19 jaar geleden

Jezus Christus: Waarachtig God en Waarachtig Mens (4)

 

Beste cursist(e),

In de vorige les hebben we gezien, dat Vader, Zoon en Heilige Geest ÉÉN is. Dat de Heer Jezus waarachtig God is, zien we heel duidelijk in het evangelie van Johannes.

DE HEER JEZUS IS GOD

 

Lees eerst Johannes 1 vers 1 tot en met 18.

De apostel Johannes heeft dit evangelie ongeveer 90 jaar na Christus geschreven. Niet om een levensbeschrijving van de Heer Jezus te geven, zoals de andere evangelieschrijvers, maar om de dwaalleringen die er waren, tegen te gaan. Maar ook om de Heer Jezus te laten zien als het vleesgeworden Woord.

Het eerste vers van Johannes 1 lijkt op Genesis 1 vers 1. Maar wat Johannes bedoelt is, dat de Heer Jezus er was voor de schepping van hemel en aarde.

De uitdrukking “het Woord” wordt alleen gebruikt door Johannes. Gods Zoon was het Woord, het levende Woord! (De Bijbel is het geschreven Woord van God). Hij werd niet geschapen, Hij was er voor de schepping. “In het begin was het Woord”. Hij was Zelf de Schepper.

Vraag 1. Schrijf 6 benamingen van de Heere Jezus op, zoals die voorkomen in de eerste 18 verzen van Johannes.

1 ……………………………………………………………………………………………………………………..

2 ……………………………………………………………………………………………………………………..

3 ……………………………………………………………………………………………………………………..

4 ……………………………………………………………………………………………………………………..

5 ……………………………………………………………………………………………………………………..

6 ……………………………………………………………………………………………………………………..

Vraag 2. Wat lezen we in de verzen 1 tot en met 14 over het Woord?

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

In dit gedeelte zien we dus duidelijk dat de Heer Jezus God is. Dat blijkt o.a. ook uit Romeinen 9 vers 5, Titus 2 vers 13 en Hebreeen 1 vers 8.

Vraag 3. Wat blijkt uit Johannes 17 vers 5 en het laatste gedeelte van vers 24?

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..


WAAROM DE HEER JEZUS OP AARDE KWAM

 

Vraag 4. Lees eerst de tekst en vul dan in.

Romeinen 3 vers 25:
God heeft Christus Jezus voorgesteld als …………………………………………………………..

Handelingen 10 vers 43:
Door Hem is er ………………………………………………………..

……………………………………………………………………………

Galaten 4 vers 4 en 5:

Het doel van Zijn werk was ……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………

DE HEER JEZUS 15 HET LAM VAN GOD

 

U kent vast wel de geschiedenis van de Uittocht uit Egypte. Er moest een lam geslacht worden, en het bloed moest gestreken worden aan de bovendorpel en de zijposten van de deur. leder die “achter dat bloed schuilde”, was veilig.

“Want ook ons Paaslam (lett. Pascha) is voor ons geslacht, Christus” (1 Korinthe 5 vers 7).

“…………. zonder het vergieten van bloed vindt er geen vergeving plaats” (Hebreeën 9 vers 22).

Al voor de grondlegging van de wereld was de Heer Jezus voorgekend als het Lam van God.

In het Oude Testament zien we steeds verwijzingen naar het komen van het Lam. De uittocht uit Egypte spreekt hier van. Maar ook in Genesis 22, waar Abraham zijn zoon Izak moest offeren, vinden we een beeld van het Lam. En denk ook eens aan de vele offers die gebracht werden, waarvan we lezen in het Oude Testament.

Als iemand gezondigd had, dan moest hij met een offerdier naar de priester gaan. Voordat het dier geofferd werd, moest die zondaar zijn hand op de kop van het dier leggen en uitspreken dat hij schuldig staat voor God (Leviticus 4). Door deze handeling zag God de schuldige als een met het offerdier. Het dier werd gedood in plaats van de schuldige.

Heel duidelijk zien we hierin dat de Heer Jezus, het Lam van God, de straf voor onze zonden gedragen heeft. In onze plaats is Hij gestorven.

Vraag 5. Lees eerst Genesis 22 vers 3 tot en met 14. Wat zei Abraham toen Izak hem vroeg: “… waar is het lam voor het brandoffer?”

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

HET LIJDEN VAN CHRISTUS

 

Door heel het leven van de Heer Jezus hier op aarde, zien we lijden:

  • Als Baby moest Hij vluchten, dat lezen we in Mattheus 2 vers 13;
  • Bij Zijn eerste optreden werd Hij verworpen en wilde men Hem van de steilte werpen; Lukas 4 vers 30;
  • Elke dag betekende lijden voor Hem. Want Hij kende of deed geen zonde (2 Korinthe 5 vers 21), maar moest toch in deze zondige wereld leven;
  • Ook leed Hij mee met het leed van anderen;
  • Hij had honger en dorst, had verdriet en weende, en Hij werd zelfs verzocht.

Vraag 6. Wat zal het ergste lijden in Zijn leven hier op aarde geweest zijn? Lees maar eens Psalm 22 en vul het vers in, waar dat staat: vers ……………………………. .

De Heer Jezus is als Lam geslacht en gestorven. Maar Hij is opgestaan uit de dood. Hij leeft!

Lees nu 1 Thessalonicensen 4 vers 13 tot en met 18.

Vraag 7. Welke gevolgen heeft Zijn opstanding en hemelvaart voor de gelovigen?

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

Alles om ons heen wijst er op dat Hij (de Bruidegom) heel gauw terug zal komen om de gelovigen (de Bruidsgemeente) op te halen en in het Vaderhuis te brengen.

Maar dat wil niet zeggen, dat Hij de Zijnen in de steek heeft gelaten, zo lang ze nog op Zijn komst moeten wachten. Lees maar eens Hebreeen 4 vers 14 tot en met 16. Hij is “daar” om voor ons te bidden!

JEZUS CHRISTUS ONZE HOGEPRIESTER

 

Vraag 8. Wat ontvangen wij als wij vrijmoedig tot Hem bidden?

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

DE HEER JEZUS IS DE GOEDE HERDER

 

Hij heeft Zelf gezegd: “Ik ben de goede Herder”.

In het Oude Testament zien we veel herders, die een “afbeelding” van de Heer Jezus zijn. Bijvoorbeeld: Abraham, Mozes, David, Amos, enzovoorts.

Ook Ezechiel 34 vers 22 en 23 profeteert van Hem. In die tijd waren er ook veel valse herders in Israël en God zegt door de profeet dat Hij een enige Herder aan Zijn volk zal geven.

En in Zacharia 13 vers 7 lezen we zelfs dat God de Herder zal slaan. Hierbij denken we aan het kruis, waar de Heer Jezus het oordeel droeg voor ons.

Vraag 9. Wat doet de Goede Herder? (Kijk maar in Johannes 10 vers 1 tot en met 21)

………………………………………………………………………………………………………………………..

De Goede Herder kwam voor Zijn volk Israël. Om hen uit de schaapskooi naar buiten te leiden. Vanuit de omheining naar de weide. Deze omheining is volgens Efeze 2 vers 14, 15 en 16, de wet en de inzettingen, waarvan de Herder vrijmaakt. Maar Hij kwam niet alleen voor Israël, maar ook voor de schapen die niet van deze stal waren (heidenen, andere volken). Zie Johannes 10 vers 16. Zo komt het dat er nu één gemeente, één kudde is door het werk van de Goede Herder, Die Zijn leven gaf.

Vraag 10. Welke heerlijke beloften geeft Hij aan de Zijnen in Johannes 10 vers 27 en 28?

………………………………………………………………………………………………………………………..

 

Tot de volgende les D.V.

* * * * * * *

Wil jij ook meedoen? Vul de bon onderaan les 1 (over ‘bekering en wedergeboorte’) in en mail dan de antwoorden van de lessen (maximaal 1 les per 14 dagen) naar het volgende email-adres: frissewateren@ctmax.nl

Wilt je wel duidelijk en volledig aangeven waar je de antwoorden vandaan hebt!

Heb je vragen: Stel ze gerust. Ik wil graag je vragen proberen te beantwoorden vanuit de Bijbel, het Woord van God.

* * * * * * *

 

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW