9 jaar geleden

Life is a festival

Juni 2014. Dit las ik tijdens mijn vakantie voor een etalage van een winkel. Het trof mij! Het liet me niet meer los en bracht mij ertoe om de bijbel, het Woord van God, hier eens naast te leggen. Omdat ook een vakantie emotioneel vrij ‘hectisch’ verlopen kan, voel ik sterk de behoefte om te zien wat God mij hierover te zeggen heeft. Het gedeeltelijke resultaat vind je in dit artikel.

Het leven is een feest

Dit is ongeveer de Nederlandse vertaling van de kreet boven dit artikel. Juist in de weken van het wereldkampioenschap voetbal krijgt deze kreet een extra accent, tenminste als je van voetbal houdt. En als dan ‘Oranje’ ook nog uitstekend presteert, dan kan het niet op. Daarbij mogen we natuurlijk de hockey-dames en de hockey-heren niet vergeten die ook geweldig gepresteerd hebben.

Maar … is het leven wel zo’n feest. Op mijn werk hoorde ik een collega enkele malen zeggen, dat je NU moet genieten van je leven, want nu leef je nog, nu kan het nog. Met andere woorden: Maak er een feest van! Deze opmerking was naar aanleiding van een ernstige ziekte van een vrouw van een andere collega. Nu blijkt hieruit wel duidelijk dat het maar de vraag is, wat je verstaat onder “het leven is een feest”. De bijbel zegt hierover onder andere dit, zij het in een ander verband: “Als ik, naar de mens gesproken, tegen wilde beesten heb gevochten in Efeze, wat voor nut heeft dat dan voor mij, als de doden niet opgewekt worden? Laten wij dan maar eten en drinken, want morgen sterven wij” (1 Kor. 15:32). De mens zonder God denkt dat hij of zij het hier moet beleven, want na dit leven is het voorbij, zo maken velen zichzelf dat wijs. Dan heb je dus eigenlijk niet zo veel tijd meer, temeer als je al met pensioen bent, zoals ik.

Mij werd ook al verzekerd dat je na je pensioen pas werkelijk zult kunnen genieten van het leven.

Wel, gelukkig kan ik u zeggen dat ik al lang van het leven genoten heb, ver vóór mijn pensioen. Ik was nog jong zelfs.

Maar ook als je nog jong bent, dan kan het zo gemakkelijk gebeuren dat je jezelf alvast door de gedachte laat overmeesteren, dat het na dit leven “game over” is. Velen denken daarom dat het ook niet zoveel uitmaakt hoe je dit leven hier op aarde leidt, als je maar geniet van het leven. Overigens zijn er helaas ook veel christenen die dat laatste – ‘als je maar geniet van het leven’ –  ook als levensthema gekozen hebben. Daarmee lopen zij het grote reële gevaar dat het ‘ware’ leven hen niet meer zo boeit en dat zij praktisch gezien ‘bijna’ zonder God door het leven gaan.

Maar als we ons oor te luisteren leggen bij vele mensen zonder God om ons heen, dan hebben ook zij te maken met veel verdriet, pijn en zorgen in velerlei opzicht. Daarvan heb ik al vele voorbeelden in mijn leven gezien. Je kunt nu wel net doen alsof dat niet zo is, maar de realiteit is vaak anders. Als ik spreek over ‘mensen zonder God’, dan bedoel ik mensen die hun leven zonder God gaan en ook niet met Hem te maken willen hebben. Als u, die dit leest, behoort tot deze categorie mensen, dan zou ik u willen vragen: Wees eens eerlijk tegen uzelf. Vraag uzelf eens het volgende af: “Is dít nu het leven? Is dit nu werkelijk alles? Wat stelt het nu eigenlijk voor? Ben ik werkelijk gelukkig? Ben ik hiervoor nu op aarde gekomen? Is er meer? Waarom wordt ik maar altijd voortgedreven op zoek naar nog meer geluk, naar een nog groter ‘feest’? Waarom vind ik geen voldoening in mijn leven zoals ik dit nu leid?”

Het ware leven, het ware feest

Ik heb het gehad over het ‘ware’ leven. Maar wat is dat nu? Ik hoop dat u nu niet afhaakt en denkt: ‘Daar heb je weer zo’n dromer, die denkt dat hij het weet. Vast een christen”. Ja, inderdaad ben ik een kind van God, een christen. En ik kan u zeggen dat ik daar heel blij mee ben. Waarom? Omdat ik nu een leven mag en kan leiden, dat het karakter heeft van ‘eeuwig’ leven. En het eeuwige leven, waarover de bijbel spreekt, is pas echt leven. Dit is HET leven! De bijbel, het Woord van God, zegt hierover ondermeer: “En dit is het getuigenis, namelijk dat God ons het eeuwige leven gegeven heeft; en dit leven is in Zijn Zoon … Wie de Zoon heeft, heeft het leven; wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet” (1 Joh. 5:11,12). Eeuwig leven is niet alleen ‘altijd voortbestaan’, maar betekent dat dit leven staat ‘in het teken van de Zoon van God’. Dit maakt alles anders.

Hoe krijg ik deel aan dit leven? Door geloof. God zegt daarover heel duidelijk het volgende: “Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft” (Joh. 3:16). Dit is niet alleen dat u gelooft dat Jezus Christus op aarde gekomen is, dat Hij bestaan heeft. Maar geloof in Hem betekent eenvoudig dat u erkent dat u een zondaar of zondares bent.

Beste vrienden ‘zonder God’, sorry voor deze betiteling, maar zo spreekt de Bijbel erover. Als u zich eraan stoort, laat dat zien dat u nog niet bereid bent te erkennen dat de zonde u in zijn macht heeft. Dan ziet u ook niet dat dít de oorzaak ervan is, dat u geen werkelijk waar leven bezit, dat het niet ‘echt feest’ is in uw leven. Dat kunt u dan ook niet zien. Daarvoor bent u dan blind. Maar als u wel naar God toe gaat met alles in uw leven, ja met uw gehele leven van ‘schijnfeest’, en God vertelt dat u een zondaar of zondares bent, wijst God u de weg naar eeuwig leven, naar een leven waarin de blijdschap van Jezus Christus tot uw beschikking staat. Doe dat vandaag nog, voordat het voor eeuwig te laat is.

U zult dan ervaren dat dit leven geen ‘ballonnen-feest’ is, dat wanneer er in geprikt wordt uiteenspat, maar is een ‘onaantastbaar, vreugdevol’ leven. Je hebt dan de Zoon van God! Dan kun je met recht en blijdschap zingen:

Ik ben uw en Gij zijt mijn,

liefde heeft ons saâm verbonden’.

In Gods ogen ben ik rein,

want Uw bloed bedekt mijn zonden.

Zaal’ge rust geniet ik nu,

lieve Jezus, steeds in U.

Zijn er dàn geen problemen meer?

Dit ‘feestelijk’ leven heeft als centraal middelpunt: Jezus Christus, de Zoon van God die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven (zie: Gal. 2:20). Dit eeuwige leven begint op het moment dat je tot geloof in Hem komt.

Mogelijk komt nu de vraag bij naar boven: “Zijn er dan geen problemen meer?” Daar kunnen we direct op antwoorden: “Ja, er zijn nog altijd problemen!” U denkt nu misschien; ‘Wel, wat voor verschil is er dan?’ Dan verwijs ik u naar wat ik al geschreven heb, maar voeg het volgende eraan toe.

Hoewel het inderdaad zo is dat veel problemen veelal blijven bestaan, is er toch een beslissend verschil dat je in staat stelt hiermee op een ‘hemelse’ wijze om te gaan. Toch zullen een aantal problemen ook verdwijnen omdat je ze nu kunt oplossen met én in de kracht van Hem, aan Wie je als christen toebehoort. Met op ‘hemelse’ wijze bedoel ik, dat je met je problemen naar God kunt gaan. Daar kun je ze echt kwijt, en mag je vertrouwen dat Hij er op Zijn tijd iets aan zal doen, waardoor je het aan kunt ofwel Hij laat je problemen bestaan om je te bewaren voor ‘eigen’ wegen en je te laten merken dat het echt waar is dat Hij zorgt en genade geeft om de problemen aan te kunnen.

Wederom: de Bijbel zegt: “Werp al uw zorgen op Hem, want Hij zorgt voor u” (1 Petr. 5:7). God gaat niet voor u zorgen, dat doet Hij al. Er staat immers: “… Hij zorgt voor u”. Dat betekent dat Hij al uw zorgen al kent, maar graag wil dat u Hem dat ook vertelt in gebed. Dan kunnen we dat ook met een gerust hart aan Hem overgeven. Er staat zelfs ‘werpen’. Dit geeft aan dat God graag ziet dat we het zo spoedig mogelijk Hem laten weten, ook al hebben we het idee dat we het bijna niet los kunnen laten. Laten we het gewoon maar doen zoals het hier staat, namelijk ‘werpen’. Het drukt ook uit dat we het zo spoedig mogelijk achter ons moeten laten, in die zin dat we ons er niet door laten beheersen.

Dát alles behoort ook tot dat ‘hemelse’.

De weg naar het feest – gebed

Zoals al aangegeven is de ‘weg naar het feest’ het gebed. “Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God;  en de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus” (Fil. 4:6-7). Deze tekst zegt onder andere dat er inderdaad wel zorgen kunnen zijn, maar dat er een weg is waarlangs we die kwijt kunnen, waar we die kunnen delen met Iemand Die ons helemaal begrijpt en ons niets verwijt. Wel moeten de zorgen ons niet gaan overwoekeren zodat ons leven wordt beheerst door bezorgdheid. De weg om dat te bereiken is het gebed, dat we niet moeten onderschatten. God verbindt er een belofte aan vast, namelijk dat de vrede van God ons deel zal zijn. Dit kunnen we alleen ervaren als we doen wat deze tekst zegt, namelijk onze verlangens in alles in gebed en smeking Hem bekend maken. Dat maakt alles anders!

En dit behoort ook bij het ‘hemelse’.

We moeten hierbij echter ook niet vergeten dat er ook problemen zijn, die we aan onszelf te danken hebben. We hebben dan op de akker van ons vlees gezaaid. “Dwaalt niet, God laat niet met Zich spotten. Want wat een mens zaait, zal hij ook oogsten. Want wie in zijn eigen vlees zaait, zal uit het vlees verderf oogsten; maar wie in de Geest zaait, zal uit de Geest het eeuwige leven oogsten” (zie Gal. 6:7-8). Onze verantwoordelijkheid is dus dat we ‘in de Geest moeten zaaien’. Dan krijgen we praktisch deel aan de zegeningen van het eeuwige leven, dan leven we dicht bij Hem, Die ons kocht en betaalde met Zijn eigen kostbaar bloed.

Niet dat God ons wil laten smoren in onze problemen en ons niet helpen wil, absoluut niet, maar Hij wil ons laten ervaren dat Hij ons lief heeft en soms ook moeiten en zorgen en strijd in ons leven gebruikt als tuchtiging, als beproeving van ons vertrouwen op Hem. Hij wil graag dat we alles met Hem delen. Onze teleurstellingen, onze zielenpijn, onze ziekte, ons falen. Ook wil Hij graag dat wij Hem onze zonden belijden, dan wil Hij ons deze ook graag vergeven (1 Joh. 1:7).

De praktijk

Als we de dingen die hier genoemd zijn in de praktijk brengen, zullen we ervaren dat ons leven een ‘echt feest’ is, want het is een leven met de Heer Jezus. Blijdschap, vrede, hoop en nog veel meer staan tot onze beschikking wanneer we Jezus Christus in ons leven hebben toegelaten, we Hem hebben aangenomen als onze Heer en Heiland. De Bijbel staat er vol van. En … het eeuwige leven is de Heer Jezus Zelf (verg. 1 Joh. 1:2). Een leven in de wereld, zonder God en zonder hoop, is geen ‘blijvend’ feest. Het is een leven dat gekenmerkt wordt door wat we ook vandaag in zo’n hevige mate om ons heen zien. Een leven dat vervuld is van begeerte en van hoogmoed, die de mens zonder God totaal verteert, ja, hem of haar hopeloos ongelukkig maakt. Het is niet uit de Vader. Waaruit dan? Wel, uit satan. Hij is erop uit mensen te verderven en in het ongeluk te storten. Dat is de passie van satan. Dat is toch duidelijk om ons heen te zien. “Want al wat in de wereld is: de begeerte van het vlees, de begeerte van de ogen en de hoogmoed van het leven, is niet uit de Vader, maar is uit de wereld” (1 Joh. 2:16). En satan is de overste van deze wereld (Joh. 16:31).

God wil juist mensen behouden en gelukkig maken. Daartoe gaf Hij zelfs Zijn eigen Zoon. Is er een grotere liefde denkbaar? Zijn liefde komt niet voort omdat wij Hem hebben liefgehad, maar Wij hebben Hem lief, omdat Hij ons eerst liefhad (1 Joh. 4:19).

Dit zijn ook de ingrediënten om het “feest van HET leven te ervaren”. Kennen we Hem ook zo? Ervaren we Zijn liefde en zorg en genade, Zijn vertroostingen die onze ziel verkwikken? “Toen mijn gedachten binnen in mij zich vermenigvuldigden, verkwikten Uw vertroostingen mijn ziel” (Ps. 94:19).

Enkele slotopmerkingen over het eeuwige leven

  1. Het eeuwige leven is de Heer Jezus Zelf (1 Joh. 1:2);
  2. Het eeuwige leven, de Heer Jezus, was bij de Vader en is ons geopenbaard (1 Joh. 1:2);
  3. Johannes 3 vers 15, 16, 36; 6 vers 47: Geloof in de Heer Jezus Christus GEEFT het eeuwige leven als bezit. “… heeft het eeuwige leven”;
  4. Hoe ontvang je dus het eeuwige leven: door GELOOF (Joh. 3:16,36; 5:24);
  5. Door geloof in Jezus Christus krijg je deel aan de opstanding ten leven (Joh. 5:29a);
  6. Het eeuwige leven is ‘onaantastbaar’ en geeft ‘zekerheid’, ’troost’ en ‘vreugde’ omdat het in de Zoon is (1 Joh. 5:11).
  7. Bij Hem horen we woorden van eeuwig leven (Joh. 6:68).

Er is nog veel meer te zeggen over het eeuwige leven, ‘hét festival van een christen’, maar mijn gedachten werden vooral bepaald door enkele praktische kanten van het eeuwige leven. Zo kan een leus voor een etalage tijdens je vakantie je ook nog op bepaalde gedachten brengen, die je kunnen verblijden.

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW