18 jaar geleden

Israël en tijd van aartsvaders (1)

Les 1

Beste cursist(e),

In deze lessen bezoeken we een groot deel van het Bijbelboek Genesis. Daarin vinden we niet alleen veel over het leven van verschillende personen en de geschiedenis van Israel, maar wij kunnen er zelf ook veel van leren. En daar gaat het uiteindelijk toch om.
Ook de Heer Jezus heeft, toen Hij hier op aarde was, vaak teksten uit het Oude Testament aangehaald. Datzelfde geldt voor de apostelen, waarover we lezen in het Nieuwe Testament.De Bijbelteksten in deze cursus zijn uit de Statenvertaling genomen. Heel veel lees- en studeerplezier in het mooiste Boek van de aarde, de Bijbel!
Daar gaan we dan.

Vraag 1. Waarom is het goed, ons ook met het Oude Testament bezig te houden? Lees hierbij Romeinen 15 vers 4.
………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

We kunnen het Oude en het Nieuwe Testament niet van elkaar scheiden. In veel gevallen wordt het ene verklaard of aangevuld door het andere. We zullen dit ook merken in het leven van Abraham, waar we deze lessen mee willen beginnen. In zijn leven zien we soms een (zwakke) afbeelding van dingen die de Heer Jezus betreffen.

We beginnen met het lezen van: Genesis 12 en 13 vers 1 tot en met 4.
Het leven van Abram heeft de Heilige Geest uitvoerig laten opschrijven. En uit de roeping van Abram door de Heere God, mogen we concluderen dat God Zich opnieuw met de mens gaat bezig houden. Alsof er een nieuw begin wordt gemaakt.

Vraag 2. Noem eens een paar dingen op, waaruit blijkt dat de mens weer van God afdwaalde, na de zondvloed.

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

God wilde door Abram een nieuw begin maken. Dat was genade van God. Toch hield dit ook bepaalde verplichtingen voor Abram in. Hij moest gehoorzamen aan de opdracht(en) van God.

Vraag 3. Wat was de eerste opdracht aan Abram, toen de Heere hem riep?

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

Abram kwam uit een familie waar de afgoden gediend werden. Dit lezen we in Jozua 24 vers 2. Ook daarvan moest Abram afstand doen. Zo werd er als het ware scheiding gemaakt tussen hem en de afgodendienst. Maar de genade van God zou via Abram ook voor alle andere volken op aarde zijn.

Vraag 4. Hoe heeft God dat tegen Abram gezegd?

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

In Hebreeen 11 vers 8 lezen we: “Door het geloof is Abraham, geroepen zijnde, gehoorzaam geweest om uit te gaan naar de plaats, die hij tot een erfdeel ontvangen zou; en hij is uitgegaan, niet wetende, waar hij komen zou”. De eerste drie woorden in de tekst zijn van het allergrootste belang! DOOR HET GELOOF. Abram moest God geloven! Natuurlijk viel het voor Abram niet mee naar een onbekend land te vertrekken. Abram was ook maar een mens. Een gewoon mens, net als wij. We zien ook dat hij het moeilijk vindt om zijn familie los te laten. Lees maar eens Handelingen 7 vers 3 en 4.

Vraag 5. Waar bleef hij eerst wonen, totdat zijn vader overleden was?

………………………………………………………………………………………………………………………..

Toch heeft God Abram niet gedwongen. Abram moest geloof hebben en de Heere onvoorwaardelijk gehoorzamen. De Heere dwingt ons ook niet! Maar als wij niet helemaal gehoorzamen aan de Heere, dan missen we wel veel zegen van Hem!
De Heer Jezus heeft om ons de Heerlijkheid verlaten. Hij is op aarde gekomen en is zelfs gestorven aan het kruis. Hij heeft Zich geheel voor ons gegeven. Heeft de straf, die wij verdiend hadden voor onze zonden op Zich genomen. Voor iedereen die dat gelooft, geldt: “Wij dan gerechtvaardigd zijnde op grond van geloof, hebben vrede bij God, door onze Heere Jezus Christus” (Romeinen 5 vers 1). Wat een genade! Maar de Heere vraagt nu ook van ons dat wij ons geheel aan Hem geven. Lees maar eens Mattheus 10 vers 37 en 38. Wat kan dat een moeilijke opdracht zijn voor ons!We hoeven dus niet te denken dat wij beter zijn dan Abram!Nadat zijn vader overleden was is hij verder getrokken. In geloof, naar het land dat God hem wijzen zal. Toch is hij nog niet helemaal los van zijn familie, want hij neemt zijn neef Lot mee. Abram zal het best goed gemeend hebben met Lot, maar dit was geen opdracht van de Heere! En we zullen zien dat dit voor Abram niet tot zegen is geweest.
Als Abram tenslotte in het land Kanaan aankomt, ontmoet hij daar heidense volken. Maar de Heere verschijnt aan hem.

Vraag 6. Welke belofte geeft de Heer hem dan?

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

Dan komt Abram in Bethel (dat betekent: Huis van God) aan en slaat zijn tent op. Die tent betekent, dat hij zich daar niet permanent vestigt. Hij hoort niet bij die heidense volken. Hij is een vreemdeling.

Vraag 7. Wat doet hij dan?

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

Daarin ligt een hele belangrijke les voor ons. Abram diende de Heere, te midden van heidense volken. Te midden van een omgeving die niets van de Heere wilde weten. Dat geldt vandaag de dag voor iedere gelovige. De Heere zoekt aanbidders (Johannes 4 vers 23 en 24). Het altaar van Abram is een beeld van aanbidding. Maar denk ook nog eens aan die tent. De gelovige hoort niet in deze wereld thuis. Hij verwacht een toekomende stad. Lees maar eens Hebreeen 13 vers 14 en 15.

Vraag 8. Wat mag ons offer aan de Heere zijn, volgens die tekst?

………………………………………………………………………………………………………………………..

Het geloof van Abram wordt beproefd. Er komt honger in het land en daarom trekt hij naar Egypte. Maar, daar hoort hij niet! Egypte is in de Bijbel een beeld van “de wereld”. Daarmee wordt niet de aarde, waarop wij wonen, bedoeld. Nee, het gaat om de omstandigheden, de omgeving, en dan juist op geestelijk gebied. Een gebied zonder God. Voor Abram, maar ook voor ons, geldt: als je op plaatsen komt waar je niet hoort, dan breng je jezelf in moeilijkheden.
Abram vertelt “een leugentje om bestwil” zouden wij zeggen. Hij zegt tegen zijn vrouw Sarai: “Zeg toch: Gij zijt mijn zuster; opdat het mij wel ga om u …”.
Als we dan in Genesis 20 vers 12 lezen we dat Saraï zijn halfzuster is, dan zeggen we misschien dat Abram niet gelogen heeft. Maar … hij heeft ook niet de volle waarheid verteld! Hij probeert de zaak anders voor te stellen. Hij wil voor zichzelf de zaak in goede banen leiden. Hij vertrouwt op eigen kunnen en niet op de Heer.
Gelukkig is er altijd een weg terug! Beste cursist(e) als de weg die je gaat van de Heere afdwaalt, ga dan terug!

Vraag 9. Wat lezen we in 1 Johannes 1 vers 9?

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

De Heere grijpt in. Ook voor Abram is de Heere genadig. De Heere zorgt er voor dat Farao hem, zijn vrouw en met alles wat hij heeft, ongedeerd laat vertrekken. Als rijk man komt hij weer in Bethel aan en … “heeft aldaar de Naam des Heeren aangeroepen” (Genesis 13 vers 4).
Vergelijk deze geschiedenis eens met Psalm 33 vers 18 tot en met 22.

Vraag 10. Wat is altijd van de Heere op de gelovige gericht?

………………………………………………………………………………………………………………………..

In die Psalm staat ook: “Onze ziel verbeidt de Heere”, dat betekent, dat wij op Hem vertrouwen.

Dan is Hij onze ……………….. en ons ……………………….

Zo de Heere wil tot de volgende keer!

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Wilt u, wil jij ook meedoen? Vul de bon onderaan les 1 in en mail dan de antwoorden van de lessen (maximaal 1 les per 14 dagen) naar het volgende email-adres: frissewateren@ctmax.nl

Wilt u wel duidelijk en volledig aangeven waar u de antwoorden vandaan hebt!

Hebt u, heb jij vragen: Stel ze gerust. Ik wil graag uw vragen proberen te beantwoorden vanuit de Bijbel, het Woord van God.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

AANMELDINGSBON

Naam cursist: ……………………………………………………………………………

Adres: ……………………………………………………………………………………..

Woonplaats: ……………………………………………………………………………..

Leeftijd: …………………………………………………………………………………..

Emailadres: ………………………………………………………………………………

man/vrouw*

* Streep door wat niet van toepassing is.

Als je per email mee wilt doen, mail dan naar het volgende emailadres:frissewateren@ctmax.nl

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW