13 jaar geleden

Levenswoorden in het boek Handelingen (14)

Les 14

“…  stond de Heer bij hem …”

(Handelingen 23:11)

 

Praktische tips:

  • Neem alle gevraagde Bijbelverzen over – noteer ze – maar óók de plaats waar ze staan. Dit is om zelf te leren en te onthouden, alsmede voor eigen gemak en de duidelijkheid.
  • Leer bij elke les een Bijbeltekst en stuur de les niet eerder op voordat u de tekst kent. Als u het mocht overkomen dat u – net als vele van onze medebroeders- en zusters in China en Noord-Korea – door vervolging niet meer de beschikking hebt over een Bijbel, dan hebt u toch het Woord “paraat”.
  • U mag altijd vragen stellen, ook over andere onderwerpen dan in deze lessen. Uw vragen worden discreet behandeld.

 

Beste cursist,

In deze les zullen we geen hoofdstukken of geschiedenissen uit het boek Handelingen nagaan. We zullen slechts één tekst behandelen: “… stond de Heer bij hem …” (Handelingen 23:11). Wat een heerlijke gedachte, wat een genade, dat de Heer ons zó opzoekt, zó dicht wil naderen, dat Hij bij ons is; … aan onze zijde is.

Laten we eerst de ontmoetingen tussen de Heere en Saulus/Paulus eens nagaan. De eerste keer is verrassend.

 

Lees Handelingen 7:54-60.

Vraag 1a:

Wie ziet Stefanus, als hij zijn ogen opheft?

……………………………………………………………………………………………………………………….

Vraag 1b:

Wie ziet op dat moment dus neer op het aardse tafereel rondom Stefanus?

……………………………………………………………………………………………………………………….

Vraag 1c:

Wie wordt daar vanuit de hemelse heerlijkheid dus ook gezien, nabij Stefanus?

……………………………………………………………………………………………………………………….

Saulus is zich dit niet bewust, maar de Heer ziet ook elke handeling van iedere onbekeerde mens! Niets is voor hem verborgen. Lees Psalm 14:2; Psalm 139:7-16; Prediker 12:14; Johannes 1:49.

De tweede keer is overbekend, maar draagt een weinig bekende, zéér belangrijke les in zich.

Lees Handelingen 9:3-7.

Vraag 2a:

Hoe ontmoet de Heer Saulus hier?

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

Vraag 2b:

Waartoe leidt deze ontmoeting in het leven van Saulus?

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

Wat wil dit zeggen? Het volgende: Onze bekering – de erkenning dat ik zondig voor God staan, en voor Hem moet buigen – is een werk van God. Zonder dit werk van God zouden we helemaal niet tot bekering komen. Bekering is de eerste daad van de natuurlijke mens, die goed genoemd kan worden, en die komt niet uit hemzelf voort: “… er is niemand die goed doet, er is er zelfs niet één” (Romeinen 3:12).

Lees Romeinen 2:4. Hier staat letterlijk dat de bekering door God wordt bewerkt! Twijfelt u weleens of u uitverkoren bent? Laat het volgende dan biddend op u inwerken: U twijfelt er niet aan dat u schuldig voor God staat, en dat u voor Hem moet buigen. U bent ook zeker bereid dit te doen. Dit inzicht en deze bereidheid heeft uzelf niet bewerkt! Van uzelf zou u deze gezindheid nooit kunnen innemen. Dit heeft God bewerkt in uw leven. Zou Hij uw bekering bewerken als Hij u niet wil aannemen? Dat zou een dwaze, God onwaardige gedachte zijn. Hij wil u dus aannemen. U kunt dat onweerlegbaar afmeten aan de werking in uw hart en geweten. Wat twijfelt u dan nog?! “Geloof in de Heer Jezus en u zult behouden worden” (Handelingen 16:31). Daarna mag u eenvoudig vaststellen dat u dus uitverkoren bent. Moge deze ontmoeting en deze gedachte u Gods vrede in uw hart schenken. Dank Hem voor Zijn genade, voor u, aan u en in u bewerkt.

 

Lees Handelingen 18:9.

Vraag 3:

Op welke wijze ontmoet de Heer Paulus hier?

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

Op deze wijze zal de Heer Zich aan ons niet meer openbaren. Wij hebben Zijn Woord en Zijn Geest ontvangen, en daarom bedient Hij Zich nu niet meer van “gezichten” (visioenen, openbaringen). Als wij in biddend opzien, in een nederige en afhankelijke gezindheid, Hem om leiding en wijsheid vragen, dan wil Hij ons door de geestelijke bediening van het Woord antwoorden.

 

Lees Handelingen 23:11.

Vraag 4a:

Als u in Paulus plaats zou zijn geweest, wat zou deze ontmoeting dan voor u hebben betekend? (hoeft u niet te antwoorden)

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

Is dit een eigenaardige vraag? Toegegeven, wij zullen de Heer ook op deze wijze niet ontmoeten (net als in de situatie die in vraag 3 werd behandeld). Toch komt de ontmoeting, zoals in vraag 4 behandeld, héél dicht bij wat wij mogen ervaren!

Vraag 4b:

Wat leest u in Johannes 14:23?

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

Dit betekent (onder andere): Als u in de binnenkamer uw handen vouwt, en in stille afhankelijkheid Zijn aangezicht zoekt, dan nadert de Heer tot u. Stelt u zich maar gerust voor, dat Hij bij u komt. U kunt Hem alles vertellen wat u bezig houdt. Hij is dichtbij u en luistert met de volle aandacht van Zijn hele liefhebbende hart naar u. Wát een genade. Hij wil vervolgens tot u spreken. Open daartoe biddend Zijn Woord. Bedenk dat wat u leest uit Zijn mond klinkt, en u zult troost en kracht ontvangen, net zoals Paulus dat mocht ervaren in Handelingen 23:11.

Vraag 5a:

Wat beleeft Paulus in Handelingen 27:23?

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

Dit is geen directe ontrnoeting met de Heer.

Vraag 5b:

Wat lezen we echter in Hebreeën 1:14 over engelen?

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

Vraag 5c.

Wat leest u hierover in Psalm 91:11?

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

Ziet u dat God machtige wachters om ons heen gebiedt!

In 1 Korinthe 15:8 spreekt Paulus erover dat de Heer aan hem is verschenen. Paulus zal in de eerste plaats de gebeurtenis uit Handelingen 9 bedoelen. We zien deze les echter dat er meer ontmoetingen zijn geweest. In 2 Korinthe 12:2-4 lezen we over een nieuwe ontmoeting.

Vraag 6a:

Paulus beschrijft dat hij werd weggevoerd tot in …

……………………………………………………………………………………………………………………….

(slot vers 2);

in ………………………………………………………………………………………….. (vers 4).

Vraag 6b:

Wie bevindt zich aldaar (denk aan Lukas 23:43)?

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

Deze ontmoeting ligt voor ons nog in de toekomst. Wie weet hoe spoedig!

Vraag 6c.

Wat leest u hierover in 1 Thessalonika 4:17b?

……………………………………………………………………………………………………………………….

Tenslotte lezen we in 2 Timotheüs 4:16-17 nog van een ontmoeting tussen de Heer en Zijn dienstknecht.

Vraag 7a:

Wat is hier de aanleiding tot deze ontmoeting? (vergelijk Handelingen 27:24, en 2 Timotheüs 1:16-17)

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

Vraag 7b: (opnieuw: 2 Timotheüs 4:16-17)

Welke verdrietige ervaring had Paulus hier ondergaan, en welke buitengewone troostrijke ervaring onderging hij hier?

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

En ook hier mogen wij een vergelijking voor onszelf maken, want:

Vraag 7c:

Wat leest u in Mattheüs 28:20?

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

 

Met een hartelijke groet in Hem die ons zo liefheeft.

Graag tot de volgende les!

Er staan nog meer cursussen in Frisse Wateren. U bent van harte welkom om deze te volgen en daardoor uw geloof “op te frissen”.

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW