17 jaar geleden

Huwelijkspartner (4)

In deze artikelen zouden we graag aan allen die ongehuwd zijn, willen laten zien, dat er een betere weg is om een huwelijkspartner te vinden dan de wereld wil leren. De “weg van God” is de weg van ware zegen. Dan zal het huwelijk zo “schoon” zijn als het plaatje, dat u hierbij ziet afgebeeld. Eén van de trouwe lezers van Frisse Wateren heeft deze prachtige bloem geschilderd.

Rikabloem 3f

De beste weg van God in het kiezen van een huwelijkspartner

“Laat het huwelijk in alle opzichten in ere zijn en het bed (1) onbevlekt …” (Hebreeën 13:4).

Als een deel van de zegen van het huwelijk heeft God ons het genot van het tonen van liefde gegeven door fysieke eenwording en de vrijheid van het tonen van wederzijdse genegenheid; dit alles binnen het verbond van een gevestigde relatie. Binnen de huwelijksrelatie is er volledig vrijheid in dit opzicht, maar buiten het huwelijk is dit verboden, zoals we duidelijk zien vanuit onze Bijbeltekst. De wereld ziet dit verschil niet, en de heiligheid en reinheid naar de gedachten van God wordt te gronde gericht. Deze afzwakking van Gods norm – waar lichamelijke contacten worden aangeknoopt overal waar maar ook en met wie men ook maar wil – kan alleen maar schuld en ellende veroorzaken.

In al onze relaties met het andere geslacht moeten we een duidelijk absoluut standpunt tegen deze houding innemen; dit zal ons bewaren voor het zoeken van onszelf en zal een duidelijk getuigenis geven aan de wereld en een voorbeeld zijn voor andere gelovigen.

De hele Schrift is vol van het verkeerde van hoererij (Handelingen 15:29) en overspel (Exodus 20:14). Het eerste is seksueel contact buiten het huwelijk en het tweede seksueel contact met een gehuwd persoon. We moeten duidelijk stellen dat lichamelijke genegenheid door God bedoeld is voor een man en een vrouw binnen de grenzen van het huwelijk – en een zeer beperkte uitbreiding door een paar dat gedwongen is om te trouwen. Zie ‘Huwelijkspartner (3).

Met de gewoonlijke opvatting van de wereld over deze dingen moeten we er naar streven om onze normen niet aan te passen, waardoor de oude natuur in ons ruimte krijgt om te werken en ons tot een prooi maakt van de verleiding die wij het hoofd moeten bieden. Denk aan Jozef en de vrouw van Potifar (Genesis 39:13). “Ontvlucht de begeerten van de jeugd” (2 Timotheüs 2:22).

De keus om samen te wonen liever dan om te trouwen beheerst de wereld om ons heen. Dit is duidelijk ontucht; er is geen verplichting om te trouwen en geen openbare aankondiging. De wet van de meeste landen bepaalt dat het huwelijk wettelijk moet zijn ingesteld en Romeinen 13:1 vertelt ons: “… er is geen overheid dan door God”; zij moet daarom gehoorzaamd worden.

Laten we er voor zorgen onszelf te bewaren voor de verleiding van de wereld door het mijden van het exposeren van het menselijk lichaam. Dit kwaad is allemaal rondom ons heen. Laten we er naar streven dat we geen ruimte geven aan het vlees door ongepaste kleding en gedrag.

Zoals we groeien van onze jeugd af aan laten we onze lichamen (de tempel van de Heilige Geest) rein en afgezonderd bewaren totdat, in de wil van God, Hij ons een partner ten huwelijk geeft; in deze heilige liefdesrelatie kan ons lichamelijk verlangen worden bevredigd.

De glorie van God en onze zegen

De wil van God voor het huwelijk is dat een paar een gezin mag vormen gelijkvormig aan Zijn glorie, zodat liefde aan elkaar mag worden getoond, en anderen om hen heen bereikt. Een terrein waar Zijn eer mag worden gehandhaafd en gehoorzaamheid aan de Schrift gepraktiseerd wordt, en waar kinderen kunnen worden opgevoed in de “tucht en de vermaning van de Heer” (Efeze 6:4). Het is dus tot zegen van man en vrouw. God gaf Eva aan Adam als een “hulp” om zijn levenspartner in zijn hele leven te zijn.

Zoals met alle dingen in de Schrift, is het huwelijk tot eer van de Heer Jezus. Hij is de Schepper van de schepping en alle wetten en regels daarin. Het huwelijk is een deel van dat grote design (= ontwerp). De schoonheid van het huwelijksrelatie is het getuigenis van Zijn hemelse wijsheid. De evolutietheorie, sinds zij de eerste hoofdstukken van de Bijbel verwerpt, en daarom het bericht van Adam en Eva verwerpt en de huwelijksband door God ingesteld in de hof van Eden. Dit is een grote leugen van onze tijd.

Evolutie ontneemt de heerlijkheid van de Zoon van God die Hij heeft als Schepper, maar rooft zo ook, door het minachten van de wetten van God in de Schrift met betrekking tot het huwelijk, de eer van Heer Jezus. De gehele liefdesrelatie van het huwelijk is een beeld van Christus en de gemeente. Het is een beeld van de eenheid van Christus en de gemeente, die geheel geopenbaard zal zijn wanneer het huwelijk van het Lam in de hemel gezien zal worden. “Om de arbeid van Zijn ziel zal Hij het zien, en verzadigd worden” (Jesaja 53:11).

Als wij de heiligheid van de liefdesrelatie van het huwelijk veronachtzamen doen we onze Heer oneer aan. Er is geen ruimte voor mijn egoïstische verlangen.

Een stap buiten de wil van de Heer in ongehoorzaamheid zal alleen maar resulteren in droefheid voor jezelf en voor anderen. Echter hoe aannemelijk het ook mag lijken, als het in strijd met het Bijbelse patroon is zal het teleurstelling brengen.

Mijn gebed is dat als jonge mensen opgroeien, temidden van alle verleiding waarmee satan hen zal omringen in de wereld, zij mogen, in rustige afwachting en gehoorzaamheid, en onder Gods duidelijke leiding, God krachtig ervaren op dit terrein van hun leven. Zoek een huwelijkspartner (als dit hun roeping is) om liefde te tonen naar elkaar toe als een type van Christus en Zijn gemeente, Zijn Bruid, en ken het beste van God totdat onze Heer komt.

Brian Warnes, © Toward the mark

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW