14 jaar geleden

Johannes 5:28-29

Het toekomstige uur

Hier is er sprake van een uur dat nog niet is begonnen. Ditmaal gaat het om “allen die in de graven zijn”. Dat zijn eenvoudigweg alle mensen die tot dan toe gestorven zijn. En, laten we erop letten, allen zullen de stem horen en uitgaan. Niemand heeft meer een keus.

Wie zijn nu zij “die het goede gedaan hebben”? Hebben zij door goede werken de hemel verdiend? Nee, maar zoals de Heer het eens heeft uitgedrukt: “Dit is het werk van God, dat gij gelooft in Hem Die Hij gezonden heeft” (Johannes 6:29).

Dat is het antwoord ook voor ons! Alleen zij die in hun leven “de stem van de Zoon van God gehoord” en daardoor eeuwig leven ontvangen hebben, hebben deel aan deze “opstanding ten leven”. “Dit is de eerste opstanding. Welgelukzalig en heilig is hij die aan de eerste opstanding deel heeft. Over hen heeft de tweede dood geen macht” (Openbaring 20:5,6).

Van hen echter die hieraan geen deel hebben, maar “aan de opstanding ten oordeel”, lezen we: “En ik zag de doden, groten en kleinen, staan voor de troon … en zij werden geoordeeld, een ieder naar zijn werken” (Openbaring 20:12,13).

Laten we absolute duidelijkheid over deze dingen verkrijgen!

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW