13 jaar geleden

Levenswoorden in het boek Handelingen (17)

 

Les 17

“… ik geloof God, dat het zo gaan zal als mij gezegd is”

(Handelingen 27:25).

Praktische tips:

  • Neem alle gevraagde Bijbelverzen over – noteer ze – maar óók de plaats waar ze staan. Dit is om zelf te leren en te onthouden, alsmede voor eigen gemak en de duidelijkheid.
  • Leer bij elke les een Bijbeltekst en stuur de les niet eerder op voordat u de tekst kent. Als u het mocht overkomen dat u – net als vele van onze medebroeders- en zusters in China en Noord-Korea – door vervolging niet meer de beschikking hebt over een Bijbel, dan hebt u toch het Woord “paraat”.
  • U mag altijd vragen stellen, ook over andere onderwerpen dan in deze lessen. Uw vragen worden discreet behandeld.

 

Beste cursist(e),

In de vorige les zagen we dat Paulus getuigenis aflegde voor koning Agrippa. Agrippa komt tot de slotsom dat deze man vrijgelaten had kunnen worden, als hij zich niet op de keizer had beroepen (Handelingen 26:32). Dit beroep moest Paulus plegen, vanwege de haat van de Joden, en vanwege de onbetrouwbaarheid van stadhouder Festus (Handelingen 25:10). We lezen nu Handelingen 27, en zien wat Paulus overkomt op de zeereis naar Rome, op weg naar de keizer, op wie hij zich beriep.

Lees Psalm 107:23-32.

Vraag 1a:

Wat wordt in vers 30 als doel van de zeereis genoemd?

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

Vraag 1b:

Welk doel is dit voor ons?

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

Vraag 1c:

Wat wordt in de verzen 31 en 32 als resultaat van de beproevingen genoemd?

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

Psalm 107:23-32 (berijmd:)

Zij die de zee bevaren, met schepen rijk bevracht
zien op de grote baren Gods wijsheid, gunst en macht.
Daar leren zij de daân des HEEREN klaar bemerken,
en in die diepe paán, Zijn grote wonderwerken.

Laat zulken eer bewijzen aan ‘s Heeren gunst en macht,
en al zijn wondren prijzen voor ‘t menselijk geslacht,
en dankbaar, bij ‘t gemeen, God hun Verlosser noemen,
en bij ‘s Lands overheên, Zijn naam en deugden roemen.

Deze Psalm past zeer goed bij Paulus ervaringen, die ons in Handelingen 27 beschreven worden. Paulus geeft God de eer, voor oog en oor van de gelovigen, maar ook voor de ongelovige scheepslui en soldaten (‘t gemeen” in de berijmde Psalm), en voor de hooggeplaatsten (‘s Lands overheên) zoals Julius (Handelingen 27:3) en Publius (Handelingen 28:7).

Paulus heeft ten minste twee broeders als metgezellen. Lees Handelingen 27:1, de eerste helft van de tekst. Goed opletten, en even nadenken!

Vraag 2:

Wie is de eerste metgezel, die we dan tegenkomen?

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

We lezen hier dus een ooggetuigen-verslag van storm op zee, en schipbreuk.

 

Lees Handelingen 27:1-2.

Vraag 3a:

Wie is de tweede broeder metgezel, die wordt genoemd?

……………………………………………………………………………………………………………………….

Vraag 3b:

Wat leest u van hem in Handelingen 19:29?

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

Vraag 3c:

Wat leest u van hem in Handelingen 20:4?

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

Vraag 3d:

Wat leest u van hem in Kolosse 4:10?

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

Vraag 3e:

Wat leest u van hem in Filemon vers 24?

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

Bedenkt u daarbij, dat deze laatste Bijbeltekst geschreven werd tegen het einde van Paulus leven (zie ook Filemon vers 9), voorzover wij weten ongeveer vier jaar voor Paulus’ sterven. Aristarchus krijgt niet alleen een mooi getuigenis in Gods Woord, maar hij blijkt ook over zeer vele jaren trouw te zijn!

Heere van boven,
geef mij de kracht,
om u te volgen,
bij dag en nacht!

De totale vierde reis van Paulus, van Cesaréa naar Rome, wordt afgelegd met drie schepen.

Vraag 4:

Kunt u die noemen (Handelingen 27 t/m Handelingen 28:15)?

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

In Handelingen 27:4-14 wijzigt de wind drie maal van richting. Dit wordt ons nauwkeurig beschreven, zodat wij goed begrijpen dat de reis naar de mens gesproken helemaal niet naar wens en planning verliep.

Vraag 5:

Wat staat daarover geschreven in vers 9?

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

We zien zich hier al aftekenen, dat God “Zijn wijsheid, gunst en macht wil doen bemerken” (Psalm 107). Dan breekt, zoals beschreven in vers 14, een zeer heftige storm los, de “Eurókludon” (dat is Grieks voor Noordoosterstorm).

Vraag 6:

Hoe lang duurt deze storm ten minste (u vindt het antwoord elders in het hoofdstuk)?

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

Vraag 7:

Vers 41b geeft ons een indruk van het geweld van de storm, wat lezen we daar?

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

De zeelui doen van alles om te overleven.

Vraag 8:

Kunt u uit dit hoofdstuk, vers 17-32, tenminste drie voorbeelden geven van de maatregelen, die zij nemen, om te overleven?

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

Naast het gevaar van de stormwind op een woedende zee, zijn Paulus en de metgezellen ook nog in gevaar van de zeelui en van de soldaten.

Vraag 9:

Wat leest u daarvan in vers 30 en 42?

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

Dan gaan we na welke “Levenswoorden” Paulus in dit hoofdstuk mag spreken:

 

 

Lees Handelingen 27:9-10.

Vraag 10a:

Waarvoor waarschuwt Paulus vooraf?

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

 

Lees Handelingen 27:21b-26.

Vraag 10b:

Welke belofte mag Paulus doen, midden in de storm?

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

 

Lees Handelingen 27:33b-35.

Vraag 10c:

Wat doet Paulus, voor het oog van 276 mensen, terwijl de nood toch op het hoogst is? (De vraag gaat niet zozeer om wat hij zegt, maar om wat hij doet)

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

 

Geliefde cursist(e), U die de Heere kent: Ook wij leven in een tijd waarin het geloof stormachtige tijden doormaakt. Ook voor ons geldt: “u had naar mij moeten luisteren” (Paulus in Handelingen 27:21). Wij moeten meer dan ooit vasthouden aan de Heilige Schrift, neergeschreven door de apostelen en profeten. Laten we toch eenvoudig en oprecht vasthouden aan het Woord van God, meer dan aan het woord van welk mens dan ook!

Er staan nog meer cursussen in Frisse Wateren. U bent van harte welkom om deze te volgen en daardoor uw geloof “op te frissen”.

Met een hartelijke groet en zo de Heer wil weer tot de volgende keer.

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW