5 jaar geleden

Markus 15 vers 34; Lukas 23 vers 34

“En op het negende uur riep Jezus met luider stem: Eloï, Eloï, lama sabachtháni? – dat is vertaald: Mijn God, Mijn God, waarom hebt U Mij verlaten?”
“Jezus nu zei: Vader, vergeef hun, want zij weten niet wat zij doen.”

Christus werd vals beschuldigd door de overpriesters en oudsten, gevangen genomen om voor Annas en Kajafas te verschijnen, gezonden naar Pilatus en Herodes en weer terug naar Pilatus. De Romeinse soldaten sloegen Hem brutaal, trokken het haar uit Zijn wangen en bespotten Hem. De profeet Jesaja heeft het volgende over Hem gesproken: “Toen betaling geëist werd, werd Híj verdrukt, maar Hij deed Zijn mond niet open. Als een lam werd Hij ter slachting geleid; als een schaap dat stom is voor zijn scheerders, zo deed Hij Zijn mond niet open” (Jes. 53:7). Jezus Christus, Zijn kruis dragend en een doornenkroon op Zijn hoofd, werd naar Calvarie geleid om te worden gekruisigd.

We staan vol ontzag als we er aan denken dat de Heer der heerlijkheid aan het vloekhout hangt. We hadden daar moeten zijn, en we zouden er geweest zijn, als Zijn wonderbaarlijke liefde Hem niet onze plaats als onze gezegende Plaatsvervanger had doen innemen. Christus Zelf gaf het antwoord op de vraag: “Waarom hebt U Mij verlaten?” De Heer Jezus werd door God verlaten zodat we nooit verlaten zouden zijn. In plaats daarvan kennen en genieten we van de liefde van God door onze Heer Jezus Christus – Gods gave aan ons.

Eigenzinnige, zondige, ongevoelige handen nagelden de Zoon van God vast aan dat Romeinse kruis. Op elk moment had Hij twaalf legioenen engelen kunnen oproepen, maar dat deed Hij niet. In plaats daarvan bad Hij op dat moment. Hij bad niet om hulp om bevrijd te worden van Zijn tegenstanders, maar Hij bad voor Zijn vijanden: “Vader, vergeef hun, want zij weten niet wat zij doen”. Tenzij Hij het kruis zou verdragen, wist Jezus dat niemand vergeven kon worden. Aan gerechtigheid moet worden voldaan; Satan moet verslagen worden; de zondaar moet worden verzoend. Wat een wonderbare liefde!

Jacob Redekop, © The Lord is near

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW