13 jaar geleden

Levenswoorden in het boek Handelingen (1)

Les 1

 

“Christus is het die gestorven is, ja nog meer, die ook opgewekt is, die ook aan Gods rechterhand is, die, ook voor ons bidt” (Romeinen 8:34)

Beste cursist,

In deze cursus hopen we iets te zien van onze Heer Jezus, in de dienst van apostelen en profeten, zoals die is opgeschreven in het boek “Handelingen”. Bij deze cursus is voor het Nieuwe Testament gebruik gemaakt van de Telos-vertaling en voor het Oude Testament van de Statenvertaling. U mag maximaal één keer per 14 dagen de cursus opsturen. Verder kunt u uw eigen tempo bepalen. Het allerbelangrijkste is toch wel dat u met het Woord van God bezig bent en daardoor de Heer Jezus – God de Zoon – en God de Vader beter leert kennen, zodat u kunt en zult groeien in het geloof. De Heilige Geest wil graag iets over de Heer Jezus vertellen aan de kinderen van God en zal zich daarom zeker niet onbetuigd laten als we met het Woord van God bezig zijn. De Heer Jezus zegt immers ondermeer van Hem: “Maar wanneer Hij is gekomen, de Geest van de waarheid, zal Hij u in de hele waarheid leiden; want Hij zal vanuit Zichzelf niet spreken, maar alles wat Hij zal horen, zal Hij spreken en de toekomstige dingen zal Hij u verkondigen. Hij zal Mij verheerlijken, want Hij zal het uit het mijne nemen en het u verkondigen” (Johannes 16:13-14).

Vergeleken met de andere cursussen op deze website zult u, zul jij misschien wat langer met de lessen bezig zijn. Maar dat geeft toch niet? Dan doe je er gewoon wat langer over. Het is ook van groot belang dat de lessen “verwerkt” worden, zodat ze praktisch ook tot nut en zegen kunnen zijn. In dit verband is “herkauwen” van groot belang. Het opnieuw overdenken van de stof die vanuit de Bijbel wordt aangereikt.

Misschien kent u de Heer Jezus niet … dan is dit misschien het moment om te onderzoeken Wie Hij wel niet is, die Zichzelf zelfs voor u, voor jou wilde overgeven op het kruis van Golgotha. U komt door deze bijbelcursus in aanraking met de Bijbel, het Woord van God. Dat is de brief van God aan mensenkinderen, ook voor u, om te tonen hoe lief Hij deze wereld – ook u – heeft gehad, dat Hij zelfs Zijn eigen Zoon niet spaarde, maar Hem gaf opdat een ieder die in Hem gelooft – dat geldt ook voor u – niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.

Heel veel zegen van God toegewenst en veel les- en leerplezier.

Praktische tips:

  • Neem alle gevraagde Bijbelverzen over – noteer ze – maar óók de plaats waar ze staan. Dit is om zelf te leren en te onthouden, alsmede voor eigen gemak en de duidelijkheid.
  • Leer bij elke les een Bijbeltekst en stuur de les niet eerder op voordat u de tekst kent. Als u het mocht overkomen dat u – net als vele van onze medebroeders- en zusters in China en Noord-Korea – door vervolging niet meer de beschikking hebt over een Bijbel, dan hebt u toch het Woord “paraat”.
  • U mag altijd vragen stellen, ook over andere onderwerpen dan in deze lessen. Uw vragen worden discreet behandeld.

 

***

Vraag 1.

Lees Handelingen 1: 12-26; Mattheüs 10:2; Markus 3:14; Lukas 6:13; Handelingen 9:3-6 en 15-17; Kolosse 1:25 en 2 Korinthe 12:11.

Welke evangeliën werden door apostelen geschreven? Welke andere boeken van het Nieuwe Testament?

Hulp bij deze vraag: De apostelen zijn zij, die door de Heere Jezus zelf zijn aangewezen om in Zijn gezag uit te gaan om te prediken; én die persoonlijke omgang met Hemzelf hebben gehad; én die ooggetuigen van Zijn opstanding zijn geweest.

Kenmerkend voor de apostelen is hun apostolisch gezag. Zij hadden in hun tijd (de apostolische tijd, toen het Nieuwe Testament nog niet bestond) hetzelfde gezag onder de gelovigen, dat nu voor ons het Nieuwe Testament heeft. Dit gold uiteraard niet voor alles wat zij zeiden en deden; alleen als zij door de Heilige Geest geleid met apostolisch gezag spraken of schreven (voorbeelden: Handelingen 15:23-29; Galaten 2:11-21; hun geïnspireerde geschriften).

Let op: de brief van Jakobus werd niet geschreven door de discipel Jakobus (zie Handelingen 12:1-3) maar door de “broeder van de Heere Jezus” (zoon van Maria; zie Galaten 1:19, Galaten 2:9; 1 Korinthe 15:7). De brief van Judas werd geschreven door de broeder van deze Jakobus (zie Judas :1).

Evangeliën door apostelen geschreven:

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

Andere boeken door apostelen geschreven:

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

Vraag 2.

Lees Handelingen 1:1; Efeze 2:20; Efeze 3:5; Efeze 4:11; Romeinen 12:6; 1 Korinthe 12:8-11; 1 Korinthe 14:22, 26-33.

Welke evangeliën werden door profeten geschreven? Welke andere boeken van het Nieuwe Testament?

Hulp bij deze vraag: De profeten (van het Nieuwe Testament) zijn zij, die

door de Heilige Geest een openbaring ontvingen om de Gemeente te stichten. Zo’n profeet lijkt op de apostelen, maar voldoet niet aan de andere kemnerken van de apostel (zie hierboven onder 1 t/m 3). Zo’n profeet had dan ook geen apostolisch gezag. Als hij een door de Heilige Geest een geïnspireerd Bijbelboek schreef, was dit Bijbelboek natuurlijk wel met Goddelijk gezag bekleed! Zulke profeten kennen we nu niet meer. óf (anderen): Zij, die een gave van de Heer hebben ontvangen om de Gemeente uit het Woord van God te dienen. Zij hebben In het bijzonder een gave om het Woord van God in wijsheid toe te passen. In wijsheid, dat is: in een bepaalde situatie het juiste deel van het Woord van God te laten spreken, op het goede moment en op de juiste toon. De gelovige voelt dan aan: “Precies dit is wat het Woord van God nu tot mij (tot ons), te zeggen heeft”. Zulke profeten kennen we ook nu nog!

Evangeliën door profeten geschreven:

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

Andere boeken door profeten geschreven:

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

In Handelingen (en in Lukas) gebruikt de Heilige Geest de pen van Lukas.

Vraag 3.

Lees Lukas 1:1-4; Handelingen 1:12; 1 Korinthe 14:37.

Wat schrijft Lukas in Handelingen 1:2 over de Heer Jezus?

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

Hoofdzaak: Als de Heer Jezus mij iets zegt, dan is dat als een bevel voor mij. Dat is zo omdat Hij de Heer over mijn leven is, maar net zo goed vanwege de liefdeband tussen Hem en mij.

Vraag 4.

Lees Handelingen 1:1-3; Hebreeën 7:25b en Romeinen 8:34.

Welke buitengewoon belangrijke, en heerlijke boodschap geeft Lukas ons in Handelingen 1:3a over de Heer Jezus?

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

Hoofdzaak: De Heer Jezus lééft. Nu. Altijd. Voor ú en mij.

Vraag 5.

Lees Handelingen 1:1-3; 1 Korinthe 15:3-10.

Wat schrijft Lukas in Handelingen 1:3b over de Heer Jezus?

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

Hoofdzaak: De Heer Jezus Zelf vormde en leerde de apostelen, zodat zij ons konden onderwijzen. Gods Woord wordt ons in liefde aangeboden, als het ware uit de eerste hand.

Vraag 6.

Lees Handelingen 1:4-5; Johannes 14:16-18 en 25-26; Johannes 15:26; Johannes 16:7 en 12-14.

Wat schrijft Lukas in Handelingen 1:5 over wat de God de Vader zou doen?

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

Hoofdzaak: De Heer Jezus liet ons niet achter als wezen, eenzaam, onverzorgd. Hij verzorgde ons op de best denkbare wijze, toen Hij de Heilige Geest aan ons zond.

Vraag 7.

Lees Handelingen 1:4-7; Mattheüs 24:36; 1 Thessalonika 3:13; 2 Thessalonika 1:10.

Wat schrijft Lukas in Handelingen 1:7 over wat de Heer Jezus zegt?

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

Hoofdzaak: Wij wachten geduldig. Niemand van ons heeft groter verlangen dan de Heer Jezus zelf, naar de dag dat God de Vader tegen Hem zegt: “Nu is de dag gekomen!”

Vraag 8.

Lees Handelingen 1:4-8, Genesis 3:22; Romeinen 8:7.

Wat schrijft Lukas in Handelingen 1:8 over de Heilige Geest?

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

Hoofdzaak: De mens leerde bij de zondeval het verschil tussen goed en kwaad kennen, maar had de kracht niet om het goede te doen. De wet leerde ons de rechten van God kennen, maar gaf ons geen kracht deze ook te gehoorzamen. De Heer Jezus schenkt ons, in de gave van de Heilige Geest, de kracht om het goede te doen.

Vraag 9.

Lees Handelingen 1:9-11 en Lukas 24:50-53.

Wat schrijft Lukas in Handelingen 1:9 over de Heer Jezus, en wat lezen we in Lukas 24:51 over de handen van de Heer Jezus?

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

Hoofdzaak: “Hij weet wat u lijdt, hoe machteloos u zijt … en, opent u zegenend Zijn armen!”

Vraag 10.

Lees Handelingen 1:9-11; 1 Thessalonika 4:15-18.

Wat schrijft Lukas in Handelingen 1:11 over de Heer Jezus?

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

Hoofdzaak: Ik denk dat wij de generatie zijn, die de Heer Jezus zien terugkomen!

Lukas, als eerste van de “apostelen en profeten” die aan het woord kwam, schreef inderdaad “levenswoorden” over onze Heer Jezus. Geprezen zij de Heere daarvoor …

Dit was al weer de 1e les. Een hartelijke groet en tot de volgende les zo de Heer wil.

 

* * * * *

 

Wilt u, wil jij ook meedoen? Vul de bon onderaan deze les 1 in en mail dan de antwoorden van de lessen (maximaal 1 les per 14 dagen) naar het volgende email-adres: frissewateren@ctmax.nl

Wilt u wel duidelijk en volledig aangeven waar u de antwoorden vandaan hebt!

Hebt u, heb jij vragen: Stel ze gerust. Ik wil graag uw vragen proberen te beantwoorden vanuit de Bijbel, het Woord van God.

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

AANMELDINGSBON

 

Naam cursist: ……………………………………………………………………………

Adres: ……………………………………………………………………………………..

Woonplaats: ……………………………………………………………………………..

Leeftijd: …………………………………………………………………………………..

Emailadres: ………………………………………………………………………………

man/vrouw*

* Streep door wat niet van toepassing is.

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW