13 jaar geleden

Levenswoorden in het boek Handelingen (15)

Les 15 (2006/2007)

“… er zal een opstanding zijn, zowel van rechtvaardigen als van onrechtvaardigen”

(Handelingen 24:15)

 

Praktische tips:

  • Neem alle gevraagde Bijbelverzen over – noteer ze – maar óók de plaats waar ze staan. Dit is om zelf te leren en te onthouden, alsmede voor eigen gemak en de duidelijkheid.
  • Leer bij elke les een Bijbeltekst en stuur de les niet eerder op voordat u de tekst kent. Als u het mocht overkomen dat u – net als vele van onze medebroeders- en zusters in China en Noord-Korea – door vervolging niet meer de beschikking hebt over een Bijbel, dan hebt u toch het Woord “paraat”.
  • U mag altijd vragen stellen, ook over andere onderwerpen dan in deze lessen. Uw vragen worden discreet behandeld.

 

Beste cursist,

In les 13 zagen we Paulus’ terugkeer in Jeruzalem en de haat en beschuldigingen van de Joden tegen hem. Tot twee keer toe zagen we hoe God uitgerekend het Romeinse leger gebruikt om Paulus te redden [eenmaal in de stad (21:33-33) en eenmaal in de Joodse raad (23:10)]. In les 14 zagen we dat de Heer niet alleen over hem waakt, maar dat Hij hem ook opzoekt, troost en bemoedigt. In les 15 vervolgen we de geschiedenis van Paulus’ verdrukking en gevangenschap.

Handelingen 23:12-15. Veertig mannen uit de Joden leggen een eed af om Paulus te doden. Zij verbinden hieraan een vloek. Het Griekse woord is “anathematizo”. Ditzelfde woord komt voor (lees!) in 1 Korinthe 16:22, Galaten 1: 8 en 9 en in Mattheüs 25:41. Natuurlijk hebben deze Joden niet aan de hoogst ernstige werkelijkheid van Mattheus 25 gedacht, maar …

Vraag 1:

Wat leest u in Mattheüs 25:41 over de Goddelijke betekenis van het “anathema” – dat is de vloek?

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

Handelingen 23:16-22. God gebruikt onverwachte helpers. Nergens lezen we verder over Paulus familie, en hier blijkt ineens zijn neef precies op de juiste tijd op de juiste plaats te zijn!

Vraag 2:

In welke volgorde, via welke personen, komt de samenzwering van de Joden bij de legeroverste terecht?

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

Paulus handelt in die volgorde niet alleen in geloof, maar ook met zeer verstandige overleggingen, want hoe kon anders een contact tussen zo’n jongen en een Romeinse kolonel tot stand komen! Ons verstand gebruiken dat verlangt de Heere ook van ons.

Vraag 3:

Wat leest u hierover in Lukas 16:8b?

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

Handelingen 23:23-30. De Romeinse overste, Claudius Lysias, voorkomt de aanslag door Paulus onder een zeer sterk geleide, in de dekking van de nacht, naar Cesarea over te brengen. Jeruzalem was voor de Romeinen een onvoorspelbaar, gistend, Joods centrum. Caesaréa echter was een sterk Romeins centrum, met een groot legergarnizoen. We zien in deze geschiedenis steeds opnieuw dat God aardse verhoudingen gebruikt en bestuurt om tot Zijn doel te komen.

Vraag 4:

Wat zijn Gods onveranderlijke doelen in deze hele geschiedenis? (lees Handelingen 23:11 en Handelingen 9:15).

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

Als we goed thuis zijn in de achtergronden van Gods Woord weten we dat bij uitstek in tijden van gevangschap Paulus de Nieuw Testamentische brieven schrijft. Voor het menselijk oog gebonden, maar voor het geestelijk oog begint juist zó Gods Woord de overwinningstocht over deze aarde.

Vraag 5:

Op welke kleine onwaarheid betrappen we Claudius Lysius, als we Handelingen 23:27 vergelijken met Handelingen 21:32 en 38?

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

 

Het is zó herkenbaar: Het is goed voor zijn carrière om zich bij zijn meerdere met een klein leugentje wat beter voor te doen dan in werkelijkheid. Wie van ons is hierin geheel vrij?

Vraag 6a:

Lees Johannes 8:25b. Wat zegt de Heere Jezus daar over Zichzelf?

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

Vraag 6b:

Lees 2 Korinthe 3:3. Wat mag van ons worden verwacht?

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

 

Handelingen 23:31-35. Zo komt Paulus in Caesaréa bij stadhouder Felix aan.

Handelingen 24:1-9. De Joden dienen bij Felix een aanklacht in onder leiding van de hogepriester Annas en Tertullus. Annas kennen we maar al te goed. Hij is de geestelijke leider van de verwerping van de Heer Jezus Zelf! (Johannes 18:13). Zijn naam betekent “Jah is genadig”. Stelt u zich eens voor dat u van de genade van de “geestelijke mens” afhankelijk was! Tertullus is een redenaar. Een redenaar is niet zozeer een jurist, als wel een woordkunstenaar. Satan bedient zich (nog steeds!) van gemene middelen om Gods getuigenis op aarde aan te vallen. Als wij tegenover een moderne Tertullus zouden staan, voor het oog van een rechter en de moderne media, zouden we menselijk gesproken een hopeloze vernedering en veroordeling tegemoet gaan.

Vraag 7:

Wat zegt de Heer echter in Mattheüs 10:18-20? U mag het samenvatten in uw eigen woorden.

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

In Handelingen 24:10-21 lezen we vervolgens de verdediging van Paulus. Onmiskenbaar maakt de Heer hier waar wat in hij Mattheüs 10 heeft beloofd. In vers 10-13 wijst Paulus op controleerbare feiten, en wijst hij er op dat de Joden alleen maar oncontroleerbare beschuldigingen uiten.

Vraag 8:

Kunt u tenminste twee (of meer) voorbeelden noemen van controleerbare feiten die Paulus noemt?

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

Als een Christen zich moet verdedigen, dan kan en moet hij dat waardig doen, zoals Paulus hier doet. In vers 14-15 noemt Paulus ten minste drie kenmerken, die het Christelijk geloof en het Joodse geloof gemeenschappelijk hebben.

Vraag 9:

Welke?

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

In vers 15 en 16 legt hij echter een zeer ernstige gedachte neer voor Felix en de Joden.

Vraag 10:

Welke waarheid, in feite een prediking tot bekering, noemt hij?

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

Paulus toont met verdere bewijzen aan dat hij onschuldig is aan de beschuldiging van tempel-verontreiniging (hij roept getuigen op, vers 17-20) . Daarna voert hij opnieuw het oude strijdpunt tussen Farizeeën en Sadduceeën op, namelijk de opstanding (vers 21). Kennelijk hebben ze hier niets meer op te zeggen, want we horen niets meer over hen. Felix oordeelt dat hij Claudius Lysius als getuige nodig heeft, en daarmee is de rechtszaak voorlopig verdaagd. In Handelingen 24:25 vinden we nog een belangrijke prediking aan het geweten van Felix.

Vraag 11:

Welke?

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

 

Wel, dit was al weer les 15. Gaat u, ga jij weer verder? Ik hoop van wel, immers waar kunnen we ons echt mee voeden? Dat is toch het Woord van God! Dus … tot de volgende keer zo de Heer wil.

Er staan nog meer cursussen in Frisse Wateren. U bent van harte welkom om deze te volgen en daardoor uw geloof “op te frissen”.

 

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW