ene kant de kleuren droeg van de Franse vlag en aan de andere kant de kleuren van de Italiaanse vlag. Als hij naar de strijd keek die aan de gang was, dan zou hij zijn jas met de kleuren van de overwinnaars op de buitenkant dragen om zijn trouw aan dat land te tonen. Op deze manier probeerde hij in vrede en in de gunst van beide partijen te leven.

france-kopie                         italy-kopieHet optreden van deze man is niet ongebruikelijk. Simon Petrus, de stoutmoedige zelfverzekerde discipel van de Heer Jezus, heeft eens aangekondigd: “Mijn leven zal ik voor U afleggen” (Joh. 13:38). Maar toen de Heer gevangen genomen werd en naar het paleis van de hogepriester gebracht werd, werd Petrus, die binnengekomen was, herkend en aangewezen als volgeling van de Heer Jezus. Dit ontkende hij, metterdaad zelfs loochende hij met vloeken en zweren dat hij de Heer Jezus kende. Petrus faalde erin zijn ware kleur te tonen.

Maar dan waren er ook Jozef van Arimathea en Nicodemus. Na de dood van de Heer Jezus aan het kruis kwam Jozef, een discipel van Jezus, maar in het geheim uit vrees voor de Joden, uit zijn ‘schuilplaats’ om zich samen met Nicodemus te identificeren met Christus. Zij deden dat toen zo vele anderen gevlucht waren. Deze twee zorgden openlijk voor het lichaam van hun Heer op het hoogtepunt van zijn verwerping. Hoe zit het met ons? Laten wij onze ware kleuren zien?

© The Lord is near, Albert Blok

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW