17 jaar geleden

Israël en tijd van aartsvaders (23)

Les 23

Beste cursist(e),

God wil dat het volk Israël Egypte gaat verlaten en naar het beloofde land zal gaan. Maar Faraö wil het volk niet laten gaan. Ook na alle plagen die over Egypte gekomen zijn, blijft Faraö bij zijn besluit.
Nu, in Exodus 12, openbaart God Zich als Rechter. Alle eerstgeborenen, van mens en dier, zullen sterven.
Ook zien we in dit hoofdstuk dat het volk Israël evenmin vrijuit gaat. Ook zij zijn zondig en hebben de dood verdiend. Maar God geeft hen een mogelijkheid om gered en verlost te worden. Er moet een lam geslacht worden.

Vraag 1. Waarvan is dit lam een voorbeeld? (kijk maar in 1 Korinthe 5:7)

………………………………………………………………………………………………………………………..

In het Oude Testament vinden we veel voorbeelden, dat het “Lam van God” zou komen. En de woorden van Johannes de Doper in Johannes 1:29 zijn heel duidelijk. Hij ziet de Heer Jezus aankomen en zegt dan: “Zie, het Lam van God …”.

Vraag 2. De Israëlieten moeten een volkomen lam nemen. Wat lezen we in 1 Petrus 1:19 over de Heer Jezus?

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

Vraag 3. En wat staat er in datzelfde hoofdstuk in vers 20?

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

Dus God heeft vóórdat de wereld was, een reddingsplan klaar gehad voor de mensen. Voor hen, die berouw hebben over hun zonden en zich bekeerd hebben (Handelingen 3:19). Iedereen die dat gedaan heeft, heeft van God nieuw leven ontvangen. Zo iemand is opnieuw geboren (Johannes 3:1-21).

De Israëlieten mogen het Pascha eten (dat betekent: “het zich toe-eigenen”), met ongezuurde (dit is zonder gist) broden. Dus alle zuurdeeg moet zorgvuldig uit huis verwijderd worden. En het lam moet aan het vuur gebraden worden.

Vraag 4. Waarvan is zuurdeeg volgens 1 Korinthe 5:6 tot en met 8 een beeld?

………………………………………………………………………………………………………………………..

Ook wij mogen het offer van de Heer Jezus aannemen. Maar we moeten ook alle zuurdeeg wegdoen. Als wij ook maar één zonde in ons leven, waarvan we ons bewust zijn, niet veroordeeld hebben, dan kunnen we niet in volmaakte gemeenschap met de Heer leven.

Dat het lam aan het vuur gebraden moet worden, spreekt ons van de Heer Jezus, Die in onze plaats het oordeel van God heeft ondergaan. En dan denken we er aan hoe verschrikkelijk dit voor Hem geweest moet zijn. Hoeveel heeft onze Heiland moeten lijden vanwege onze zonden. Van dit erge lijden is de bittere saus in Exodus 12:8 een beeld.

Ook moeten de Israëlieten bloed van het geslachte lam aan de beide deurposten en aan de bovendorpel strijken. Elke vader in het gezin moet twee dingen geloven: ten eerste dat Gods oordeel zeker zal komen. En ten tweede, dat er kracht in het bloed is om hem en zijn gezin voor dit oordeel te beschermen.

In het bloed ligt ook een rijke betekenis voor ons! Ook wij mogen schuilen achter het bloed. In Hebreeën 9:22 staat: “… zonder bloedstorting is er geen vergeving”.

Vraag 5. En wat zegt Hebreeën 10:4?

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

Er is dus ander bloed nodig om vergeving te krijgen! Het bloed van de Heer Jezus! Daarvan lezen we ook in Hebreeën 10:5 tot en met 12.

Vraag 6. En wat zegt 1 Johannes 1:7b?

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

God heeft de Israëliet beloofd: “Wanneer Ik het bloed zie, zal Ik u voorbijgaan” (vers 13).

De Israëliet kan het bloed niet meer zien, als hij in huis is, maar God ziet het wèl. Dit is van het grootste belang!
Ons heil is ook niet afhankelijk van de waarde die wij aan het bloed van Christus hechten. Of van onze gevoelens. Nee, het gaat om de waarde die God hecht aan dat bloed. Voor God is Zijn bloed zo kostbaar, dat het ongetwijfeld alle zonde kan weg doen. Daarom kunnen wij ook volledig vertrouwen op het volbrachte werk van Christus.

Terwijl de Israëlieten schuilen achter het bloed en het pascha eten, is het voor de Egyptenaren een afschuwelijke nacht. De tiende plaag wordt voltrokken. Er is geen onderscheid tussen de gevangene en de faraö (vers 29); allen worden geoordeeld (dit herinnert ons aan Openbaring 20:11 tot en met 15).

Nu is voor de Israëlieten het moment van hun verlossing aangebroken. Ze gaan Egypte verlaten.

Vraag 7. Hoe moeten ze het pascha eten? (zie:11)

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

Hieruit blijkt, dat zij een afgezonderd volk zijn. Een volk van God. Ze voelen zich een vreemdeling in Egypte en zijn nu bereid dadelijk op te breken.

Hoe is dat bij ons? Voelen wij ons hier ook vreemdelingen? Laten we ons niet in met de dingen van de wereld, die niet tot eer van de Heer zijn? Merken anderen dat aan ons? Merkt men dat wij èchte Christenen zijn? Zijn ook wij bereid om, als de Heer Jezus terugkomt om de Zijnen op te halen, direct mee te gaan? Dat wil zeggen: dat we los zijn van deze aarde en alleen maar verlangen naar de Heer Jezus.

We vinden nog een paar belangrijke lessen voor ons in deze geschiedenis. Hoewel we niet kunnen zeggen dat het avondmaal in de plaats gekomen is van het pascha, mogen we daarin heel duidelijk een afbeelding zien van het avondmaal, zoals de Heer Jezus dat heeft ingesteld (Matthéüs 26:26 tot en met 30).

Vraag 8. Lees eerst 1 Korinthe 11:23 tot en met 26. Waarvan spreekt het brood?

………………………………………………………………………………………………………………………..

En waarvan spreekt de wijn?

………………………………………………………………………………………………………………………..

Als iemand ons nu de vraag stelt: “Wat hebt gij daar voor een dienst?” (vers 26), kunnen we hen dan hierop antwoorden? En vertellen over het werk van de Heer Jezus?

Een verdere les voor ons, in verband hiermee, lezen we in Exodus 12:42. Lees dit maar. De Israëlieten moeten zich steeds deze nacht herinneren. Ook in Exodus 13:3 lezen we nog een keer dat Mozes zegt dat men deze dag moet gedenken.
Wat les kunnen wij nu hier uit trekken! Lees nog maar eens 1 Korinthe 11:24 en 25.

Vraag 9. Waarom wil de Heer Jezus graag dat de gemeente, alle gelovigen, het avondmaal viert?

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

Elke keer worden we dan weer herinnerd aan Hem en aan Zijn volbrachte werk op het kruis van Golgotha. Geven wij gevolg aan de wens van de Heer Jezus? Hij verlangt er naar, dat wij dit doen, “totdat Hij komt” (1 Korinthe 11:26).

Vraag 10. Als we 1 Korinthe 10:16 en 17 lezen, welke betekenis heeft het avondmaal dan nog meer?

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

O, wat heeft Exodus 12 toch een rijke betekenis voor ons! Het is een van de belangrijkste hoofdstukken uit het Oude Testament. En we hebben gezien dat het absoluut niet los gezien kan worden van het Nieuwe Testament. De Bijbel hoort bij elkaar, vanaf de eerste tot en met de laatste bladzijde. En we zien door de hele Bijbel heen, steeds weer één Persoon: Jezus Christus!

 

Heer Jezus, U zij toegebracht
aanbidding, dank en ere.
U bent mijn leven, lust en kracht,
U bent mijn alles Here!

Een hartelijke groet en D.V. tot de volgende les.

Als u per email meedoet, mail dan naar het volgende emailadres: frissewateren@ctmax.nl

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW