17 jaar geleden

Kaïn en Abel (1)

De opening van Uw woorden geeft licht

(Psalm 119 vers 130a)

Les 1

Enkele praktische tips:
• Neem alle gevraagde Bijbelverzen over – schrijf ze op in een speciaal Bijbelstudie-schrift – maar óók de plaats waar ze staan. Dit is om zelf te leren en te onthouden, alsmede voor eigen gemak en de duidelijkheid.
• Leer bij elke les een Bijbeltekst en stuur de les niet eerder op voordat u de tekst kent. Als u het mocht overkomen dat u – net als vele van onze medebroeders- en zusters in China en Noord-Korea – door vervolging niet meer de beschikking hebt over een Bijbel, dan hebt u toch het Woord “paraat”.
• U/je mag altijd vragen stellen, ook over andere onderwerpen dan in deze lessen. Uw/jouw vragen worden discreet behandeld.
• bepaal zelf het tempo maar maximaal één les per 14 dagen mailen.
• Hoe kan ik deelnemen aan deze cursus? Zie onderaan deze les.

 

Beste cursist(e),

Vooraf: Omdat zowel volwassenen als jongeren deze cursus maken kunnen, spreken we vanaf hier over ‘je’ en ‘jij’. Ik ga ervan uit, dat u als volwassene zich daarin kunt vinden.

Het is goed om elke nieuwe dag met de Heer te beginnen. Dat betekent: een stukje uit de Bijbel te lezen en aan de Heer vragen (bidden) of Hij je die dag wil helpen. De Bijbel is geen gewoon boek. Het is het Woord van God. Het ‘allerbelangrijkste Boek’ op aarde dus!
In de Bijbel lees je over veel verschillende mensen. Niet alleen volwassenen, maar ook kinderen. In deze cursus zal over allerlei mensen verteld worden. Waarom? Om iets van hen te leren! Mensen kunnen goede, maar ook verkeerde dingen doen. Als men goede dingen doet, kan een ander daar een voorbeeld aan nemen.

 

Vraag 1

Daarvan lezen we in Titus 2:7. Waarin kun je een voorbeeld zijn?

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

Maar ook van de fouten van iemand, kun je veel leren!

Dat lezen we in 2 Petrus 2:6.

Vraag 2

Welke steden zijn een voorbeeld?

………………………………………………………………………………………………………………………..

We kunnen dus leren van volwassenen, maar ook van kinderen. We beginnen met kinderen in de Bijbel.

De eerste kinderen die in de Bijbel genoemd worden, zijn Kaïn en Abel, zonen van Adam en Eva. Misschien ken je hun geschiedenis wel. Kaïn werd landbouwer en Abel schaapherder. Op zekere dag wilden ze allebei de Heer een offer brengen. Kaïn offerde van de vruchten van het land en Abel offerde een schaap. Maar … weet je wat nu zo jammer was: Abel hield veel van de Heer, maar Kaïn niet. Daarom wilde de Heer het offer van Abel wel hebben, maar dat van Kaïn niet. Toen Kaïn dat merkte, werd hij heel boos! De Heere zei vriendelijk tegen hem, dat hij niet zo boos moest zijn. Hij moest de Heere ook gaan liefhebben. Maar Kaïn wilde niet luisteren.
Toen hij later een keer alleen met zijn broer Abel in het veld was, maakte hij ruzie met hem. Toen deed Kaïn iets heel ergs. Hij sloeg hem dood! Stel je voor: zijn eigen broer! De Heer had dat natuurlijk gezien. En de Heer strafte Kaïn. Hij zou voortaan geen rust meer hebben. Steeds maar moest hij blijven zwerven op de aarde en het land zou niet meer zoveel vruchten voortbrengen als vroeger. Ondanks alles wilde de Heer Kaïn toch nog beschermen. Want toen deze bang werd dat andere mensen hem zouden doden, zei de Heer, dat iemand die dat zou doen, heel zwaar gestraft zou worden (Genesis 4:14-15).

Wat een vreselijke geschiedenis! Vind je ook niet? Hoe komt het nou, dat iemand zulke erge dingen doet? Dat komt door de zonde. leder mens, ook jij, doet verkeerde, zondige dingen, elke dag opnieuw. Of niet soms? Af en toe plaag je iemand, of je scheldt iemand uit.

Vraag 3

Noem nog eens een paar zondige dingen.

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

Kaïn had gezondigd en kreeg straf van de Heer. En als wij zondigen, moet de Heer ons later ook straf geven. Moet je nu heel bang worden voor die straf?

Nee, niet als je in de Heer Jezus gelooft!

Vraag 4

Wat staat er in Johannes 3:16?

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

Dus, de Heer Jezus heeft de straf die jij en ik verdiend hadden, gekregen. Hij heeft eigenlijk tegen God gezegd: ‘Geef die straf maar niet aan ……………….. (hier mag je je eigen naam invullen), maar aan Mij. Ik houd zoveel van hem (of haar). En Ik wil graag dat hij (of zij) later bij Mij in de hemel komt’. Maar … jij kunt alleen bij de Heer in de hemel komen, als je gelooft dat de Heer Jezus het ook voor jou gedaan heeft!
Doe jij dat? Ja? Dan hoef je beslist niet meer bang te zijn voor de straf van God. Als je gelooft in de Heiland – jouw Heiland – hoef je juist niet bang te zijn!

Vraag 5

Lees Romeinen 5:1. Wat krijg je als je gelooft?

………………………………………………………………………………………………………………………..

Vraag 6

Lees Galaten 3:26. Wat ben je, door het geloof in de Heere Jezus?

………………………………………………………………………………………………………………………..

Is dat niet geweldig! Die grote God mag je dan Vader noemen! Heb jij dat al eens gedaan?
Toen de Heer Jezus hier op aarde was, kwam Hij natuurlijk ook in aanraking met kinderen. Er waren volwassenen die dachten, dat de Heer wel wat beters te doen had, dan Zich om die kinderen te bekommeren.

Vraag 7

Wat zegt de Heer Jezus in Markus 10:14?

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

En even later lezen we dat de Heer Jezus Zijn armen om die kinderen heen legde en hen zegende. Dat is even wat! Stel je voor, de volwassenen moesten aan de kant gaan en plaats maken voor de kinderen. De Heer Jezus wilde dat ze heel dicht bij Hem waren.

Kinderen zijn dus heel belangrijk voor de Heer. In Matthéüs 21:15 en 16 lezen we dat de kinderen Hem geëerd hebben in de tempel. Misschien is dat voor de volwassenen onder ons wel een goede en leerzame ‘herinnering’

Vraag 8

Wat hebben ze gezongen?

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

Vraag 9

Als de overpriesters en schriftgeleerden dat afkeuren, zegt de Heer Jezus tegen hen:
“Ja, hebt gij nooit gelezen:

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

De Heer Jezus heeft vaak tegen volwassenen gezegd, dat ze een voorbeeld aan de kinderen moesten nemen.

Hij bedoelde dat ze eigenlijk op kinderen moesten lijken. Waarom? Een kind denkt gewoonlijk niet ‘groot’ van zichzelf en vertrouwt de Heer op Zijn Woord. Bovendien heb je – als je als kind in de Heer gaat geloven – nog een heel leven voor je, tenminste heel veel kinderen. Je kunt dus nog veel meer voor de Heer doen dan iemand die nu al 50 of 80 jaar is.
Maar er zijn ook kinderen die al jong naar de Heer Jezus gaan in het paradijs. Het is dus niet vanzelfsprekend dat je oud wordt. Daar mag je best rekening mee houden. Ik ken er enkelen die al jong zijn gestorven. Jij misschien ook wel. Als zij in de Heer Jezus geloofd hebben, zijn ze nu in het paradijs, bij Hem. Daar worden ze getroost!!! Daar is er licht en vreugde want Hij, onze Heer en Heiland is daar. Daarom is het daar niet verdrietig maar vreugdevol, ja nog veel mooier als hier op aarde. De apostel Paulus heeft gezegd: “Met Hem te zijn is verreweg het beste …”. Zoek dat maar eens op in je Bijbel.

Als kind kun je dus nu al beginnen met de Heer Jezus te dienen en te eren. Natuurlijk niet door veel uit de Bijbel aan anderen te vertellen. Dat weet je immers zelf nog niet allemaal. Maar toch kun je wel aan anderen laten zien, dat je bij de Heer hoort. Door vriendelijk te zijn voor iedereen. Door tegen een zieke vriend of vriendin te zeggen dat je voor hem of haar zult bidden. Door gehoorzaam te zijn aan je ouders bijvoorbeeld. Je kunt ook, zonder mopperen, moeder helpen bij het afwassen … misschien lach je nu een beetje bij jezelf maar de Heer Jezus vindt het echt fijn als je Hem zó wilt dienen, ook door dingen te doen die je misschien zelf liever niet doet.
Natuurlijk geldt dat ook voor volwassenen. Ook dan kun je, bijvoorbeeld op het werk of aan je buren, laten zien dat je de Heer kent. Je talenten en gaven gebruiken om de Heer Jezus te vereren in je eigen omgeving, dát is onze taak. Staan we daar altijd wel open voor? Of vinden we de wereld veel belangrijker? Laten we niet vergeten dat de Heer Jezus niet behoorde tot deze wereld en wij behoren er evenmin toe. Dat heeft Hijzelf gezegd in Johannes 17. Daarom mogen wij zoeken de dingen die boven zijn, waar Christus is! Dat alleen geeft ware vreugde en blijdschap en is tot Zijn eer.

Vraag 10

Kun je nog een paar voorbeelden opnoemen, waaraan anderen kunnen merken dat je bij de Heer hoort?

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

Toch zal dit niet alijd even gemakkelijk zijn. Maar we mogen weten, dat de Heer ons hart aanziet (1 Samuël 16:7). Dat betekent, dat Hij weet wat er in ons hart is. Hij weet of wij Hem oprecht liefhebben en Hem willen eren. Hij weet ook, dat dat vaak mis gaat bij ons. Dat mogen we dan tegen de Heer zeggen en Hem vragen ons te helpen. In Jesaja 41:10 staat dan de prachtige belofte, voor jou en mij: “Vrees niet, want Ik ben met u; … Ik sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u met de rechterhand van Mijn gerechtigheid”. Wat kunnen we de Heer elke dag danken! Danken … waarvoor? Bijvoorbeeld:

… dat we niet bang hoeven te zijn (vraag 5 en 6),… dat we Hem mogen kennen (vraag 4),… dat Hij altijd dichtbij ons is (net als bij de kinderen uit vraag 7) en… dat Hij ons wil helpen!

Leren: Johannes 3:16

 

* * * * *

Wilt u, wil jij ook meedoen? Vul de bon onderaan les 1 in en mail dan de antwoorden van de lessen (maximaal 1 les per 14 dagen) naar het volgende email-adres: frissewateren@ctmax.nl

Wilt u, wil jij wel duidelijk en volledig aangeven waar u jij de antwoorden vandaan hebt!

Hebt u, heb jij vragen: Stel ze gerust. Ik wil graag uw, jouw vragen proberen te beantwoorden vanuit de Bijbel, het Woord van God.

* * * * * * * * * * * *

AANMELDINGSBON

 

Naam cursist: ……………………………………………………………………………………………………

Adres: ………………………………………………………………………………………………………………

Woonplaats: ……………………………………………………………………………………………………..

Leeftijd: ……………………………………………………………………………………………………………

Emailadres: ………………………………………………………………………………………………………

man/vrouw*

* Streep door wat niet van toepassing is.

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW