13 jaar geleden

Levenswoorden in het boek Handelingen (12)

Les 12

 

“Ik draag u op aan God en aan het woord van Zijn genade, Die machtig is om op te bouwen en u een erfdeel te geven onder alle geheiligden”
(Handelingen 20:32).

 

Praktische tips:

  • Neem alle gevraagde Bijbelverzen over – noteer ze – maar óók de plaats waar ze staan. Dit is om zelf te leren en te onthouden, alsmede voor eigen gemak en de duidelijkheid.
  • Leer bij elke les een Bijbeltekst en stuur de les niet eerder op voordat u de tekst kent. Als u het mocht overkomen dat u – net als vele van onze medebroeders- en zusters in China en Noord-Korea – door vervolging niet meer de beschikking hebt over een Bijbel, dan hebt u toch het Woord “paraat”.
  • U mag altijd vragen stellen, ook over andere onderwerpen dan in deze lessen. Uw vragen worden discreet behandeld.

 

Beste cursist(e),

In Handelingen 18:23-21:17 vinden wij het verslag dat de Heilige Geest geeft van de derde zendingsreis van Paulus. We kunnen wel zeggen dat in deze derde reis vooral een herderlijke dienst wordt verricht. We zien dat onder andere in de vragen 1a t/m 1d.

Vraag 1.

(a) Welk resultaat van de dienst vindt u in Handelingen 18:23?

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

(b) Welk resultaat van de dienst vindt u in Handelingen 19:17b?

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

(c) Welk resultaat van de dienst vindt u in Handelingen 19:20?

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

(d) Welk resultaat van de dienst vindt u in Handelingen 20:12?

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

(e) In Handelingen 20:36-38 en 21:12-13a leest u van diepe emoties onder de gelovigen. In Romeinen 12:9 leest u van een prachtige deugd, die deze emoties een naam geeft. Welke deugd is dat?

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

Vraag 2.

Welke dienst verrichten Aquila en Priscilla aan Apollos (Handelingen 18:24-28)?

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

Mooi, om te zien dat zij beiden, en de vrouw Priscilla in het bijzonder, een dienst doen in de huiselijke sfeer, en niet in het openbaar. Hoeveel liefdevolle dienst, in de stilte, op de achtergrond verricht, zal de Heere openlijk belonen als wij later bij Hem zijn! “Al wat gedaan werd uit liefde tot Jezus, dat houdt zijn waarde en zal blijven bestaan!”

Apollos heeft een goed en groot leerstellig werk te Efeze verricht. Leerstellig werk is noodzakelijk! Het blijkt echter niet voldoende. Paulus moet hen inleiden in-, en dopen tot de Naam van de Heer Jezus. Hun geloof bestaat nu niet meer alleen uit bekering en het verwachten van de genade van God, zoals de discipelen van Johannes de Doper en de gelovigen uit het Oude Testament dat bezaten. Nee, zij weten nu in Wie zij geloven: de Heer Jezus, Gods Heil.

Vraag 3.

Wat gebeurt er, als zij tot dit vaste en onbevreesde geloof komen, zoals beschreven in Handelingen 19:6?

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

We lezen in Handelingen 19:8-20 dat er een buitengewoon sterk getuigenis van God wordt gevestigd in Efeze. Heerlijke begintijd van het evangelie! In de toekomst, bij en met de Heer, zullen ook wij eens ervaren wat Gods Woord in kracht vermag (en niet in zwakheid, in onze handen). Helaas zien we in Handelingen 19:23-41, dat de onbekeerde mens, de boze wereld en de satan zich verzetten.

Vraag 4.

(a) Wat lezen we ervan in vers 34?

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

(b) En over welke onzinnige heidense beweringen lezen we in de verzen 35-36?

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

Bedenk daarbij dat Artemis niemand anders is dan Astarte, Asteroth, Diana of Venus. Allemaal namen voor één en dezelfde afgod(in), de afgod van de vruchtbaarheid en van de onbeteugelde “liefde”. In haar naam werden afzichtelijke, zedeloze tempelpraktijken bedreven. Dit is wat satan de mensen opdringt, in plaats van de levendmakende, herstellende en reinigende kracht van Gods liefde. Ook vandaag is het nog zo: Satan overvoert. de wereld met geweld en zedeloosheid. Laten wij het smalle pad bewandelen! “Hebt de wereld niet lief, noch wat in de wereld is. Als iemand de wereld liefheeft, is de liefde van de Vader niet in hem” (1 Johannes 2:15).

Vraag 5.

(a) Paulus blijft zeven dagen in Troas (Handelingen 20:6). Welke dag is hij dus in ieder geval daar geweest?

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

(b) Wat lezen we dan ook in vers 7? Bij welke (ere)dienst(en) is Paulus aanwezig?

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

Goede gewoonte, om ook onze (vakantie)reizen in te richten met Gods Huis als middelpunt!

Wat slapen in de samenkomst betreft: Hardwerkende, vermoeide gelovigen, zoals bijvoorbeeld moeders van gezinnen, bent u te moe? Toch komen! Niemand neemt u kwalijk als u in de samenkomst in zult slapen, ook de Heer Jezus niet. Men kan echter wel betere dingen doen in de samenkomst dan slapen!

In Handelingen 20:17-35 lezen we de prachtige, herderlijke maar liefdevolle rede van Paulus tot de oudsten van Efeze.

Vraag 6.

(a) We lezen in vers 21 een eerste aspect van de dienst van Paulus. Wat betuigde hij volgens dit vers?

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

(b) In vers 24 een tweede aspect van Paulus’ dienst. Wat betuigde hij volgens dit vers?

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

(c) In vers 25 een derde aspect van Paulus’ dienst. Wat predikte hij volgens dit vers?

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

(d) In vers 27 een vierde aspect van Paulus’ dienst. Wat verkondigde hij volgens dit vers?

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

Ziet u dat ook dit ‘Levenswoorden’ zijn! Gods Woord wil ons uiteindelijk in de hele raad van God invoeren:

“Al Gods plannen en gedachten,
kostelijk en verheven te achten,
al wat in Uw harte woont,
hebt u mij in het Woord getoond”.

Vraag 7.

(a) In vers 28 staat geschreven welke prijs God Zelf heeft betaald om de Gemeente te verkrijgen. Welke onschatbaar hoge prijs was dat?

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

In de Statenvertaling staat in vers 28: “het bloed Zijns eigenen”, of (editie 1977); “Zijn eigen bloed”.

In andere vertalingen staat: “het bloed van Zijn eigen (Zoon)”. Zoon staat dan tussen aanhalingstekens, omdat het in de grondtekst niet staat geschreven. De oudere, niet bewerkte Statenvertaling is het meest nauwkeurig.

(7b) Opnieuw de vraag: Welke prijs werd betaald, volgens 1 Petrus 1:19?

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

Dank God en de Heer Jezus, voor deze allerhoogste prijs. die voor u en voor mij werd betaald!

 

* * * * *

Beste cursist(e),

Alweer een les van deze cursus! Ik hoop dat u erg genoten hebt en nog na geniet. Zo’n “afterglowing” zonder kater kent alleen het Woord van God.

Er staan nog meer cursussen in Frisse Wateren. U bent van harte welkom om deze ook te volgen en daardoor uw geloof “op te frissen”.

 

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW