6 jaar geleden

Huwelijk voor iedereen

We nemen niemand iets weg

Nu is het huwelijk voor iedereen in Duitsland, behoudens een beroep bij het Federale Constitutionele Hof. Alleen één is buiten beschouwing gelaten: God! We moeten er niet van uitgaan dat Hij zichtbaar zal ingrijpen. Want er is zoveel kwaad in de wereld. Maar Zijn oordeel heeft Hij al lang uitgesproken – in Zijn woord.

In het huidige parlementair debat over de invoering van het “huwelijk voor iedereen” werd door een aantal politici in Duitsland van de SPD, de linksen en de Groenen (in de zelfde geest) de volgende zin bedacht: “Veel mensen wordt iets gegeven, van niemand iets genomen”.

Aan Eén heeft niemand gedacht in dit debat: aan God. De fractievoorzitter van de CDU/CSU-fractie was de enige, die ooit de christelijke visie op het huwelijk in de discussie bracht. Je kon aan hem zien, hoe moeilijk het voor hem was zijn op de Bijbel gefundeerde overtuiging dat man en vrouw bij elkaar horen, alleen als een alternatief voor de christenen te presenteren. Men kan ook als christen tot een andere overtuiging geraken. Het is waar dat er veel christenen zijn, vooral degenen die zich christen noemen, die tot andere overwegingen komen. Op basis van het Woord van God kan echter niemand dat.

Waarom niet? Omdat in Gods Woord geen enkele Schriftplaats te vinden is, die positief over de intieme verbinding tussen man en man of vrouw en vrouw spreekt. Integendeel! Er is een aantal van de Bijbelse passages die dit soort verbinding veroordeelt. Gods Woord noemt dit hoererij.

Met andere woorden: men misleidt mensen door te beweren dat er vele manieren zijn van een echtelijke relatie. Maar God zegt: Er is slechts één. Men ontneemt God de eer die Hij met de echtelijke relatie van man en vrouw, en alleen met deze relatie, verbonden heeft. Gods Woord en Zijn eer wordt met voeten getreden. Helaas geldt dit niet alleen voor vele politici, maar ook voor de Evangelische Kerk in Duitsland (EKD).

Nogmaals beroemen zich vele sprekers ten aanschouwen van dit historisch bewijs, dat van nu af aan homoseksuelen (lesbischen) trouwen kunnen. Het is weer een voorbeeld, dat mensen niet beseffen dat ze roemen in Gods oordeel. Want God geeft mensen over aan deze homoseksualiteit, omdat zij de heerlijkheid van de onvergankelijke God vervangen hebben door iets wat lijkt op het beeld van een vergankelijk mens en van dieren (Rom. 1:23,24). Ja, nog erger, mensen vandaag de dag zeggen in alle ernst, dat er geen God is. De mens is God.

“Daarom heeft God hen in hun begeerten van hun harten overgegeven aan onreinheid, om hun lichamen onder elkaar te onteren; zij die de waarheid van God vervangen hebben door de leugen en het schepsel geëerd en gediend hebben boven de Schepper, die gezegend is tot in eeuwigheid. Amen. Daarom heeft God hen overgegeven aan onterende hartstochten; want ook hun vrouwen hebben de natuurlijke omgang vervangen door de tegennatuurlijke; en evenzo hebben ook de mannen de natuurlijke omgang met de vrouw opgegeven en zijn in hun lust tegen elkaar ontbrand, zodat mannen met mannen schandelijkheid bedrijven en het verdiende loon voor hun dwaling in zichzelf ontvangen”. Zo spreekt God in Romeinen 1 door Zijn apostel. Vandaag beleven we eens te meer hoe waar dat is.

Alleen: het vindt niet in de heidense wereld plaats, maar in het voormalig christelijke Westen. Maar de christenen zijn weer heidenen geworden, net zoals de Israëlieten (Richt. 19:20) tot Sodom en Gomorra (Gen. 19) geworden zijn. Soms zou je denken dat de goddeloosheid haar hoogtepunt al heeft bereikt. Maar daartoe moeten eerst nog de Antichrist en het Romeinse Rijk openbaar worden. Dan zullen wij, die in de Heer Jezus als onze Verlosser geloven, in de hemel zijn. God zij dank!

Maar hoe zal het goddelijke oordeel, de toorn van God over de ongelovigen er uit zien! Laten toch zich nog door Jezus redden diegenen, die gered willen worden!

Manuel Seibel, © www.bibelpraxis.de

Geplaatst in: ,
© Frisse Wateren, FW