16 jaar geleden

Levenswoorden in het boek Handelingen (5)

Les 5

“… hij verkondigde hem Jezus” (Handelingen 8:35).

Praktische tips:

  • Neem alle gevraagde Bijbelverzen over – noteer ze – maar óók de plaats waar ze staan. Dit is om zelf te leren en te onthouden, alsmede voor eigen gemak en de duidelijkheid.
  • Leer bij elke les een Bijbeltekst en stuur de les niet eerder op voordat u de tekst kent. Als u het mocht overkomen dat u – net als vele van onze medebroeders- en zusters in China en Noord-Korea – door vervolging niet meer de beschikking hebt over een Bijbel, dan hebt u toch het Woord “paraat”.
  • U mag altijd vragen stellen, ook over andere onderwerpen dan in deze lessen. Uw vragen worden discreet behandeld.

Beste cursist,

In Handelingen 8 is het Filippus’ beurt om levenswoorden te spreken. Wel, dat doet hij, op een voorbeeldige manier. Zijn dienst kunnen we wel samenvatten als: “Ik zal over niets anders spreken dan over Jezus Christus, en die gekruisigd!” (naar 1 Korinthe 2:2).
Lees Lukas 6:12-16 en Handelingen 6:5 en Handelingen 8:1-4.

Vraag 1: De Filippus uit Handelingen 8:5, is dat de apostel (uit Lukas 6) of is dat de diaken (uit Handelingen 6)?

……………………………………………………………………………………………………………………….

Hoe weten we dat? (lees Handelingen 8:1-4 nauwkeurig!)

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

(We noemen hem ook wel: “Filippus de evangelist”, hij komt nog eens voor in Handelingen 21)

We zien in Handelingen 8:1-8 het volgende gebeuren. Waar God krachtig werkt en tot Zijn eer komt, en waar mensen gelukkig en gezegend worden, roert Satan zich op z’n heftigst. Ook de onbekeerde mens kan het geluk van “die vromen” niet aanzien. Welk argument er bijgesleeept moet worden om hen te vervolgen en te pijnigen doet er niet toe. Als er maar wreed beschadigd kan worden! Vervolging wekt verdriet, natuurlijk, maar het wekt ook verstrooiing … Het zaad van de prediking wordt breed uitgedragen! Het Evangelie gaat zijn wereldwijde triomftocht beginnen! Overal worden gewetens van verloren zondaren geraakt, en, vinden harten de weg naar hun Heer en Heiland. Hier voor het eerst wordt het bloed van de martelaren het zaad van de Kerk. Dan zien we dat de vreugde van de gelovigen niet wordt uitgeblust, wat de vijand zo graag wil, maar dat blijdschap zich als een steeds maar groeiende golf uit breidt: Waar Hij wordt ontvangen ontstaat grote blijdschap (Handelingen 8:8). Niet voor niets betekent het woord prediking (of woord-verkondiging, of evangelisatie; vers 4): Het brengen van een Blijde Boodschap. Wij mogen bedenken: Wat in Handelingen 8:1-8 geldt, geldt onverkort ook in onze tijd! Laten we het voorbeeld van Filippus ijverig volgen!

Helaas moeten we vanwege de omvang van de cursus, nu de doop met de Heilige Geest te Samaria, en de geschiedenis van Simon de Tovenaar, laten rusten. U mag hier uiteraard graag schriftelijke vragen over stellen.

Laten we ons beperken tot een vraag.

Vraag 2: Waartoe diende de toverij van Simon de Tovenaar?

……………………………………………………………………………………………………………………….

Wat lezen we van de prediking van Filippus (verzen 5 en 12)?

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

 

Lees Hand 8:26-40 (in het bijzonder Handelingen 8:26-29) en de hierna genoemde teksten

Vraag 3: Wat leren we over Gods leiding in de weg en wijze van onze evangelie verkondiging?
In 2 Timotheüs 4:5 (wat kunnen we niet allemaal zijn, maar wat kunnen we wel allemaal doen)?

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

In 1 Petrus 3:15 (aan wie kunnen we in ieder geval het evangelie brengen)?

……………………………………………………………………………………………………………………….

In Kolosse 4:3 en Handelingen 16:6-7 en Kolosse 4:5 (waar moeten we op wachten, en wat moeten we dan doen)?

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

In Lukas 21:14-15, Efeze 6:18-20 en Kolosse 4:6 (waar moeten we ons niet druk over maken; wat maakt ons woord krachtig)?

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

In Handelingen 12:24-13:3, Handelingen 15:22-27, Handelingen 15:38? (als we denken een bijzondere dienst te moeten doen, wat is dan een vereiste)?

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

In Handelingen 8:26-29? (waar moeten we ons niet door laten leiden, en waardoor wel)?

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

Hoofdzaak: God ziet niet op onze resultaten, wel op onze drijfveren. De onbekeerde mens wantrouwt onze drijfveren, maar ziet onze praktijk

 

Lees Handelingen 8:30-31. De evangelist Filippus weet direct het echte contact te leggen. Heel belangrijk!

Vraag 4: Welke karakter of gedragseigenschappen leert Gods Woord ons hierover in Jozua 1:9?

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

In 2 Timotheüs 2:25?

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

In 1 Thessalonika 1:7a

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

In Mattheüs 10:16?

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

In 1 Petrus 4:7?

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

Bij het contact leggen speelt óók onze verschijning een rol. Wat leren bijvoorbeeld 1 Timotheüs 2:2b; Genesis 35:2; Titus 2:5a en 6; en in 1 Korinthe 11:14-15?

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

Hoofdzaak: “What you see is what you get”. Laat dat maar waar zijn, ook als we het evangelie brengen.

 

Lees Handelingen 8:32-33 en 1 Petrus 1:23 en Johannes 3:6-8 en Johannes 7:38-39 en Efeze 6:17b
Vraag 5: Wat betekent “het levende Woord” (waardoor de gelovige de wedergeboorte ontving)?

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

Hoofdzaak: Het Woord van God moet de basis zijn van de evangelieverkondiging. Het Woord van God is levendmakend, en niet ons woord. Het moet volstrekt duidelijk zijn dat God spreekt. Wij verkondigen geen mening, we zijn slechts boodschappers van God.

 

Lees Handelingen 8:34-35; 1 Korinthe 2: 1-5 en 2 Timotheüs 1:12
Vraag 6: Wat is nu zo “alles zeggend” in de vraag van de Ethiopiër, en in het antwoord van Fillippus?

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

Hoofdzaak: Wij spreken niet over wat we geloven, over een leer. We spreken over een persoon in wie we geloven. Dat maakt alles uit. We spreken over een nu levende persoon. Over de Heer Jezus Christus.

 

Lees Handelingen 8:36-38 en Markus 16:16 en Romeinen 6:3-5 en 1 Petrus 3:21 (Filippus heeft het ongetwijfeld allemaal uitgelegd!)
Vraag 7: De Ethiopiër laat zich dopen. Hij toont hierin echt geloof. Wat laat hij hiermee zien?

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

Hoofdzaak: Alle mede-Ethiopiërs mochten het zien: Hij was een Christen geworden. Het heeft hem misschien later zijn zeer goede baan gekost. Het maakte hem niets meer uit. Hij behoorde de Heer toe.

 

Lees Handelingen 8:39-40
Was de bekering gebaseerd op een nieuwe vriendschap? Was de Ethiopiër zo blij omdat Filippus nog dagen bij hem bleef?
Vraag 8a: Waarin bestond de blijdschap van de Ethiopiër?

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

Vraag 8b: Waar wordt Filippus vervolgens gevonden?

……………………………………………………………………………………………………………………….
Waar ligt dat (zelfde naam als Asdod)?

……………………………………………………………………………………………………………………….

Was dat een landstreek vol gelovigen?

……………………………………………………………………………………………………………………….

Wat doet hij dus?

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

(en dat was op zijn beurt weer blijdschap voor Filippus!)

Hoofdzaak: Wij binden niet aan onszelf. Als iemand na zijn bekering aan die of die hangt, draait dat altijd op een teleurstelling uit. De Ethiopische minister kon zijn weg met blijdschap gaan, omdat hij de Heere Jezus volgde.

 

Zo de Heer wil tot de volgende les 6 en … houdt vol!

Wilt u, wil jij ook meedoen met deze zeer leerzame en boeiende cursus?
Onderaan les 1, 2 en 3 en 4 vindt u hoe u dat kunt doen.

Een hartelijke “frisse” groet in Hem die ons liefheeft!!

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW