6 jaar geleden

Markus 11 vers 7 en 9

“En zij brachten het veulen naar Jezus en wierpen hun kleren daarop, en Hij ging erop zitten … En zij die vooruitgingen en zij die volgden, riepen: Hosanna!  Gezegend Hij die komt in [de] naam van de Heer!”.

De geschiedenis van het ‘losgemaakte’ veulen die de persoonlijke drager werd van de Heer, wekt ons vandaag op om Christus toe te staan om ons geheel op te vorderen gedurende de tijd van Zijn verwerping. Zoals Hij op de ezel ging zitten die zichzelf aan Hem onderwierp en Hem toen droeg, zo mogen wij Hem nu ‘als getuigenis dragen’.

We vinden een soortgelijke gedachte in het Oude Testament waar de priesters de ark van getuigenis op hun schouders droegen. In de tijd van genade wordt Christus nog steeds verworpen, hoewel alle rechten aan Zijn kant zijn (Matth. 28:18; 1 Petr. 3:22). Maar nu maakt Hij nog geen aanspraak op Zijn rechten, maar de tijd zal komen dat elke knie wordt gedwongen zich voor Hem te buigen (Fil. 2:10-11). Vandaag verlangt Hij een reactie van de liefde tot Hem, zoals dat wat getoond werd in het huis in Bethanië toen Maria Zijn hoofd en Zijn voeten zalfde (Mark. 14:3).

Zo’n reactie kwam eens van Saulus van Tarsus toen hij zag, net als bij Bartimeüs, wie de verworpen Messias werkelijk was. Vanaf dat moment volgde hij Hem op de weg en gaf Hem Zijn rechtvaardige plaats, en getuigde van Hem voor Joden en Grieken. Dit is het thema van het boek Handelingen: Christus de verworpen maar verheerlijkte Messias wordt als getuigenis gedragen door Zijn volk. Vandaag wordt deze uitdaging aan u en mij gepresenteerd. Dat wij geschikte vaten mogen zijn tot gebruik voor de Meester!

De tijd zal komen volgens Psalm 118 wanneer Israël als volk zal zeggen: “Gezegend wie komt in de Naam van de HEERE” (Ps. 118:26). Dan zullen zij Hem belijden als hun Verlosser en Messias, terwijl zij als volk Hem tot nu toe verworpen hebben. In de tussentijd is er een overblijfsel, geïllustreerd door het losgemaakte veulen, van gelovigen genomen uit Joden en Grieken, die Hem reeds als zodanig toebehoren.

Alfred E. Bouter, © The Lord is near

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW