16 jaar geleden

Levenswoorden in het boek Handelingen (2)

Les 2

 

“Nu Hij dan door de rechterhand van God is verhoogd en de belofte van de Heilige Geest heeft ontvangen van de Vader, heeft Hij dit uitgestort …” (Handelingen 2:33).

 

Beste cursist,

Handelingen 2 is een buitengewoon rijk hoofdstuk in het Woord van God. We kunnen onmogelijk alles behandelen wat hier verteld wordt. In Handelingen 2 wordt de geboortedag van de Gemeente van Christus beschreven. Helaas laat de ruimte niet toe, om dit onderwerp grondig te bestuderen. Hiervoor wordt verwezen naar goede boeken die hierover bestaan, bijvoorbeeld “Daar ben ik in het midden van hen” (Chr. Briem.), of andere uitgaven, te verkrijgen via uitgeverij Uit het Woord der Waarheid te Aalten. Ook mag u natuurlijk contact opnemen met de uitgevers van deze cursus. Hier zullen we dus niet diep op het leerstellige deel ingaan. We gaan wel een hoofdzaak over de Gemeente na, en vervolgens gaan we in op een aantal onderwerpen voor hart en geweten.

In deze cursus hopen we iets te zien van onze Heer Jezus, in de dienst van apostelen en profeten, zoals die is opgeschreven in het boek “Handelingen”. Bij deze cursus is voor het Nieuwe Testament gebruik gemaakt van de Telos-vertaling en voor het Oude Testament van de Statenvertaling. U mag maximaal één keer per 14 dagen de cursus opsturen. Verder kunt u uw eigen tempo bepalen.

Praktische tips:

  • Neem alle gevraagde Bijbelverzen over – noteer ze – maar óók de plaats waar ze staan. Dit is om zelf te leren en te onthouden, alsmede voor eigen gemak en de duidelijkheid.
  • Leer bij elke les een Bijbeltekst en stuur de les niet eerder op voordat u de tekst kent. Als u het mocht overkomen dat u – net als vele van onze medebroeders- en zusters in China en Noord-Korea – door vervolging niet meer de beschikking hebt over een Bijbel, dan hebt u toch het Woord “paraat”.
  • U mag altijd vragen stellen, ook over andere onderwerpen dan in deze lessen. Uw vragen worden discreet behandeld.

 

***

 

Lees Mattheüs 16:18, Efeze 1:23, 1 Korinthe 12:12-13, Handelingen 1:4-5, Handelingen 2:1-4

Vraag 1a:
De Heer Jezus spreekt in Mattheüs 16:18 over bouwen. Spreekt hij dan over verleden, of over heden, of over toekomst?

Vraag 1b:
Kan de Gemeente dus hetzelfde zijn als Israël?

……………………………………………………………………………………………………………………….

Vraag 1c:
Hoe wordt de Gemeente in Efeze 1:23 genoemd?

……………………………………………………………………………………………………………………….

Vraag 1d:

Hoe ontstaat volgens 1 Korinthe 12:13 de Gemeente (gebruik het antwoord op vraag 3)?

……………………………………………………………………………………………………………………….

Vraag 1e:
Was dat al begonnen vóór de opname van de Heer Jezus (Handelingen 1:4-5)?

……………………………………………………………………………………………………………………….

Waarom (niet)? …………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

Vraag 1f.

Wanneer gebeurde dit wél?

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

Hoofdzaak: De Gemeente betekent oneindig veel voor onze Heer Jezus. Hij heeft haar lief. Hij gaf voor haar Zijn leven en Hij bouwt haar. Hij noemt haar Zijn lichaam en Zijn bruid. Hij is nu dagelijks met haar bezig. Hij wacht met groot verlangen op de bruiloft. Hij wil haar eeuwig naast Zich hebben, en Zijn heerlijkheid met haar delen.

 

Lees Handelingen 2:4-16, Genesis 11:1-9, Genesis 12:1-3, Efeze 2:11-15, Kolosse 3:11

Vraag 2a:
Welk oordeel vond plaats in Genesis 11?

……………………………………………………………………………………………………………………….

Vraag 2b:
Wat gebeurde er in Genesis 12 met Abraham (Israël)? (vergelijk met Romeinen 9:4 en Jesaja 44:1)

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

Vraag 2c:

Wat gebeurde er met de andere volken (talen) uit Genesis 11? (vergelijk met Efeze 2:11-12)

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

Vraag 2d:

Wat gebeurde er met het taal-oordeel in Handelingen 2?

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

Vraag 2e:

Wat gebeurt er dus in Handelingen 2 met de volken (talen)? (vergelijk met Efeze 2:13-15 en Kolosse 3:11)

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

Hoofdzaak: Wij hadden geen enkel recht op genade of zegen. God heeft in Zijn wondere genade en almacht, door het kruis van onze Heiland, alles weggenomen wat tussen Hem en ons stond. Hij heeft ons met de eenmalige doop van de Heilige Geest toegevoegd aan de Gemeente. Hij heeft ons onvoorstelbaar rijk gemaakt, beseften we dat meer!

 

Vanaf vers 22 gaat Petrus over de Heer Jezus spreken. Lees Handelingen 2:17-22.

Vraag 3:
In vers 22 vestigt Petrus de aandacht op een kenmerk van het optreden van de Heer Jezus. Welk(e)? (vergelijk 1 Korinthe 1:22a)

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

Hoofdzaak: ” … deze (tekenen) zijn geschreven opdat u gelooft dat Jezus is de Christus, de Zoon van God, en dat u gelovende, het leven hebt in Zijn naam” (Johannes 20:31).

Lees Handelingen 2:22-24

Vraag 4:
In vers 23 spreekt Petrus over de kruisdood van de Heer Jezus. Hij noemt in dit vers twee verschillende kanten van de kruisdood. Welke, en in welke volgorde?

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

Hoofzaak: God gaf Zijn Zoon, opdat wij gered konden worden … Wij waren blind. We wisten niet beters te doen dan Hem te verwerpen. Het is pure genade van God dat Hij aan ons hart en geweten werkte, en onze ogen opende, zodat wij tot bekering en geloof kwamen. Moge ons leven een danklied voor Hem zijn.

 

Lees Handelingen 2:25-32
Vraag 5a:
Aan de hand van uitspraken van David spreekt Petrus in de verzen 24-32 over het volgende grote heilsfeit (dat is: een feitelijke gebeurtenis die een hoofdzaak is in ons geloof). Welk heilsfeit?

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

Vraag 5b:

Waarom is dit zo’n belangrijk onderwerp? (vergelijk 1 Korinthe 15:17-22 en Handelingen 17:31b)

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

Hoofdzaak: Christus is opgewekt! De dood is overwonnen! Onze verwachting is leven in heerlijkheid en in eeuwigheid! Wij zullen eeuwig bij de grote Overwinnaar zijn, bij Hem die ons liefhad tot in de dood!

 

Lees Handelingen 2:33-36

Vraag 6:
Wie zijn volgens vers 33 de handelende Personen bij de uitstorting van de Heilige Geest?

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

Hoofdzaak: De gehele almacht van de Godheid omringt ons; de onmetelijke liefde van God draagt ons.

 

Lees Handelingen 2:37-47
Vraag 7:
Kunt u ten minste 6 heerlijke gevolgen noemen van de werking van God en de prediking? (er zijn er wel 12!)

1. …………………………………………………………………………………………….

2. …………………………………………………………………………………………….

3. …………………………………………………………………………………………….

4. …………………………………………………………………………………………….

5. …………………………………………………………………………………………….

6. …………………………………………………………………………………………….

 

Zie zo, de 2e les. Heb je al iets geleerd? Het is best pittig hè? Maar dat mag ook wel. Je mag er gerust iets langer over doen.
Een hartelijke groet en tot de volgende les zo de Heer wil.

 

* * *

 

Wilt u ook meedoen met deze cursus? Vul dan de AANMELDINGSBON onderaan les 1 in! Mail dan de antwoorden van de lessen (maximaal 1 les per 14 dagen) naar het volgende email-adres: frissewateren@ctmax.nl.

 

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW